Tijdelijke aanstelling

Onderwijzend personeel  

De hogescholen stellen je aan en motiveren de aanstelling. Zij bepalen autonoom de termijnen van aanstelling, met uitzondering van:

  • Aanstellingen van onbepaalde duur
  • Assistenten en doctor-assistenten

Aanstellingen van onbepaalde duur

Vanaf het 3de opeenvolgende academiejaar is je aanstelling in een vacante betrekking in een ambt van groep 1 of groep 3 van onbepaalde duur. Die regeling geldt ook als je aangesteld bent via ambtswijziging. Dan begint de teller maar te lopen vanaf het moment van ambtswijziging. Als je dus een tijdelijke ambtswijziging krijgt in je 3de opeenvolgende academiejaar of als je al een aanstelling van onbepaalde duur hebt, komt de teller op 0 en wordt je nieuwe aanstelling (via ambtswijziging) maar van onbepaalde duur vanaf het 3de opeenvolgende academiejaar in je nieuwe ambt.

Assistenten en doctor-assistenten

Als assistent krijg je een tijdelijke aanstelling van 2 jaar. Die aanstelling kan 3 keer verlengd worden met een periode van 2 jaar. In uitzonderlijke omstandigheden kan je een aanstelling krijgen voor een bijkomende termijn van 1 jaar. Die bijkomende termijn is niet hernieuwbaar, behalve bij zwangerschap of langdurige en ernstige ziekte.

Als praktijkassistent kan je een aanstelling krijgen voor hernieuwbare termijnen van minimum 1 en maximum 5 jaar. Voor plaatsvervangers van de titularis geldt die minimumtermijn niet.

Als je aanstelling als assistent start na aanvang van het academiejaar, dan kan deze aanstelling als einddatum het einde van het academiejaar hebben. In dat geval komt deze aanstellingsperiode niet in aanmerking voor de berekening van je totale periode van 8 jaar.

Als doctor-assistent kan je voor maximaal 2 termijnen van ten hoogste 3 jaar een aanstelling krijgen. De aanstelling voor de 2de periode kan alleen na een gunstige evaluatie. Ben je zwanger of langdurig en ernstig ziek tijdens een van de 2 termijnen, dan krijg je een aanstelling voor een bijkomende termijn van 1 jaar.

Naar boven

Administratief en technisch personeel

De hogescholen bepalen autonoom of een contract van bepaalde of van onbepaalde duur is. Er zijn verder geen regels vastgelegd in de onderwijsregelgeving.

Naar boven

Ambtswijziging

Als je door een ambtswijziging een andere aanstelling krijgt, dan behoud je je aanstelling in je vorige ambt zolang je niet definitief aangesteld wordt in je nieuwe ambt. Je krijgt de salarisschaal verbonden aan je nieuwe ambt, en je bezoldiging blijft gebeuren als tijdelijke. Je behoudt de bepalingen inzake ziekteverlof en geldelijke anciënniteit van je onderliggende ambt als dat gunstiger is.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving