Zendingen van de overgang van personeel hbo5 en specifieke lerarenopleiding naar de hogescholen en universiteiten

 Kenmerk HBO5 of SLO: OOM code HBO en SLO

Alle personeelsleden die in het kader van de overgang HBO5/SLO overkomen naar de hogeschool of universiteit én die vermeld zijn op één van de lijsten, zoals bepaald in de regelgeving, moeten voor het gedeelte van de opdracht waarvoor ze overkomen, gezonden worden in het EPD met begindatum 1 september 2019 en een bepaald kenmerk:

  • Voor de personeelsleden van de HBO5 opleidingen: kenmerk 28  - overgang HBO naar Hoger Onderwijs
  • Voor de personeelsleden van de SLO opleidingen: kenmerk 29 - overgang SLO naar Hoger Onderwijs

Dit kenmerk vul je in in veld 27 van de RL-12.
De personeelsleden die vanaf 1 september 2019 tewerkgesteld worden in de HBO5 en SLO opleidingen maar die niet vermeld zijn op één van de lijsten, moeten niet gezonden worden met bovenstaande kenmerken.

Naar boven

Bijkomende info over het zenden van de kenmerken HBO en SLO

De personeelsleden die conform de bepalingen van de overgang HBO5/SLO op 1/9/2019 overgekomen zijn naar een hogeschool of universiteit werden bij deze overgang doorgestuurd met het kenmerk HBO of SLO (OOM code 28 of 29). 

Ook de volgende academiejaren moeten deze kenmerken nog verder doorgestuurd worden voor: 

  • Vastbenoemde opdrachten en opdrachten van onbepaalde duur die op 1/9/2019 werden overgenomen met het kenmerk HBO/SLO
  • Verlengingen van opdrachten van bepaalde duur

In volgende situaties moet er geen kenmerk meer gestuurd worden: 

  • Uitbreiding van de opdracht
    • Enkel de oorspronkelijke opdracht moet het kenmerk behouden. De uitbreiding zelf mag niet gekenmerkt worden.
  • Personeelsleden die benoemd worden in de opdracht die werd overgenomen.
    • Vanaf de benoeming in deze opdracht mag het kenmerk niet langer doorgestuurd worden.

Samenwerkingsovereenkomst tussen de hogeschool en de universiteit

Personeelsleden van de specifieke lerarenopleiding (SLO) die op  01/09/2019 naar een hogeschool zijn overgegaan, kunnen vanaf 1 oktober 2019 via een samenwerkingsovereenkomst tussen de hogeschool en de universiteit aan de universiteit tewerkgesteld worden.
Het personeelslid wordt verder betaald door de hogeschool maar de tewerkstelling gaat door aan een universiteit. Deze tewerkstelling is mogelijk voor de volledige opdracht of voor een gedeelte van de opdracht.
De DO 226 “Samenwerkingsovereenkomst SLO (hogescholen)” is een opdrachtgebonden DO en moet je zenden met een RL-12 in het veld 24 “code opdrachtgebonden dienstonderbreking”, in het veld 25 “einddatum opdrachtgebonden dienstonderbreking” en in het veld 26 “Teller DO”.  Deze 3 velden moeten altijd samen worden ingevuld.
De DO 226 samenwerkingsovereenkomst kan enkel gestuurd worden voor de opdrachten die in veld 27 waarde 29 (overgang SLO) bevatten.

Naar boven

Wedertewerkstelling

De bestuurs- en ondersteunende personeelsleden die in TBSOB werden geplaatst in het volwassenenonderwijs kunnen in een hogeschool of universiteit wedertewerkgesteld worden.
Deze wedertewerkstelling moet je zenden met een RL-12 en in veld 6 (WTW) vul je ‘W’ in en in veld 27 de OOM code HBO (28) of SLO (29). De opdracht in de wedertewerkstelling wordt niet bezoldigd. Ook verlofstelsels moeten gezonden worden omdat deze impact kunnen hebben op de betaling in het volwassenenonderwijs (TBSOB-betaling).
Indien het personeelslid wedertewerkgesteld wordt aan een universiteit, kan er voor dit personeelslid geen zending gebeuren. Alle informatie in verband met deze tewerkstelling en/of eventuele verlofstelsels, moet doorgegeven worden via personeel.hogeronderwijs@vlaanderen.be.

Naar boven

Mobiliteit

In de regelgeving is er een overgangsperiode voorzien van 5 jaar (tot 1 september 2024) waarbij een personeelslid zonder openbare vacature nog kan verschuiven tussen een hogeschool of universiteit. 
Indien een personeelslid hiervan gebruik maakt, wordt er gevraagd om dit ook via mail te melden aan personeel.hogeronderwijs@vlaanderen.be zodat dit ook opgenomen kan worden in het personeelsdossier van de betrokkene. 

Naar boven