Welke waarde heeft mijn oude diploma in de huidige bachelor-masterstructuur?

Bij de invoering van de bachelor-masterstructuur werden maatregelen genomen om de gelijkschakeling van de vroeger behaalde graden en diploma’s met de graden van bachelor en master te garanderen.

Gelijkschakeling met de graad van bachelor

Volgende graden zijn op basis van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013 gelijkgeschakeld met de graad van bachelor:

 • Gegradueerde (met uitzondering van de graad van gegradueerde uitgereikt in het Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie)
 • Maatschappelijke assistent
 • Vroedvrouw
 • Kleuterleid(st)er
 • Kleuteronderwijzer(es)
 • Onderwijzer(es)
 • Assistent in de psychologie
 • Maatschappelijk adviseur
 • Architect-assistent
 • Technisch ingenieur
 • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 1
 • Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs

 

In een Besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2004 zijn bijkomend een aantal specifieke diploma’s gelijkgeschakeld met de graad van bachelor:

 • Het diploma van assistent in de klinische laboratoria/chemie
 • Het diploma van assistent voor industriële laboratoria/chemie
 • Het diploma van diëtiste
 • Het diploma van laboratoriumassistent(e)
 • Het diploma van officier-werktuigkundige 1ste klasse
 • Het diploma van officier-radiotelegrafist voor de zeevaart
 • Het diploma van specialist in de elektronica voor de zeevaart
 • Het diploma van de afdeling binnenhuiskunst
 • Het diploma van binnenhuisontwerper
 • Het diploma van de afdeling binnenhuisarchitectuur
 • Het diploma van bouwkundig tekenaar
 • Het diploma van de afdeling dek, behaald vóór het academiejaar 1979-1980
 • Het diploma van een afdeling van het hoger kunstonderwijs van de 1ste graad
 • Het diploma van een afdeling van het hoger kunstonderwijs van de 2de graad
 • Het bekwaamheidsbewijs van de studies die qua niveau gelijkgeschakeld zijn met een basisopleiding van 1 cyclus
 • Het einddiploma van een opleiding van het hoger onderwijs met volledig leerplan waarvan de studieomvang tenminste het equivalent van 2 studiejaren bedraagt
 • Het einddiploma uitgereikt door een centrale examencommissie waarvoor een overeenstemmende opleiding bestaat in een instelling voor hoger onderwijs met volledig leerplan waarvan de studieomvang tenminste het equivalent van 2 studiejaren bedraagt

 

De houders van de graden en diploma's die gelijkgeschakeld zijn met de graad van bachelor zijn gerechtigd tot het voeren van de titel van bachelor.

En de graad van kandidaat?

De graad van kandidaat is niet gelijkgeschakeld met de graad van bachelor.

Naar boven

Gelijkschakeling met de graad van master

Volgende graden zijn op basis van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013 gelijkgeschakeld met de graad van master:

 • Industrieel ingenieur
 • Architect
 • Interieurarchitect
 • Meester
 • Licentiaat
 • Handelsingenieur
 • Burgerlijk ingenieur
 • Burgerlijk ingenieur-architect
 • Bio-ingenieur
 • Landbouwkundig ingenieur
 • Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën
 • Apotheker
 • Arts
 • Tandarts
 • Dierenarts
 • Gediplomeerde in de aanvullende studiën
 • Gediplomeerde in de gespecialiseerde studiën
 • Doctor in de rechten (verleend ten laatste in het academiejaar 1972-1973)
 • Doctor in de diergeneeskunde zonder proefschrift
 • Doctor in de genees-, heel-, en verloskunde zonder proefschrift

 

In een Besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2004 zijn bijkomend een aantal specifieke diploma’s gelijkgeschakeld met de graad van master:

 • Het diploma voor cultuurspreidingstechnieken
 • Het diploma van de afdeling industriële vormgeving
 • Het diploma van de afdeling productontwikkeling
 • Het diploma van geassimileerde technisch ingenieur
 • Het diploma van tolk, uitgereikt tot 31 augustus 1964
 • Het diploma van de afdeling dek, behaald vanaf het academiejaar 1979-1980
 • Het diploma van een afdeling van het hoger kunstonderwijs van de 3de graad
 • Het einddiploma van een opleiding van het hoger onderwijs met volledig leerplan waarvan de studieomvang tenminste het equivalent van 4 studiejaren bedraagt
 • Het einddiploma uitgereikt door een centrale examencommissie waarvoor een overeenstemmende opleiding bestaat in een instelling voor hoger onderwijs met volledig leerplan waarvan de studieomvang tenminste het equivalent van 4 studiejaren bedraagt
 • De diploma’s van bijzonder licentiaat of van ingenieur die specialisatiestudiën van de 3de cyclus aan de universiteiten bekrachtigen en waarvan het geheel van cursussen, werkzaamheden en oefeningen tenminste 300 uren bedraagt

 

De houders van de graden en diploma's die gelijkgeschakeld zijn met de graad van master zijn gerechtigd tot het voeren van de titel van master.

Naar boven

Attesten gelijkschakeling

De gelijkschakeling van diploma's die in het oude systeem uitgereikt zijn met bachelor en master, is decretaal vastgelegd. De gelijkschakeling wordt geregeld in artikelen II.377 en II.378 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2004.

Er is dus een automatische gelijkschakeling van de graden. Enkel als een werkgever het expliciet vraagt of als je naar het buitenland gaat, wordt er een attest afgeleverd. Anders is verwijzing naar het decreet voldoende om de gelijkschakeling aan te tonen.

Naar boven

Wat met diploma's van het Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie?

Een diploma van het Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie is onderwijskundig niet gelijkwaardig aan de bachelor- of mastergraad uitgereikt door hogescholen en universiteiten. Je oude diploma van gegradueerde is dus niet gelijkgeschakeld met de graad van bachelor of master.

Uitzondering op die regel zijn volgende diploma's:

 • Gegradueerde in de gezinswetenschappen
 • Gegradueerde in de sociale readaptatiewetenschappen
 • Gegradueerde assistent in de psychologie

Die opleidingen zijn intussen omgevormd tot bacheloropleidingen en overgedragen aan de hogescholen. Ook die 3 graden van gegradueerde zijn op basis van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013 gelijkgeschakeld met de graad van bachelor. De houders van die graden zijn gerechtigd tot het voeren van de titel van bachelor.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

Contact
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs