Vaste benoeming in een centrum voor basiseducatie

Na de tijdelijke aanstelling is de vaste benoeming een volgende stap in je loopbaan.

Voorwaarden

Ben je tijdelijk personeelslid in een centrum voor basiseducatie? Dan kan je vast benoemd worden als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Aan de aanstellingsvoorwaarden [link] voldoen
 • Op 31 augustus minstens 24 maanden dienstanciënniteit hebben binnen een periode van maximaal 36 maanden in je centrum voor basiseducatie
 • Een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebben voor het ambt waar je kandidaat voor bent
 • Geen onvoldoende hebben in je meest recente evaluatie

Een directeur kan uiterlijk op het einde van het tweede volledige schooljaar vanaf de tijdelijke aanstelling in de betrekking vast benoemd worden op voorwaarde dat de betrekking vacant is. Als er op dat moment geen vacante betrekking is, dan zal de vaste benoeming gebeuren van zodra een betrekking vacant is.

De vaste benoeming gaat in op 1 januari.

Naar boven

Voordelen

 • Garantie van betrekking en verloning
 • Toegang tot een aantal verlofstelsels (zoals verlof tijdelijk andere opdracht)
 • Recht op een overheidspensioen

Naar boven

Draagwijdte

De vaste benoeming is beperkt tot:

 • De basiseducatie
 • Het soort ambt: wervingsambt, selectieambt of bevorderingsambt
 • Het ambt: (adjunct-) directeur, leraar, stafmedewerker, administratief ondersteunend en uitvoerend medewerker en ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting
 • Het aantal uren van de vaste benoeming

Naar boven

Wat moet ik doen?

Je hoeft geen formele stappen te ondernemen. Het centrumbestuur regelt alles voor jou.

Op 31 augustus maakt het centrumbestuur een ranglijst op die aangeeft op welke plaats je staat om vast benoemd te kunnen worden. De dienstanciënniteit in het centrum is daarbij bepalend. Het centrumbestuur benoemt altijd het personeelslid met de meeste dienstanciënniteit binnen het vacant verklaarde ambt in het centrum.

Het centrumbestuur deelt uiterlijk op 15 oktober alle vacante betrekkingen mee aan alle personeelsleden.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving