Verlof voor verminderde prestaties

Wat is het?

Je kan verlof voor verminderde prestaties (vvp) opnemen om een tijdlang niet of deeltijds te werken. Je hoeft het verlof niet te motiveren.

Het verlof is onbetaald.

Recht of gunst?

Vvp is afhankelijk van de omstandigheden een (geconditioneerd) recht of een gunst.

Vvp is bij je 1ste aanvraag een geconditioneerd recht: het bestuur van je school of centrum kan het weigeren als het geen vervanger vindt.

Als je bestuur je 1ste aanvraag weigerde omdat het geen geschikte vervanger vond, en je werkt in een wervingsambt, dan wordt het verlof een recht.

Je bestuur kan je 2de aanvraag niet weigeren als je aan de voorwaarden voldoet:

 • Je bent aangesteld in een wervingsambt
 • Je diende je 1ste aanvraag in voor 1 juni
 • De begindatum van je aangevraagde verlof was 1 september

In dat geval gaat je vvp in op:

 • 1 januari voor gedeeltelijk verlof
 • 1 september van het volgende schooljaar voor volledig verlof

Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan heb je geen recht op vvp. Maar je school of centrum kan het toch nog toestaan als een gunst.

Naar boven

Voorwaarden

Personeelsleden centra voor basiseducatie

 • Je hebt 2 jaar diensten gepresteerd, waarvan 360 dagen bij het centrumbestuur waar je het verlof wil opnemen
 • Het verlof valt in je aanstellingsperiode
 • Je centrum heeft een geschikte vervanger

Andere personeelsleden

Ben je vastbenoemd, dan is het voldoende als je school of centrum een geschikte vervanger heeft.

Ben je tijdelijk aangesteld, dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt 720 dagen dienstanciënniteit, waarvan minimaal 360 dagen bij het school- of centrumbestuur of de scholengemeenschap waar je vvp wil nemen
 • Het verlof valt in je aanstellingsperiode
 • Je school of centrum heeft een geschikte vervanger

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Tijdens je vvp ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Vvp is onbetaald verlof.

Als je vvp eindigt voor of op 30 juni, vermindert je salaris tijdens de vakantiemaanden in verhouding tot het aantal dagen vvp dat je tijdens het schooljaar opnam.

Anciënniteit

Je verlofperiode telt mee voor de berekening van je dienst-, sociale en geldelijke anciënniteit.

Cumulatie

Je mag tijdens het verlof geen vervangende winstgevende activiteiten uitoefenen.

Je mag wel tijdelijk een onderwijsopdracht opnemen via het stelsel ‘opnieuw in actieve dienst treden’.

Je mag ook een van de volgende politieke mandaten uitoefenen:

 • Gemeenteraadslid
 • Provincieraadslid
 • Lid bureau maatschappelijk welzijn
 • Lid raad maatschappelijk welzijn
 • Lid districtsraad

Volgende dienstonderbrekingen kan je combineren met je vvp:

 • Verlof tijdelijk andere opdracht
 • Omstandigheidsverlof
 • Verlof wegens overmacht
 • Staking
 • Nascholing

Volgende dienstonderbrekingen maken geen einde aan je vvp:

 • Ziekteverlof
 • Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte
 • Afwezigheid wegens arbeidsongeval
 • Afwezigheid wegens ongeval op weg naar of van het werk
 • Afwezigheid wegens beroepsziekte
 • Terbeschikkingstelling wegens ziekte
 • Afwezigheid wegens bedreiging door een beroepsziekte
 • Verlof wegens moederschapsbescherming

Deze verloven schorten je vvp op:

 • Bevallingsverlof
 • Verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij
 • Onbezoldigd ouderschapsverlof
 • Geboorteverlof
 • Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
 • Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
 • Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
 • Zorgkrediet

Je vvp loopt daarna verder tot de oorspronkelijke einddatum.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin – duur – einde

Begin

Verlof voor verminderde prestaties kan starten op:

 • 1 september voor een volledige onderbreking van je prestaties
 • 1 september, 1 januari of 1 april voor een vermindering van je prestaties tot de helft of met 1/5de

Je vvp kan ook beginnen op de dag nadat een voorafgaande dienstonderbreking met hetzelfde volume eindigt.

Als je school- of centrumbestuur ermee akkoord gaat, kan je een afwijkende begin- of einddatum kiezen.

Duur en volume

Vvp kan je gebruiken om:

 • Je prestaties volledig te onderbreken
 • Je prestaties tot een halftijdse betrekking te verminderen
 • Je prestaties met 1/5de te verminderen

Je kan afwijken van die volumes als je school- of centrumbestuur daarmee akkoord gaat.

Je hebt recht op een afwijking van het volume als je je overlevingspensioen of overgangsuitkering wil cumuleren met een salaris.

Maximumduur

Al je verloven voor verminderde prestaties samen (geteld vanaf 1 september 2017) mogen niet langer duren dan:

 • 24 maanden volledige onderbreking
 • 120 maanden vermindering van de prestaties (tot de helft of met 1/5de)

Uitzondering: vvp 55+ telt niet mee voor dit maximum.

Einde

Vvp eindigt op 31 augustus van het schooljaar waarin het begon.

Je kan je verlof vervroegd stopzetten als je school- of centrumbestuur akkoord gaat met een afwijking van de einddatum.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Vraag je vvp aan bij het bestuur van je school of centrum. Vermeld de gewenste begindatum en de duur.  

Het bestuur bezorgt je binnen de 15 dagen een antwoord.

Bij een weigering moet het bestuur jou uiterlijk 7 kalenderdagen voor het begin van je verlof schriftelijk de motivatie bezorgen.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of bij het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

Contact