De basis: eindtermen en ontwikkelingsdoelen

EHBO over de hele leerlijn

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen maken het mogelijk om vanaf de kleuterklas tot in het laatste jaar van het secundair onderwijs te werken aan de kennis, vaardigheden en attitudes die je leerlingen nodig hebben: 

  • Om zichzelf en anderen te helpen bij medische situaties
  • Om mensenlevens te redden in noodsituaties

Als school kan je zelf invullen hoe je daaraan werkt en met wie je samenwerkt. Je kan daarvoor een beroep doen op diensten en organisaties binnen en buiten het onderwijsveld: EHBO-partners.

De eindtermen in het basisonderwijs en in de 2de en 3de graad secundair onderwijs blijven ongewijzigd tot er nieuwe eindtermen van kracht zijn.
Meer informatie:

Nog te ontwikkelen eindtermen voor de 2de graad secundair onderwijs gaan in op 1 september 2021 en voor de 3de graad op 1 september 2023.

Op 1 september 2019 gaan nieuwe eindtermen voor de 1ste graad secundair onderwijs in.

Met de nieuwe eindtermen wordt ingezet op competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en gezondheid. Om dat te verwezenlijken, is een van de clusters van eindtermen: ‘een gezonde levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken’. Daaronder vallen onder meer de eindtermen: ‘De leerlingen lichten de technieken voor eerste hulp bij ongevallen en noodsituaties toe’ en ‘De leerlingen passen technieken voor eerste hulp bij ongevallen in een gesimuleerde leeromgeving toe’.

De eindtermen bepalen wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Ze zijn competentiegericht en te evalueren. Per eindterm is er telkens bepaald welke kennis, vaardigheden en inzichten de leerlingen moeten verwerven. Sinds 2010 is in de eindtermen van het secundair onderwijs het ontwikkelen van een gezonde levensstijl vervat. De hervorming van de eindtermen zorgt ervoor dat er nog sterker ingezet wordt op dat ontwikkelen van een gezonde levensstijl.

Voor de eindtermen rond een gezonde levensstijl en dus ook voor EHBO is de link gelegd met 2 sleutelcompetenties:

  • Sleutelcompetentie 1: lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid
  • Sleutelcompetentie 5: sociaal-relationele competenties

Alle eindtermen zijn te bereiken op populatieniveau. Dat doet de school door via het leerplan verbinding te maken met de inhoud van de vakken.

 

Naar boven

Federale wetgeving

Als werkgever is je onderwijsinstelling onderworpen aan Eerste hulp: Codex Welzijn op het werk, boek I, titel 5 over eerste hulp aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden.

Elke werkgever, dus elk instellingsbestuur, moet onder meer zorgen voor bevoegde personen die opgeleid zijn voor eerste hulp.
Meer informatie: 
Federale overheid - Welzijn op het werk - Eerste hulp.

Naar boven