Wat verandert er in het deeltijds kunstonderwijs?

Vlaanderen kent een rijk aanbod van opleidings- en vormingsinitiatieven voor kunstbeoefenaars. Met 178.000 leerlingen verspreid over 168 academies in 268 gemeenten in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is het deeltijds kunstonderwijs (dko) een belangrijke speler.

 • Nieuwe einddoelen en een geactualiseerde opleidingsstructuur zullen het dko niet alleen sterker verankeren in het onderwijs, maar ook actualiseren. Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs van 28 februari 2018 (verder: niveaudecreet) gaat uit van een toekomstgericht dko dat spoort met hedendaagse tendensen in de kunsten, in de eerste plaats de amateurkunsten. 
   
 • Tegelijk laat het niveaudecreet veel vrijheid voor de artistieke en pedagogische visie van leerkrachten en directeurs. Meer flexibiliteit in de opbouw van de leertrajecten, de vakken die leerlingen moeten volgen en een waaier aan nieuwe opties en muziekinstrumenten laten het dko beter aansluiten bij de verschillende leerverwachtingen van leerlingen, hun tijdsbesteding en hun artistieke smaak.
   
 • Voor 6- en 7-jarigen bevat het niveaudecreet heel wat nieuwigheden. Vroeger konden kinderen vanaf 6 jaar alleen dans of beeldende kunst volgen. Vanaf nu kunnen ze ook voor muziek en woordkunst-drama kiezen. In de 1ste graad (6- en 7-jarigen) kan een academie bovendien kiezen om domeinoverschrijdend óf domeingericht tewerk te gaan. Met andere woorden, ofwel kan een kind onmiddellijk voor een opleiding zoals dans of muziek kiezen, ofwel kan het eerst van een breder aanbod proeven en pas na 2 jaar een keuze maken.
   
 • Het niveaudecreet versterkt de toegankelijkheid van het unieke onderwijsaanbod van de academies. Zij kunnen weer nieuw aanbod programmeren en nieuwe vestigingsplaatsen oprichten, wat de afgelopen jaren sterk bemoeilijkt werd door de programmatiestop.
   
 • Het niveaudecreet zet sterk in op samenwerking. Door lokaal samen te werken met scholen van het basis-, secundair of hoger onderwijs, kunnen academies leerlingen warm maken voor het kunstonderwijs. Hoewel academies nu al heel wat inspanningen leveren om hun publiek te verruimen, blijven er groepen kinderen voor wie de stap naar het dko minder vanzelfsprekend is. Dko-leerkrachten kunnen als kunstenaar in de klas een tandem vormen met de leerkrachten en docenten in basis-, secundair, en hoger onderwijs. Zo versterkt het dko het cultureel bewustzijn en de expressie van alle kinderen en jongeren, en toont het geïnteresseerden de weg naar de academie.
   
 • Ten slotte maakt het niveaudecreet de organisatie van een academie eenvoudiger. Zo wordt de inning van het inschrijvingsgeld en de uitbetaling van de werkingsmiddelen voor de academies eenvoudiger en transparanter.


Naar boven