Ziekteverlof voor tijdelijke personeelsleden

Wat is het?

Als je arbeidsongeschikt bent door ziekte of een ongeval, heb je recht op 1 dag betaald ziekteverlof per reeks van 10 dagen waarvoor je als tijdelijk personeelslid een salaris hebt  ontvangen.

Elke dag ziekte telt altijd als een volledige ziektedag.

Als je in verschillende scholen of instellingen werkt, geldt het ziekteverlof in alle onderwijsinstellingen voor die bepaalde dag of periode (behalve in het hoger onderwijs en in de centra voor basiseducatie).

Vallen niét onder dit systeem: een arbeidsongeval  of een beroepsziekte.

Recht of gunst?

Betaald ziekteverlof is een recht.

Naar boven

Voorwaarden

  • Je bent tijdelijk personeelslid.
    Opgelet: contractuele personeelsleden vallen onder een apart systeem voor ziekteverlof.
  • Vóór je arbeidsongeschikt werd, heb je je opdracht effectief opgenomen.
  • Je bent arbeidsongeschikt om medische redenen. Je moet elke afwezigheid van meer dan 1 dag staven met een medisch attest van je arts.
  • Je hebt nog voldoende ziektedagen. Als je ziektekrediet is opgebruikt, ontvang je geen salaris meer en val je ten laste van het ziekenfonds.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit tot je je recht op betaalde ziektedagen hebt uitgeput.  

Salaris

Je hebt recht op je salaris als je vooraf je opdracht effectief opnam, en zolang je recht op betaalde ziektedagen niet is uitgeput. Daarna ontvang je een uitkering van het ziekenfonds.

Geef je arbeidsongeschiktheid tijdig bij je ziekenfonds aan, anders verlies je een deel van je uitkering. Doe het binnen de 28 kalenderdagen vanaf de start van je ziekteverlof. Meer informatie: RIZIV - Aangifte en erkenning van uw arbeidsongeschiktheid als werknemer of werkloze.

Anciënniteit

Je betaald ziekteverlof telt mee voor de berekening van je geldelijke en je dienstanciënniteit. Periodes van onbetaald ziekteverlof tellen niet mee, voor geen enkele anciënniteit.

Meer over anciënniteit

Pensioen

Ziekteverlof telt mee voor je recht op en voor de berekening van je rustpensioen.

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen, kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin - duur - einde

De arts bepaalt het begin, de duur en het einde van je ziekteverlof in het medisch attest. Ben je maar 1 dag ziek, dan hoef je geen arts te raadplegen.

Als je ziek werd voor je je opdracht effectief kon opnemen, dan heb je geen recht op betaald ziekteverlof.

Je betaald ziekteverlof eindigt ook als je je ziektedagen hebt uitgeput.  Je ontvangt dan geen salaris meer, maar een uitkering van je ziekenfonds.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Ben je 1 dag afwezig wegens ziekte, verwittig dan onmiddellijk je directeur (werkgever).

Ben je meer dan 1 dag ziek, dan stuur je ook eenafwezigheidsattest (docx, 1 p.) (156 KB) naar je directeur en eenmedisch attest (docx, 2 p.) (32,5 KB) naar het controleorgaan.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving

Formulieren

Contact