Geldelijke anciënniteit

Belangrijk voor je salaris

Geldelijke anciënniteit is een van de elementen voor de berekening van je salaris.

Je salaris wordt vastgesteld op basis van:

  • Je salarisschaal
  • De jaarlijkse en tweejaarlijkse verhogingen: daarvoor is je geldelijke anciënniteit belangrijk

Naar boven

Welke diensten tellen mee?

Voor de berekening van je geldelijke anciënniteit kunnen in aanmerking komen:

  • De diensten die je in het onderwijs hebt gepresteerd (vanaf de minimumleeftijd van je salarisschaal)
  • Eventuele diensten die je in andere openbare diensten hebt gepresteerd. Je dient daarvoor een aanvraag in (aanvraagprocedure in de omzendbrief geldelijke anciënniteit – diensten die in aanmerking komen)
  • Eventuele diensten die je als werknemer of zelfstandige hebt gepresteerd en die door de Vlaamse overheid erkend zijn als nuttige ervaring
  • Voor maximaal 8 jaar, eventuele diensten die je als werknemer of zelfstandige hebt gepresteerd in de privésector als je als zijinstromer in een knelpuntambt of -vak bent aangesteld. Opgelet: dat geldt alleen als je een nieuw personeelslid bent, of als je minstens 3 jaar geen aanstelling hebt gehad in het onderwijs. Meer info: Geldelijke anciënniteit en diensten uit de privésector voor zijinstromers in knelpuntambten en-vakken

Naar boven

Vanaf minimumleeftijd

Je geldelijke anciënniteit begint te lopen zodra je de minimumleeftijd van je salarisschaal bereikt. Als je jong begint te werken, komen een aantal maanden misschien niet in aanmerking voor je geldelijke anciënniteit.

De minimumleeftijd verschilt naargelang je salarisschaal.

Tabel: minimumleeftijd per salarisschaal
(Voor een verklaring van de codes: zie salarisschalen)

Code

Minimumleeftijd

122 studiemeester-opvoeder

20 jaar

158 studiemeester-opvoeder

22 jaar

141 kleuteronderwijzer

22 jaar

148 onderwijzer

22 jaar

315, 318, 337, 347
paramedisch en CLB-personeel

23 jaar

301, 302, 306, 346  leraren

22 jaar

501, 502  leraren en lectoren

24 jaar

Naar boven

Verlof en  geldelijke anciënniteit

Bepaalde verlofstelsels of afwezigheden zijn gelijkgesteld met dienstactiviteit, andere niet.

Soms word je als actief in dienst beschouwd, zodat de teller van je dienst- en geldelijke anciënniteit blijft lopen. Dat is onder meer het geval voor:

  • Verlof voor verminderde prestaties
  • Loopbaanonderbreking
  • Zwangerschapsverlof

In andere gevallen sta je op non-actief en telt de periode van afwezigheid of verlof niet mee voor je dienstanciënniteit of geldelijke anciënniteit. Bijvoorbeeld bij terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Formulieren