Andere vergoedingen en toelagen

Woon-werkverkeer

Welke verplaatsingen vallen onder woon-werkverkeer en welke niet? Verplaatsingen met de fiets of het openbaar vervoer komen in aanmerking, met de auto niet.

Haard- of standplaatstoelage

Heb je als tijdelijk of vastbenoemd personeelslid een bescheiden salaris, dan kan je een extra vergoeding krijgen.

Terugbetaling kosten

Terugbetaling of financiële tussenkomst kan wanneer je in opdracht van je school, instelling of centrum een verplaatsing maakt, of didactisch materiaal aankoopt.

Vergoeding bijzonder getuigschrift of diploma

Je kan naast je gewone salaris een extra vergoeding krijgen als je een bijkomend getuigschrift of diploma bezit. Die vergoeding heet ‘niet-verworven salarisschaal’.

Vakbondspremie

Ben je lid van een van de representatieve vakbonden, dan kan je  achteraf een deel van je bijdrage terugkrijgen onder de vorm van een vakbondspremie.

Begrafenisvergoeding

Nabestaanden van een (geheel of gedeeltelijk) vastbenoemd onderwijspersoneelslid kunnen aanspraak maken op een begrafenisvergoeding.

Vakantiebezoldiging tijdelijk personeel hogescholen

Ben je tijdelijk onderwijzend personeel en loopt je aanstelling niet tot het einde van het academiejaar, dan heb je recht op een vakantiebezoldiging.

Voordeel alle aard

Een voordeel (van) alle aard (VAA) is een voordeel boven op het salaris. Je betaalt er socialezekerheidsbijdragen en/of bedrijfsvoorheffing op.