Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: veelgestelde vragen

Vragen over anderstalige nieuwkomers

Kan een leerling 2 schooljaren lang een anderstalige nieuwkomer (AN) zijn en daarna een gewezen anderstalige nieuwkomer (GAN)?

Ja, een leerling kan maximaal 2 jaar en 9 maanden een effectieve of gewezen anderstalige nieuwkomer zijn als hij wordt ingeschreven op 1 oktober of later in het schooljaar.

Een voorbeeld:

  • In schooljaar A schrijft de school een leerling in als anderstalige nieuwkomer op 1 oktober of later in het schooljaar.
  • Tijdens schooljaar A+1 kan de leerling opnieuw onthaalonderwijs volgen, een heel schooljaar lang. Hij moet dan wel bij de start van het schooljaar ook voldoen aan alle andere voorwaarden om anderstalige nieuwkomer te zijn.
  • In schooljaar A+2 krijgt de leerling een vervolgjaar als gewezen anderstalige nieuwkomer als hij in het voorafgaande schooljaar onthaalonderwijs heeft genoten.
     

Een leerling woont officieel in Frankrijk maar verblijft op een camping in België. Hoe kan de school controleren hoelang hij daar al verblijft?

De ouders moeten in een verklaring op eer (docx, 1 p.) (894 kB) aantonen dat de leerling voldoet aan de 5 voorwaarden om een anderstalige nieuwkomer te zijn. Zij moeten daarin ook verklaren hoe lang de leerling al op de camping in België verblijft.
 

Een leerling woont in Nederland, komt in België naar school en heeft als thuistaal en moedertaal het Pools. Is die leerling een anderstalige nieuwkomer?

Ja, want hij verblijft minder dan 1 jaar in België (hij verblijft er zelfs helemaal niet) en hij heeft het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal. De leerling mag wel nog geen 9 maanden Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben.
De ouders leggen daarover een verklaring op eer (docx, 1 p.) (894 kB) af.
 

Een school had vorig jaar 3 anderstalige nieuwkomers en kreeg dus geen middelen om onthaalonderwijs te organiseren. Komen die leerlingen nu in aanmerking voor een vervolgjaar?

Nee, om een gewezen anderstalige nieuwkomer te zijn, moet de leerling onthaalonderwijs gekregen hebben in het vorige schooljaar.
 

Een school organiseerde vorig jaar onthaalonderwijs. In de loop van het schooljaar kwamen er anderstalige nieuwkomers bij, maar niet voldoende om bijkomende uren te genereren. Zij sloten wel aan bij het onthaalonderwijs. Komen die leerlingen in aanmerking voor het vervolgjaar?

Ja. Zij waren nieuwkomers en genoten onthaalonderwijs: ze voldoen dus aan de voorwaarden als gewezen anderstalige nieuwkomers.

Maar check wel goed: als de kinderen ingeschreven waren na 1 oktober van het vorige schooljaar, is het  ook mogelijk dat ze op 1 september nog aan de voorwaarden voor anderstalige nieuwkomer voldoen. Als dat zo is, kunnen ze opnieuw meetellen als anderstalige nieuwkomer.
 

Kunnen kinderen die op 1 september nog geen 5 zijn maar het wel worden vóór 31 december van het lopende schooljaar, mee onthaalonderwijs volgen?

Deze kinderen tellen mee voor de organisatie van het onthaalonderwijs vanaf 1 september van het lopende schooljaar of vanaf een latere dag van inschrijving voor dat schooljaar.

Als er voldoende anderstalige nieuwkomers zijn om een onthaaljaar te organiseren, kunnen zij het ook mee volgen vanaf 1 september of vanaf de dag van inschrijving.
 

Wat betekent ‘9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal’ precies? Voldoet een kind aan die voorwaarde als het bijvoorbeeld in november inschrijft, maar al sinds september in een andere school ingeschreven was?

Het gaat om het totaal aantal maanden dat een kind ingeschreven is in een school met het Nederlands als onderwijstaal, en niet alleen om het aantal maanden in de laatste school.

Ook als een leerling vóór een verblijf in het buitenland al een tijdje in het Nederlandstalig kleuter- of lager (kleuter)onderwijs ingeschreven was, telt die periode mee voor de berekening van de 9 maanden.
 

Een kind is vorig schooljaar als anderstalige nieuwkomer ingeschreven op 4 september. Is dat kind een anderstalige nieuwkomer of een gewezen anderstalige nieuwkomer?
De leerling is een gewezen anderstalige nieuwkomer, op voorwaarde dat hij het voorgaande schooljaar onthaalonderwijs kreeg. Bij de start van het nieuwe schooljaar is hij dan meer dan 9 maanden ingeschreven in een school met het Nederlands als onderwijstaal.
 

Een leerling die in een open asielcentrum woont, heeft al 2 jaar onthaalonderwijs genoten omdat hij aan de voorwaarden voldeed. Mag hij nu opnieuw meetellen als anderstalige nieuwkomer?
Ja, deze leerling komt in aanmerking voor het onthaalonderwijs zolang hij in het asielcentrum verblijft (én voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde).

Sommige leerlingen kunnen meerdere schooljaren lang onthaalonderwijs genieten. Als zij niet meer in het asielcentrum verblijven en onthaalonderwijs hebben gevolgd, komen zij in het volgende schooljaar in aanmerking voor een vervolgjaar.

Naar boven

Vragen over de organisatie van het onthaalonderwijs

Kan een school de lestijden voor anderstalige nieuwkomers tellen op het niveau van de scholengemeenschap, en de lestijden gewezen anderstalige nieuwkomers op het niveau van de school?

Ja. In het begin van het schooljaar moet je kiezen voor een telling van de lestijden voor anderstalige nieuwkomers op het niveau van de school of van de scholengemeenschap. Je kan je keuze niet meer wijzigen in de loop van het schooljaar.

Lestijden voor gewezen anderstalige nieuwkomers worden altijd berekend op het schoolniveau. De combinatie met lestijden voor anderstalige nieuwkomers op het niveau van de scholengemeenschap is mogelijk.
 

Kan mijn school samen met andere scholen onthaalonderwijs organiseren?

Ja, dat kan, in een formule ‘taalbad’ voor het lager onderwijs.

Scholen kunnen hun aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers tijdens het hele schooljaar overdragen naar de school die het onthaalonderwijs organiseert.

Lees er meer over in de omzendbrief taalscreening, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs.

Naar boven