Over doorlichtingen en doorlichtingsverslagen

De onderwijsinspectie controleert de kwaliteit

De onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming controleert elk schooljaar een aantal erkende scholen en centra in Vlaanderen en in Brussel:

 • Scholen voor gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs
 • Scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en de centra voor deeltijds onderwijs
 • Centra voor volwassenenonderwijs (de onderwijsinspectie controleert niet de  opleidingen hoger beroepsonderwijs: die worden beoordeeld door de Nederlands - Vlaamse Accreditatieorganisatie) (NVAO)
 • Centra voor basiseducatie
 • Academies voor beeldende kunsten, muziek, woordkunst en dans
 • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Elke school moet binnen een periode van 10 jaar minstens 1 doorlichting krijgen. Tijdens een doorlichting  zoekt de onderwijsinspectie een antwoord op 3 vragen:

 • Respecteert de school de onderwijsreglementering?
  De inspecteurs kijken na of de school de leerplannen realiseert. Ze bekijken ook andere zaken zoals:
  • Hoe zit het met de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne?
  • Is er een beleidsplan of beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)?
  • Zijn de verplichte bepalingen opgenomen in het schoolreglement en in het schoolwerkplan?
 • Bewaakt de school haar kwaliteit?
 • Wat met het algemeen beleid van de school?

Naar boven

Verslagen

Doorlichtingsverslag

De onderwijsinspectie schrijft de observaties van een doorlichting, met de sterke en zwakke punten, uit in een doorlichtingsverslag.

Verslag over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Over de veiligheid van de gebouwen en de hygiëne in de school of het centrum rapporteert de onderwijsinspectie in een apart verslag: het verslag over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Opvolgingsverslagen

Bij een doorlichting kan de onderwijsinspectie een beperkt gunstig advies uitspreken.

Bij dat advies vermeldt de inspectie de tekorten én de termijn waarbinnen de school, het centrum of de academie ze moet wegwerken. Tijdens de opvolgingsdoorlichting bekijkt de onderwijsinspectie of de tekorten zijn verholpen. Een opvolgingsdoorlichting neemt meestal 1 dag in beslag.

Het verslag van een opvolgingsdoorlichting die met een gunstig advies afsluit, voegt de inspectie bij het doorlichtingsverslag.

De onderwijsinspectie schrijft de observaties van een opvolgingsdoorlichting uit in een opvolgingsverslag.

Naar boven

Voor wie zijn de verslagen?

De verslagen zijn in de 1ste plaats bestemd voor de overheid. De minister van Onderwijs beslist over de verdere erkenning van de school op basis van het advies in het doorlichtingsverslag.

De school kan het verslag gebruiken om zelf verder te zorgen voor de kwaliteit van haar werking.

Iedereen kan de doorlichtingsverslagen inkijken. Die kunnen nuttig zijn bij de keuze van een school.

Naar boven

Wanneer is onze school aan de beurt?

De onderwijsinspectie licht alle onderwijsinstellingen minstens 1 keer door binnen een termijn van 10 jaar. Minstens 30 kalenderdagen voordien licht ze de scholen in over tijdstip en verloop van de doorlichting.

Het is de taak van de scholen om het personeel, de ouders, leerlingen en cursisten op de hoogte te brengen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Contact