Je personeelsdossier

Wat vind ik in mijn dossier?

Je personeelsdossier bevat:

  • Persoonlijke gegevens: over je woonplaats, burgerlijke stand, rekeningnummer, kinderen ten laste, bekwaamheidsbewijzen  …

  • Administratieve gegevens: over je aanstelling, benoeming, afwezigheden en verloven, eventuele reaffectatie en wedertewerkstelling …

  • Bezoldigingsgegevens: over je salaris, wachtgeld, salarisschaal …

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming heeft die gegevens onder meer nodig om je  administratieve en geldelijke stand vast te stellen.

Naar boven

Wie beheert mijn dossier?

Een werkstation van het ministerie van Onderwijs beheert je personeelsdossier. Het secretariaat van je school of centrum bezorgt al die informatie aan het werkstation.

Naar boven

Wijzigingen en vragen

Adreswijziging

Ben je op het moment van de adreswijziging aan het werk in een onderwijsinstelling? Meld de adreswijziging dan bij je secretariaat. Dat geeft de wijzing dan door aan het ministerie van Onderwijs. Een schriftelijk bewijs van de adresverandering is niet nodig.

Ben je op het moment van de adreswijziging niet aan het werk in een onderwijsinstelling? Geef de adreswijziging dan zelf door. Hoe doe je dat?

  • Zorg voor een schriftelijk bewijs van de adresverandering. Bijvoorbeeld een kopie van je identiteitskaart (als daarop je adres staat) of een attest van je gemeente.
  • Stuur dat bewijs samen met wat uitleg in een kort briefje naar de 'cel Wedden': wanneer liep de tewerkstelling af, waarom kies je deze manier …

Overige wijzigingen of vragen

Wil je andere wijzigingen aan je personeelsdossier, of heb je vragen?

Je eerste aanspreekpunt is je secretariaat. Dat stuurt wijzigingen aan je dossier door naar je werkstation.

Neem alleen contact op met je werkstation als je om een of andere reden niet terechtkan op het secretariaat.

Naar boven

Betwisting?  

Is er betwisting over de inhoud van je personeelsdossier, dan kan je schriftelijk klacht neerleggen bij je werkstation. Je doet dat per brief of mail, binnen 3 maanden na het ontstaan van de betwisting.
Doe je dat niet binnen die termijn, dan zal de administratie je klacht als niet ontvankelijk beschouwen.

Heeft je school of centrum gegevens verstuurd waar je niet mee akkoord gaat, wend je dan in de eerste plaats tot het bestuur van je school of centrum. Blijf je de verstuurde gegevens daarna nog betwisten, laat dat per brief of mail weten aan je werkstation. Je werkstation legt de betwisting dan schriftelijk voor aan je bestuur. Je krijgt een kopie van dat document. Je bestuur moet dan de betwiste gegevens bevestigen of corrigeren. Ook daar krijg je een kopie van.

Blijf je ook daarna de gegevens betwisten, dan overlegt het ministerie van Onderwijs met jou en je bestuur. Blijft het geschil 3 maanden na de start van het overleg nog bestaan, dan kan je het voorleggen aan de bevoegde rechtbank.

Naar boven

Privacy

Je personeelsdossier bevat persoonlijke gegevens en valt daarom onder de privacywet.

Als werknemer heb je altijd het recht om je dossier in te kijken en aan te passen.

Als je bestuur je gegevens wil doorsturen naar het werkstation, legt het die gegevens eerst ter kennisname aan je voor en indien vereist ook ter goedkeuring. Je bestuur bewaart daar het bewijs van.

Je school mag je personeelsdossier niet zomaar aan andere scholen doorspelen. Verander je van school en heeft je nieuwe school je loopbaanfiche nodig? Dan moet jij daar eerst je schriftelijke toestemming voor geven. Je gegevens worden, behalve aan wettelijk gemandateerden, niet aan derden doorgespeeld.

Naar boven

Contact
Dienst Algemeen Salarisbeheer
Dinco
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
02 553 65 69 of 02 553 65 76