Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

Wat is PIRLS?

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in begrijpend lezen. De coördinatie is in handen van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

In het kader van PIRLS worden sinds 2001 in vijfjaarlijkse cycli toetsen begrijpend lezen afgenomen bij leerlingen uit het 4de leerjaar lager onderwijs, internationaal aangeduid als grade 4.

Naar boven

Resultaten PIRLS Repeat

PIRLS Repeat is een Vlaams initiatief in opvolging van het internationaal vergelijkende onderzoek PIRLS 2016.

Aanleiding

De Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar lager onderwijs boekten in PIRLS 2016 teleurstellende resultaten voor begrijpend lezen.

Daarom werd beslist de PIRLS-toets twee jaar later opnieuw af te nemen bij dezelfde leerlingengroep die dan (in 2018) in het zesde leerjaar zat.

Er werden ook items uit de peiling Nederlands einde basisonderwijs (eveneens in 2018) toegevoegd.

Onderzoeksdesign

Het onderzoeksdesign laat toe te kijken naar:

  • Hoe presteren leerlingen twee jaar later op de PIRLS-toets
  • Hoeveel leerwinst boeken de leerlingen?
  • Wat is de samenhang tussen PIRLS en de peiling Nederlands?

Rapporten

Het eerste rapport Begrijpend lezen van het vierde naar het zesde leerjaar antwoordt op de vragen:

  • Hoe presteren de leerlingen in het zesde leerjaar ten opzichte van het vierde leerjaar?
  • Maakten ze voldoende leerwinst?
  • Zijn hun attitudes ten opzichte van lezen gewijzigd?
  • Hoe verhouden PIRLS en de peiling Nederlands zicht tot elkaar?

Het tweede rapport PIRLS, de peilingen begrijpend lezen en loopbanen doorheen het lager onderwijs gaat in op de vraag:

  • Wat zijn de gevolgen van atypische leerloopbanen op het meten van leerwinst en prestatietrends?

Documentatie

Naar boven

Resultaten PIRLS 2016

Vlaanderen

Tweede Vlaams rapport PIRLS 2016

Het onderzoeksteam van KU Leuven werkte na de initiële bekendmaking van de resultaten van PIRLS 2016 verder aan meer diepgaande analyses rond begrijpend lezen in het lager onderwijs.
Dit tweede Vlaams rapport op basis van PIRLS 2016 ontkracht een aantal misvattingen die bestaan rond het PIRLS-onderzoek en houdt een aantal hypothesen rond de dalende resultaten voor begrijpend lezen tegen het licht.  

Eerste Vlaams rapport PIRLS 2016

Onderzoekers van de KULeuven voerden PIRLS 2016 in Vlaanderen uit. 

Internationaal

De internationale resultaten van PIRLS staan op de website van IEA.

Naar boven

Contact
Isabelle Erauw