Vergoeding voor bijzonder getuigschrift of diploma

Wat is het?

Je kan naast je gewone salaris een extra vergoeding krijgen als je een bijkomend getuigschrift of diploma bezit. De vergoeding heet ‘niet-verworven salarisschaal’.

Je ontvangt de extra vergoeding elke maand samen met je loon. Ze wordt geïndexeerd zoals je loon en telt mee voor je pensioenberekening. Het jaarbedrag wordt berekend in verhouding tot de omvang van je opdracht.

Naar boven

Wanneer heb je er recht op?

Je kan een niet-verworven salarisschaal krijgen voor het bezit van:

 • Bijzondere diploma’s of getuigschriften

 • Een getuigschrift van grondige kennis van de verplichte tweede taal Frans

 • Een getuigschrift buitengewoon onderwijs

Het diploma of getuigschrift waarop je aanstelling en dus de toekenning van je salarisschaal gebaseerd is, geeft je geen recht op een niet-verworven salarisschaal.

Naar boven

Bijzondere diploma's of getuigschriften

Je kan een niet-verworven salarisschaal krijgen als je werkt in het gewoon of buitengewoon basis- of secundair onderwijs en je beschikt over een bepaald bijkomend diploma of getuigschrift, zoals:

 • Een getuigschrift of diploma hogere opvoedkundige studies (GHOS of DHOS)

 • Een diploma in de pedagogische wetenschappen

 • Een diploma in de psychologie

Daarnaast moet je aangesteld of geaffecteerd zijn in een bepaald ambt, zoals:

 • Kleuteronderwijzer

 • Onderwijzer

 • Zorgcoördinator

 • ICT-coördinator

 • Leraar

 • Opvoeder

Als directeur moet je je bijzonder diploma of getuigschrift behaald hebben voor 1 september 2010.

Naar boven

Getuigschrift grondige kennis verplichte tweede taal Frans

Werk je in het lager onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in een van de rand- en taalgrensgemeenten, en heb je voor 1 september 2010 het getuigschrift van grondige kennis van de verplichte tweede taal Frans behaald? Dan kan je een niet-verworven salarisschaal krijgen.

Naar boven

Getuigschrift buitengewoon onderwijs

Je kan een niet-verworven salarisschaal krijgen als je werkt in het buitengewoon onderwijs en je beschikt over een bepaald diploma of getuigschrift buitengewoon onderwijs, zoals:

 • Een diploma voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs

 • Een diploma voortgezette lerarenopleiding zorgverbreding en remediërend leren

 • Een diploma van bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs

Daarnaast moet je aangesteld zijn in een bepaald ambt, zoals:

 • Leraar

 • Directeur

 • Opvoeder

 • Zorgcoördinator

 • Paramedisch, sociaal, psychologisch of medisch personeel

Als je al een niet-verworven salarisschaal hebt in het buitengewoon onderwijs, dan kan je die salarisschaal behouden:

 • Als je als vastbenoemde via affectatie of mutatie naar het gewoon onderwijs overstapt
 • Als je als tijdelijk personeelslid overstapt naar een wervingsambt in het gewoon onderwijs en minimaal 720 dagen dienstanciënniteit in het buitengewoon onderwijs hebt.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Stuur via je secretariaat een kopie van het getuigschrift of diploma naar je werkstation.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

Contact