Vademecum vrijstelling inschrijvingsgeld

Het standaardtarief in het volwassenenonderwijs bedraagt 1,50 euro per lestijd. Maar er zijn vrijstellingen mogelijk.

Welke vrijstelling voor welke cursist?

Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld

 • Cursisten die ingeschreven zijn voor:
  • Een opleiding in het studiegebied algemene vorming
  • De opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting
  • De opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie in een centrum voor volwassenenonderwijs
 • Cursisten die:
  • Op het moment van hun inschrijving materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.
   Voorbeeldattesten
  • Op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de voormelde categorieën.
   Meer informatie
  • Op het moment van inschrijving gedetineerd zijn zoals is bepaald in artikel 2, 16°bis van het decreet volwassenonderwijs.
   Meer informatie
  • Inburgeraar zijn en een inburgeringscontract hebben ondertekend, zoals bepaald in artikel 2, 9° van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, of een attest van inburgering of een attest van EVC hebben behaald, zoals is bepaald in artikel 2, 11° en 13°, van dat decreet voor de opleidingen Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2 en Latijns schrift in het studiegebied Nederlands tweede taal.
   Meer informatie en voorbeeldattesten
  • Op het moment van hun inschrijving nog niet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.
   Meer informatie
  • Op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die zij volgen in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk.
   Niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden zijn die op het moment van hun inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven.
   Personen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in een traject naar werk.
   Meer informatie en voorbeeldattesten

Gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 0,60 euro per lestijd voor cursisten die ingeschreven zijn voor een opleiding in het studiegebied Nederlands tweede taal.
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 0,30 EURO per lestijd voor cursisten die op het moment van hun inschrijving:
  • Een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering (andere dan bedoeld in art. 109 § 1°, 6° en 7° van het decreet volwassenenonderwijs) of ten laste zijn van iemand die een van die uitkeringen geniet.
   Meer informatie en voorbeeldattesten
  • In het bezit zijn van een van de volgende attesten of ten laste zijn van iemand die in het bezit is van een van die attesten:
   • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 procent blijkt
   • Een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten
   • Een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt
   • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot 1/3 of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
   • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste 7 punten
    Meer informatie en voorbeeldattesten
  • Ingeschreven zijn in een opleiding uit een studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs en gedurende 2 opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd hebben gedurende ten minste 120 lestijden voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving.
   Meer informatie

Naar boven

Richtlijnen, voorbeeldattesten en elektronische gegevensuitwisseling

Een overzicht per categorie van cursisten van de attesten die een cursist kan gebruiken voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Meer informatie over de administratieve afhandeling en elektronische uitwisseling van gegevens.

Asielzoekers die materiële hulp genieten

Verleen de vrijstelling op basis van een van de volgende attesten:

Cursisten die verblijven in een lokaal opvanginitiatief (LOI) verkrijgen de vrijstelling ook op basis van een door een officiële instantie afgeleverd attest dat het verblijf in het LOI aantoont. Op dat attest zijn het logo en een handtekening/stempel van de instantie verplicht.

Cursisten met leefloon of inkomen uit maatschappelijke dienstverlening

Verleen de vrijstelling op basis van een OCMW-attest. Op het attest moet uitdrukkelijk vermeld zijn dat betrokkene:

 • Een leefloon of een equivalent ervan ontvangt
 • Financiële bijstand geniet (al of niet met verwijzing naar de wet van 2 april 1965)
 • Steun geniet op basis van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965

Bijzondere aandacht

Op basis van een attest activering leefloon in het kader van een tewerkstelling artikel 60 §7 kan je geen vrijstelling van het inschrijvingsgeld verlenen. Elke verwijzing naar een andere paragraaf van artikel 60 komt wel in aanmerking voor een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

Een attest dat verwijst naar de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie kan je slechts aanvaarden als in het attest uitdrukkelijk vermeld is dat het recht uit een leefloon bestaat. Zonder die vermelding is het niet duidelijk of het recht bestaat uit een tewerkstelling of een leefloon.

Een minderjarige cursist geplaatst in begeleid zelfstandig wonen van de bijzondere jeugdzorg, kan een vrijstelling van het inschrijvingsgeld verkrijgen op basis van een attest van het Agentschap Jongerenwelzijn of een lokale dienst voor begeleid zelfstandig wonen. In dat attest bevestigt het agentschap of de dienst dat de jongere een uitkering voor hun rekening geniet. Zodra de cursist meerderjarig is, kan hij aanspraak maken op een leefloon ten laste van het OCMW.

Een persoon die in een centrum algemeen welzijnswerk (CAW) verblijft, kan op basis van een attest van het centrum vrijgesteld worden. Je kan de vrijstelling alleen verlenen als het attest vermeldt dat betrokkene in het CAW verblijft en geen inkomen heeft.

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand en mag het niet gedateerd zijn na de registratiedatum.

Gedetineerden

Je kan alleen een vrijstelling verlenen op basis van een door de directeur van de strafinrichting ondertekende verklaring waarin hij bevestigt dat betrokkene op de datum van de inschrijving in de strafinstelling verblijft. Dat mag een gezamenlijk document voor meerdere gedetineerden zijn, bijvoorbeeld per klasgroep.

Inburgeraars

Verleen vrijstelling op basis van een van de volgende attesten.

Voor inburgeringstrajecten die startten vóór 29 februari 2016

Voor inburgeringstrajecten vanaf 29 februari 2016

Hoe lang zijn de attesten geldig?

Een papieren inburgeringscontract is slechts voor 1 jaar geldig. Na het verstrijken van die termijn kan je op basis van dat contract geen vrijstelling van inschrijvingsgeld meer verlenen. Een inburgeringscontract kan tijdelijk geschorst worden. Tijdens de schorsingsperiode kan je op basis van het contract geen vrijstelling van inschrijvingsgeld verlenen. De geldigheidstermijn van 1 jaar wordt met de duur van de schorsingsperiode verlengd.

Op basis van het addendum aanvullende cursusinformatie kan je een vrijstelling van inschrijvingsgeld verlenen. Dat addendum verlengt de duur van het inburgeringstraject voor inburgeraars die niet onder de opschortingsregels vallen. Het addendum is maar voor 6 maanden geldig. Als de inburgeraar binnen die periode zijn inburgeringstraject niet heeft afgerond, kan het traject met een nieuw addendum aanvullende cursusinformatie verder verlengd worden. Dat addendum is opnieuw 6 maanden geldig. Het addendum aanvullende cursusinformatie wordt uitgereikt aan inburgeraars die hun traject niet kunnen afronden binnen het jaar en die niet onder de opschortingsregeling vallen. De trajectbegeleider van het onthaalbureau oordeelt of het verantwoord is om een addendum aanvullende cursusinformatie op te maken om het traject te verlengen.

Een inburgeringsattest heeft geen verjaringstermijn. Op basis van het inburgeringsattest kan je vrijstelling van inschrijvingsgeld verlenen voor een opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 en richtgraad 2.

Het decreet volwassenenonderwijs verwijst nog steeds naar het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid. Die bepaling blijft correct voor de inburgeraars die een inburgeringstraject gestart zijn of afgerond hebben of een EVC attest behaald hebben, onder de vorige regelgeving. Vanaf 29 februari 2016 geldt het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid waarin alleen nog een inburgeringscontract of attest van inburgering zijn opgenomen. Bij een volgende wijziging van het decreet volwassenenonderwijs zal die aanpassing meegenomen worden.

Elektronische gegevensuitwisseling

Een groot deel van de gegevensuitwisseling met de kruispuntbank Inburgering (KBI Connect) verloopt via DAVINCI. Een ander deel van de gegevens wordt rechtstreeks tussen centra (via de centrumsoftware) en KBI Connect uitgewisseld. Dat noemen we de derde stroom. De gegevens uit de derde stroom staan niet in DAVINCI.

Je centrum moet de gegevens die beschikbaar zijn in KBI Connect niet opnemen in het (papieren) cursistendossier.

Het kenmerk inburgering is zichtbaar in KBI Connect als een van onderstaande trajecttypes (TT):

TT_IB-18

Prim IB minderjarig

Primair inburgeringstraject Minderjarige

TT_IBVP

Prim IB verplicht

Primair inburgeringstraject Verplicht

TT_IBRH

Prim IB rechthebbend

Primair inburgeringstraject Rechthebbend

TT_IBNB

Prim IB onbepaald

Primair inburgeringstraject Nader te bepalen

TT_IBBXL

Prim IB Brussel

Primair inburgeringstraject Brussel

TT_IBAS

Prim IB asielzoeker

Primair inburgeringstraject Asielzoeker

TT_IBLING

Prim IB VP NT2

Primair inburgeringstraject Langdurig Ingezetene

TT_IBGD

Prim IB geen DG

Primair inburgeringstraject GeenDoelgroep

Aan de voorwaarde is alleen voldaan in de volgende gevallen:

 • Het trajecttype heeft de status ‘OPEN’ op de datum van de inschrijving en de ‘datum contract’ ligt vóór of uiterlijk 1 maand na de inschrijvingsdatum. Als het registratiemoment binnen de maand valt, is het registratiemoment de uiterste datum van ‘datum contract’.
 • De ‘datum attest’ ligt voor of op de inschrijvingsdatum.
 • Het trajecttype heeft de status ‘GESLOTEN’ en de inschrijvingsdatum ligt voor of op de einddatum van het afgesloten traject, en de ‘datum contract’ ligt voor of op de inschrijvingsdatum.

Voltijds leerplichtigen in een opleiding NT2

Je kan de vrijstelling alleen verlenen op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de instelling secundair onderwijs en het centrum voor volwassenenonderwijs.

Uit de samenwerkingsovereenkomst moet duidelijk blijken dat de betrokken cursisten door die overeenkomst gevat zijn.

Werkzoekenden

Verleen vrijstelling op basis van het attest ‘Aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs’. Werkzoekende cursisten kunnen dat attest opvragen via 'Mijn loopbaan' van het VDAB e-loket: VDAB - Mijn loopbaan.

Zij kunnen dat attest alleen aanvragen als ze in aanmerking komen als:

 • Schoolverlater in beroepsinschakelingstijd
 • Werkloze met een werkloosheidsuitkering
 • Deeltijds lerende in het project van leren en werken

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand en mag het niet gedateerd zijn na de registratiedatum.

Werkzoekende cursisten die een opleiding volgen in het kader van een erkend traject naar werk, zoals een onderwijskwalificerend opleidingstraject (OKOT) bij de VDAB, kunnen een attest aanvraag vrijstelling inschrijvingsgeld laten invullen en ondertekenen door een VDAB-consulent.

Werkzoekenden die een uitkering genieten, kunnen de vrijstelling ook verkrijgen als zij kunnen aantonen dat ze uitkeringsgerechtigd zijn op basis van een attest van:

 • De RVA
 • Hun uitbetalingsinstelling: een vakbond, of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Ook de volgende attesten komen in aanmerking voor de vrijstelling:

De attesten van de VDAB en Actiris zijn ook geldig met een elektronische  handtekening.

Het attest van FOREM vermeldt niet dat een werkzoekende uitkeringsgerechtigd is. Dat moet hij met een attest van een volgende instanties aantonen:

 • De RVA
 • De uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen)

Personen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Cursisten in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – voorheen ook gekend als bruggepensioneerden) komen in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld, op basis van een bewijs SWT van de RVA of van een vakbond.

Volgt de cursist de opleiding in kader van een erkend traject naar werk, dan krijgt hij een volledige vrijstelling.

Voor die categorie is er geen aparte code in DAVINCI. Registraties moeten gebeuren onder de codes van werkzoekenden.

Personen met een beperking

Personen met een beperking krijgen een vrijstelling van inschrijvingsgeld. Ook cursisten ten laste van een persoon met een beperking.

Verleen de vrijstelling op basis van een attest van:

 • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • De Directie-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid
 • De Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV
 • Een mutualiteit

Op het attest moet 1 van onderstaande vermeldingen staan:

 • Arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 procent
 • Recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten
 • Bewijs van de inschrijving bij het VAPH
 • Vermindering van het verdienvermogen tot 1/3 of minder van wat een gezonde persoon door de uitoefening van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
 • Vermindering van de zelfredzaamheid van ten minste 7 punten

De FOD Sociale Zekerheid en het VAPH reiken geen papieren attesten meer uit.

Cursisten vinden de nodige informatie in het digitaal dossier.

FOD Sociale Zekerheid

Cursisten kunnen hun dossier raadplegen via MyHandicap: https://login.socialsecurity.be/idp/authenticationRequestListener.

Als bewijsstuk aanvaard je een schermafdruk of een afgedrukt attest waaruit één van de volgende punten blijkt:

 • Arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 procent
 • Recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten
 • Vermindering van het verdienvermogen tot 1/3 of minder van wat een gezonde persoon door de uitoefening van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
 • Vermindering van de zelfredzaamheid van ten minste 7 punten

VAPH

Cursisten kunnen hun dossier raadplegen via https://www.vaph.be/digitaal-loket-mijnvaph.be

Als bewijsstuk aanvaard je een schermafdruk of een afgedrukt attest waaruit blijkt dat de cursist over een VAPH-nummer beschikt.

Ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen worden gedeeltelijk vrijgesteld. Dat kan aangetoond worden met een attest van de werkgever. Op het attest moeten geen extra vermeldingen staan. Voor die categorie geldt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld alleen tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

Doorstromers uit de basiseducatie

Een cursist die doorstroomt vanuit de basiseducatie kan op basis van een attest  van het centrum voor basiseducatie voor 1 schooljaar gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld verkrijgen als aan 2 voorwaarden is voldaan:

 • De opleiding in de basiseducatie was gespreid over 2 schooljaren en omvatte tenminste 120 lestijden
 • Het laatste schooljaar van de opleiding in de basiseducatie en het 1ste schooljaar van de opleiding in het volwassenenonderwijs sluiten zonder onderbreking op elkaar aan.
   
 • Attest Centrum voor Basiseducatie (pdf, 1 p.) (1,44 MB)

Naar boven

Cursisten NT2

Cursisten NT2 met attest sociale wooncode

Deze vrijstelling is alleen geldig voor cursisten NT2 in de module breakthrough binnen richtgraad 1.

Elektronische gegevensuitwisseling

Via de derde stroom wisselen de centra en de huizen van het Nederlands gegevens rechtstreeks uit met KBI Connect, zonder registratie in DAVINCI. Je centrum moet de gegevens die beschikbaar zijn in KBI Connect niet langer opnemen in het (papieren) cursistendossier.

De wooncode is zichtbaar in KBI Connect als 1 van onderstaande trajecttypes (TT):

TT_WCIB

WC-inburgeringsbereid

Wooncode-Inburgeringsbereidheid-Traject

TT_WCTB

WC-taalbereid

Wooncode-Taalbereidheid-Traject


Aan de voorwaarde is enkel voldaan in deze gevallen:

 • Het trajecttype heeft de status ‘OPEN’ op de datum van inschrijving en de aanmaakdatum van het trajecttype ligt voor of op de inschrijvingsdatum.
 • Het trajecttype heeft de status’ GESLOTEN’ en de inschrijvingsdatum ligt voor of op de einddatum van het afgesloten traject.

Cursisten NT2 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Cursisten die gedomicilieerd zijn in Brussel en een opleiding NT2 volgen in een lesplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betalen geen inschrijvingsgeld.

De domiciliëringsvoorwaarde wordt aangetoond op basis van 1 van de documenten vermeld in het overzicht:

Als het document geen einddatum vermeldt, zal het voor 1 kalenderjaar als bewijs aanvaard worden voor een vrijstelling. Voorbeeld: een cursist mag een attest met afgiftedatum 14 januari 2010 voor elke inschrijving tot en met 13 januari 2011 gebruiken.

Een identiteitskaart waar geen domicilie op vermeld staat komt niet in aanmerking voor een vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

De controle van het domicilieadres mag ook digitaal. Je kan je daarvoor baseren op het gegeven ‘officieel adres’ uit:

 • DAVINCI (via toets op uniek persoon)
 • KBI Connect, onder contactgegevens, via de 3de stroom

Als er geen ‘officieel adres’ voorhanden is dan kunnen de huizen van het Nederlands of  centra zelf de cursistgegevens registreren en wordt er achter de schermen een BIS-nummer aangemaakt.     

Voor een eventuele vrijstelling wordt de BHG-domicilie gecheckt op het moment van de inschrijving. Het document dat het adres bewijst, moet afgeleverd zijn binnen de maand voor of na de inschrijving.

De cursist kan papieren documenten en digitale gegevens gebruiken om zijn domicilie aan te tonen.

Naar boven

Vrijstelling na 65 jaar

Cursisten die ouder zijn dan 65 jaar hebben slechts in bepaalde gevallen recht op een vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld

De cursist betaalt 0 euro inschrijvingsgeld voor de opleidingen:

 • Studiegebied algemene vorming
 • Opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting
 • Traject NT2 basiseducatie

Volgende categorieën van cursisten betalen 0 euro inschrijvingsgeld voor alle opleidingen:

 • Asielzoekers
 • Leefloners - indien IGO (inkomensgarantie voor ouderen)
 • Gedetineerden
 • Inburgeraars

Gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld

De cursist betaalt 0,60 euro per lestijd als hij een opleiding volgt van het studiegebied Nederlands tweede taal.

Volgende cursisten betalen 0,30 euro per lestijd:

 • Mindervaliden die volgend attest kunnen voorleggen:
  • Een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt; dat attest moet aangevraagd zijn voor de leeftijd van 65 jaar
  • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten
 • Doorstromers uit de basiseducatie

Naar boven

Richtlijnen tariefsuggestie DAVINCI

Je centrum kan de dienst tariefsuggestie in DAVINCI raadplegen. Je kan die tariefsuggestie het best zoveel mogelijk volgen. Dan moet je geen bijkomend bewijs (op papier of digitaal) bewaren.

Een aantal vrijstellingsgronden reikt de tariefsuggestie (nog) niet aan. Bewaar je bewijzen in het cursistendossier in die gevallen, of als je centrum een vrijstelling verleent die afwijkt van de tariefsuggestie. Dat kan op papier, of digitaal.

Naar boven