Verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar

Wat is het?

Ben je 55 jaar of ouder, dan kan je via een verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar (vvp 55+) halftijds of 4/5de werken.

Je hoeft het verlof niet te motiveren.

Het verlof is onbetaald.

Recht of gunst?

VVp 55+ is afhankelijk van de omstandigheden een (absoluut of geconditioneerd) recht of een gunst.

Het verlof is een  absoluut recht voor wie in een wervingsambt werkt, en voor een aantal personeelsleden van de centra voor basiseducatie:

 • Stafmedewerker
 • Leraar basiseducatie
 • Beleidsondersteunend administratief medewerker
 • Uitvoerend administratief medewerker
 • Ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting

Voor andere personeelsleden is het verlof een geconditioneerd recht en moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn.

Heb je geen recht op het verlof, dan kan je school of centrum het verlof voor verminderde prestaties toch nog toestaan als een gunst.

Naar boven

Voorwaarden

Personeelsleden in selectie- en bevorderingsambten

Je kan vvp 55+ alleen nemen als je school of centrum een geschikte vervanger vindt.

Voorwaarden voor personeelsleden centra voor basiseducatie

 • Je hebt 2 jaar diensten gepresteerd waarvan 360 dagen bij het centrumbestuur waar je het verlof wil opnemen
 • Het verlof valt in je aanstellingsperiode
 • Je centrum heeft een geschikte vervanger

Tijdelijke personeelsleden

 • Je hebt 720 dagen dienstanciënniteit waarvan minimaal 360 dagen bij het school- of centrumbestuur of de scholengemeenschap waar je het verlof wil nemen
 • Het verlof valt in je aanstellingsperiode
 • Je school of centrum heeft een geschikte vervanger

 Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Tijdens je verlof voor verminderde prestaties ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Verlof voor verminderde prestaties is onbetaald verlof.

Cumulatie

Je mag tijdens het verlof geen vervangende winstgevende activiteiten uitoefenen.

Je mag wel tijdelijk een onderwijsopdracht opnemen via het stelsel ‘opnieuw in actieve dienst treden’.

Je mag ook een van de volgende politieke mandaten uitoefenen:

 • Gemeenteraadslid
 • Provincieraadslid
 • Lid bureau maatschappelijk welzijn
 • Lid raad maatschappelijk welzijn
 • Lid districtsraad

Een aantal dienstonderbrekingen kan je combineren met je vvp 55+:

 • Verlof tijdelijk andere opdracht
 • Omstandigheidsverlof
 • Verlof wegens overmacht
 • Staking
 • Nascholing

Deze dienstonderbrekingen maken geen einde aan je verlof voor verminderde prestaties:

 • Ziekteverlof
 • Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte
 • Afwezigheid wegens arbeidsongeval
 • Afwezigheid wegens ongeval op weg naar of van het werk
 • Afwezigheid wegens beroepsziekte
 • Terbeschikkingstelling wegens ziekte
 • Afwezigheid wegens bedreiging door een beroepsziekte
 • Verlof wegens moederschapsbescherming

De volgende verloven schorten vvp 55+ op:

 • Bevallingsverlof
 • Verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij
 • Onbezoldigd ouderschapsverlof
 • Geboorteverlof
 • Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
 • Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
 • Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
 • Zorgkrediet

Je vvp 55+ loopt daarna verder tot aan je pensioen.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van vvp 55+ op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin – duur – einde

Begin

VVp 55+ kan starten op:

 • 1 september
 • 1 januari
 • 1 april

Je vvp 55+ kan ook beginnen op de dag nadat een voorafgaande dienstonderbreking met hetzelfde volume eindigt.

Duur en volume

Met vvp 55+ kan je je prestaties:

 • Verminderen tot een halftijdse betrekking
 • Verminderen met 1/5 als je voltijds werkt

Je kan afwijken van die volumes als je school- of centrumbestuur daarmee akkoord gaat.

Je hebt recht op een afwijking van het volume als je je overlevingspensioen of overgangsuitkering wil combineren met een salaris.

Je kan 1 keer overstappen van 1/2 naar 1/5 of omgekeerd, op 1 september. Ook als je afwijkt van het volume, kan je 1 keer overstappen naar een ander volume.

Maximumduur

Je neemt vvp 55+ tot aan je pensioen.

Einde

Vvp 55+ eindigt als je met pensioen gaat. Je kan het 1 keer stoppen en opnieuw opstarten.

Eenmalig (vervroegd) stopzetten

Je kan 1 keer je vvp 55+ stopzetten:

 • Je moet de stopzetting voor 1 mei aan je school- of centrumbestuur melden.
 • Je hervat dan op 1 september, tenzij je bestuur een andere datum goedkeurt.

Tweede keer starten: gevolgen

Neem je het verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar voor een 2de keer, dan kan je je tijdelijke aanstelling (van bepaalde duur of van doorlopende duur) niet meer uitbreiden naar een groter volume. Je tijdelijke aanstelling kan niet meer zijn dan het volume van de aanstelling voor de start van het 2de verlof.

Je vaste benoeming, of een uitbreiding ervan, blijft tijdens het 2de verlof beperkt tot het volume dat je mag uitoefenen tijdens je verlof. Bovendien wordt het deel van de vastbenoemde opdracht waarvoor je verlof neemt, een vacante betrekking.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Vraag het verlof aan bij het bestuur van je school of centrum. Vermeld de gewenste begindatum.

Het bestuur bezorgt je binnen de 15 dagen een antwoord.

Bij een weigering moet het bestuur je de motivatie uiterlijk 7 kalenderdagen voor het begin van het verlof schriftelijk bezorgen.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of bij het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

Contact