Update: herfstvakantie verlengd tot en met 15 november

 • 30 oktober 2020

Herfstvakantie verlengd tot en met 15 november

Op het Overlegcomité werd beslist dat de herfstvakantie voor alle onderwijsniveaus - uitgezonderd het hoger onderwijs - wordt verlengd tot en met zondag 15 november. De lessen hervatten op maandag 16 november. 

Opvang van 9 tot en met 13 november

Tijdens de bijkomende week herfstvakantie is er voor het basisonderwijs noodopvang volgens deze getrapte regeling:

 • In eerste instantie staan ouders maximaal zelf in voor opvang.
 • Als dat niet lukt, handelen de lokale besturen/VGC vanuit hun regierol. Scholen kunnen terzake meewerken. Onderwijspersoneel kan zich vrijwillig aanmelden.

Lees meer op de Onderwijswebsite.

Voor de week van 9 tot en met 13 november moet je het attest ‘sluiting corona’ niet automatisch afleveren aan de ouders. Sommige ouders zullen het wel nodig hebben omdat hun werkgever het vraagt. 

Internaten

Voor een erg beperkte groep van leerlingen/internen wordt opvang voorzien buiten de normale openingsuren van het internaat. School en internaat bekijken de mogelijkheden tot opvang.
Het gaat hierbij om kinderen en jongeren:

 • Die kwetsbaar zijn omdat ze ‘uit huis geplaatst’ zijn of waarvan de zorgnood de draagkracht van het gezin overstijgt omwille van een beperking of handicap
 • Waarvan de ouders in cruciale sectoren werken of een essentieel beroep uitoefenen
 • Die niet onder de voorgaande categorieën vallen, maar waarvan de ouders toch een grote nood aan opvang ervaren. De internaatsbeheerder beoordeelt deze vraag.

Internaten die leerlingen opvangen buiten de normale uren ontvangen daarvoor bijkomende middelen.

Wat na de verlengde herfstvakantie?

De situatie wordt op de voet opgevolgd. Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie gelden vanaf 16 november volgende afspraken:

Basisonderwijs

 • De leerlingen van het basisonderwijs krijgen vanaf 16 november 100 % contactonderwijs.

Secundair onderwijs

 • De leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs krijgen vanaf 16 november opnieuw 100 % contactonderwijs.
 • Scholen secundair onderwijs moeten vanaf 16 november voor de 2de en 3de graad overschakelen naar een systeem met maximaal 50 % contactonderwijs. Voor 1 december wordt geëvalueerd of scholen terug kunnen overschakelen naar 100 % contactonderwijs.
 • Sowieso wordt voorzien in contactonderwijs voor de meest kwetsbare leerlingen, zeker in het buitengewoon onderwijs.
 • Voor werkplekleren in het kader van stages, duaal leren of leren en werken volgen scholen de richtlijnen van de betrokken sector. De periode van 9 tot en met 15 november beschouwen we als schoolvakantie en dus moeten de leerlingen niet naar de werkplek.

Deeltijds Kunstonderwijs

Vanaf maandag 16 november starten de academies op in code rood. Dat betekent dat volgende leerlingen naar de academie kunnen:

 • Leerlingen jonger dan 12 jaar kunnen voor 100 % naar de academie.
 • Leerlingen vanaf 12 jaar en ouder: uitsluitend kleine groepen, maximaal 4 leerlingen of 1-op-1-onderwijs, naargelang de kunstdiscipline en de oppervlakte van het lokaal.

CLB’s

De CLB’s blijven breed beschikbaar voor contacttracing tot en met 2 november. Vanaf 3 november tot en met 15 november blijven de centra beschikbaar tijdens de normale kantooruren. De openingsuren van CLBch@t worden in deze periode uitgebreid.

Volwassenenonderwijs

Vanaf maandag 16 november start het volwassenenonderwijs - centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie - in code rood conform de voorgestelde draaiboeken. 

Hoger onderwijs

 • Vanaf vrijdagavond 30 oktober tot en met maandag 30 november is in het hoger onderwijs alleen afstandsonderwijs toegestaan. Er is slechts 1 uitzondering op deze regel: in de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, geneeskunde, tandheelkunde en kinesitherapie (inclusief de vervolgopleidingen) blijven practica, vaardigheidstraining en stages mogelijk.
 • Voor stages volgen de instellingen de richtlijnen van de betrokken sector. Ze maken met de betrokken werkgevers afspraken over de periode van 30 oktober tot en met 30 november.
 • Eventueel geplande evaluatiemomenten worden uitgesteld of digitaal georganiseerd tot en met 30 november.
 • Vanaf dinsdag 1 december gaat het hoger onderwijs verder in code rood. Vanaf 1 december is contactonderwijs mogelijk voor de eerstejaars en tijdens practica.

Dringende maatregelen en bijkomende middelen

 • De Vlaamse Regering keurde op 30 oktober een besluit goed dat verschillende dringende maatregelen neemt voor onderwijsinstellingen, personeelsleden en leerlingen om de gevolgen van de Covid-19 pandemie op te vangen. Die maatregelen moeten er voor zorgen dat procedures en activiteiten organiseren aangepast aan de coronamaatregelen kunnen verlopen. Je krijgt een overzicht van de maatregelen per onderwijsniveau.
 • Daarnaast besliste de Vlaamse Regering ook bijkomende middelen toe te kennen om de impact van de Coronapandemie op te vangen. 
 • De Examencommissie secundair onderwijs neemt tot en met 29 november geen examens af in het examencentrum van de Examencommissie. Lees meer op de website van de Examencommissie