Oproep: Taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren

De oproep had als doel de organisatie van andere taalstimulerende activiteiten Nederlands door lokale besturen in samenwerking met partners uit het onderwijs en de vrijetijdssector in de Vlaamse Gemeenschap voor (voltijds en deeltijds) leerplichtige kinderen en jongeren. Deze activiteiten vinden plaats tijdens de zomervakantie en/of andere schoolvakanties en/of buiten de reguliere schooltijd op voorschoolse, naschoolse en/of buitenschoolse momenten en/of in het weekend. Regio’s waar kinderen minder in contact komen met het Nederlands, zoals de grootsteden en de Vlaamse Rand, krijgen bijzondere aandacht. 

De oproep richtte zich naar lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als indienende organisatie. Kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen uit zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs, centra voor deeltijds beroepsonderwijs, Syntra-lesplaatsen, centra voor volwassenenonderwijs (cvo), centra voor deeltijds kunstonderwijs (dko), hogeronderwijsinstellingen, organisaties met ervaring op het vlak van taalstimulering Nederlands en organisaties met ervaring met de organisatie van activiteiten binnen de ruime vrijetijdssector en buitenschoolse opvanginitiatieven kunnen optreden als partnerorganisatie van de lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.  
Deze oproep bevatte alle noodzakelijke gegevens die de organisatoren moeten toelaten hun voorstellen tijdig en in de correcte vorm in te dienen.

Met deze oproep wilde het departement Onderwijs en Vorming een toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod van taalstimulerende activiteiten ondersteunen voor kinderen en jongeren, waarin zij in een taalrijke en stimulerende omgeving en onder deskundige begeleiding met het Nederlands aan de slag gaan.

Je kan geen subsidie-aanvraag meer indienen voor deze oproep.