Ziekteverlof voor contractuele personeelsleden

Wat is het?

Als je arbeidsongeschikt bent door een ziekte of ongeval, heb je - onder bepaalde voorwaarden - recht op een salaris tijdens de eerste 30 dagen van je ziekteverlof. Dat is het gewaarborgd loon. Na een werkhervatting van meer dan 14 dagen, heb je opnieuw recht op 30 dagen betaald ziekteverlof.

Elke dag ziekte telt altijd als een volledige ziektedag.

Als je in verschillende scholen of instellingen werkt, geldt het ziekteverlof in alle onderwijsinstellingen voor die bepaalde dag of periode.

Vallen niét onder dit systeem: een arbeidsongeval  of een beroepsziekte.

Recht of gunst?

Betaald ziekteverlof is een recht.

Naar boven

Voorwaarden

 • Je behoort tot 1 van de volgende personeelscategorieën, die worden uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:
  • Tijdelijk werkliedenpersoneel (TWP)
  • Contractuelen betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs van Onderwijs en Vorming (CODO’s) 
  • Gesubsidieerde contractuelen van het Brussels Gewest (geco's)
  • Contractuele kinderverzorgsters en verpleegsters van de kinderdagverblijven van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Scholengroep Brussel
  • Deskundigen van de lokale overlegplatforms (LOP-ers)
  • Opvoeders voor- en nabewaking in de basisscholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Scholengroep Brussel
  • Startbaners
 • Je bent arbeidsongeschikt om medische redenen. Je moet elke afwezigheid van meer dan 1 dag staven met een medisch attest van je arts.
 • Je moet ook een maand onafgebroken gewerkt hebben vóór je recht hebt op betaald ziekteverlof.  Werk je met een bediendencontract van minstens 3 maanden, dan is dat niet nodig.

Naar boven

Gevolgen

Salaris

Afhankelijk van je manier van tewerkstelling, als arbeider of als bediende, en van de duur van je contract:

 • Moet je al dan niet een maand in dienst geweest zijn voor je recht hebt op een gewaarborgd loon
 • Is je gewaarborgd loon 100% of een percentage van je loon

Als je geen recht (meer) hebt op een gewaarborgd loon, val je ten laste van het ziekenfonds.

Anciënniteit

De periodes van gewaarborgd salaris tellen mee voor de berekening van je geldelijke anciënniteit.

De periodes van niet-betaald ziekteverlof tellen niet mee voor de geldelijke anciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen, kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin - duur - einde

De arts bepaalt het begin, de duur en het einde van je ziekteverlof in het medisch attest. Ben je maar 1 dag ziek, dan hoef je geen arts te raadplegen.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Ben je 1 dag afwezig wegens ziekte, verwittig dan onmiddellijk je directeur (werkgever).

Ben je meer dan 1 dag ziek, dan stuur je ook eenafwezigheidsattest (docx, 1 p.) (156 KB) naar je directeur en eenmedisch attest (docx, 2 p.) (32,5 KB) naar het controleorgaan.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Formulieren

Contact