Verminderde prestaties na beslissing adviserend arts - personeel hogescholen

Wat is het?

Na een periode van onbezoldigd ziekteverlof kan de adviserend arts van het ziekenfonds beslissen dat je je opdracht deeltijds mag hervatten. Voor het ziekenfonds is dit het uitoefenen van een toegelaten activiteit tijdens een periode van ziekte. De adviserend arts bepaalt de periode en het volume van de toegelaten activiteit. Het deel van je opdracht dat je niet meer uitoefent, kan alleen vallen op tijdelijke uren.

Recht of gunst?

De afwezigheid aangepaste arbeid is geen recht. Je werkgever moet hiermee instemmen.

Voorwaarden

  • Je bent een tijdelijk personeelslid of een personeelslid dat deeltijds benoemd en deeltijds tijdelijk aangesteld is.
  • Je ziekteverlof is uitgeput en je bent ten laste van het ziekenfonds.
  • De adviserend geneesheer van het ziekenfonds heeft beslist dat je je opdracht deeltijds mag hervatten. Die beslissing is maximaal 2 jaar geldig.

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit voor het gedeelte van je opdracht dat je terug uitoefent. Voor het gedeelte van je opdracht dat je niet uitoefent, ben je in non-activiteit.

Salaris

Je hebt recht op je salaris voor het gedeelte van je opdracht dat je uitoefent. Voor het gedeelte dat je niet meer uitoefent, ontvang je een vergoeding van het ziekenfonds.

Anciënniteit

Je prestaties in het kader van de werkhervatting tellen mee voor de berekening van je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Begin - duur - einde

De deeltijdse hervatting kan je aanvangen vanaf de dag dat je daarvoor toestemming hebt van de adviserend arts. De toestemming is maximaal 2 jaar geldig. De hervatting eindigt bij het einde van je tijdelijke aanstelling. Als je aanstelling eindigt in de loop van of op het einde van het academiejaar en je later een nieuwe tijdelijke aanstelling krijgt, moet je je opnieuw richten tot het ziekenfonds om na te gaan of de goedkeuring nog geldig is.

Meld ook iedere wijziging in de toestemming van het ziekenfonds aan je hogeschool.

Hoe aanvragen?

Je hogeschool geeft toestemming voor het uitoefenen van de aangepaste arbeid op basis van de beslissing van het ziekenfonds.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.


Extra informatie

Verwante pagina's