Update coronavirus: richtlijnen onderwijs verduidelijkt

 • 14 maart 2020

De hele samenleving, ook het onderwijsveld, moet nu samen gevolg geven aan de nieuwe coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Enkel zo kunnen we het coronavirus indijken en onze kwetsbaren beschermen.

Het is tegelijk begrijpelijk dat de maatregelen bij scholen ook veel organisatorische vragen oproepen. Zonder twijfel staat, ook nu de lessen geschorst zijn, de gezondheid van iedereen centraal.

Het zijn geen evidente tijden, zeker ook niet voor het onderwijsveld. Elke school heeft vrijdag 13 maart snel moeten schakelen en levert maximale inspanningen om gevolg te geven aan de coronamaatregelen. Toch blijven een aantal zaken onduidelijk. Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming helpt je graag de juiste richting te bepalen:

 • Opvang van leerlingen
 • Schoolvervoer
 • Aanwezigheid van personeel
 • Voorzien van alternatieven voor de lessen
 • Gevolgen voor deeltijds kunstonderwijs, centra voor basiseductie, centra voor leerlingenbegeleiding en internaten

Opvang van je leerlingen

 • Zolang het lukt, voorzie je op school opvang tijdens de normale schooluren (incl. voor- en naschoolse opvang) voor gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Een attest van de werkgever hebben die ouders niet nodig.
 • Indien er voor- en naschoolse opvang is, voorziet de respectievelijke organisator in voor- en naschoolse opvang voor alle gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Ouders hoeven ook nu geen bewijs of verantwoording voor te leggen. De organisator maakt afspraken met de personeelsleden van de voor- en naschoolse opvang.
 • Het gaat dus niet enkel om leerlingen van wie de ouders in zorg- of veiligheidsberoepen werken of leerlingen die enkel bij personen uit de risicogroep terechtkunnen.
 • Er is ook geen leeftijdgrens bepaald voor leerlingen die je moet opvangen.
 • Kinderen van leraren gaan naar de opvang waar ze schoollopen.
 • Hou bij de opvang rekening met de bestaande voorzorgsmaatregelen en de richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie etc. Activiteiten met de leerlingen in open lucht zijn een plus.
 • Hoe je de opvang concreet organiseert en welke daginvulling je voorziet, neem je als directie op in het lokaal onderhandelingscomité (LOC).
 • Tijdens de opvang kan je alternatieve vormen van leren voorzien. Die hebben geen invloed op een eindbeslissing over een leerling. Communiceer daarover met ouders en leerlingen.
 • Zieke kinderen blijven thuis.
 • Als een kind ziek wordt tijdens de opvang, vang het dan in een afzonderlijke ruimte en contacteer onmiddellijk de ouders om het te komen ophalen.
 • Raad ouders af om hun kind te laten opvangen door personen die tot de risicogroep behoren.

Aanwezigheid van personeel

 • De overheid doet een beroep op de burgerzin van alle personeelsleden.
 • Alle personeelsleden die gezond zijn en niet tot de risicogroep behoren, werken. Wat ze doen en hoe ze dat moeten doen (thuis of op school), hierover maak je afspraken in het lokaal onderhandelingscomité met je personeel.
 • Hou ook voor je personeel rekening met hygiënische voorzorgsmaatregelen en criteria als afstand, ventilatie ... (bv. in de lerarenkamer).
 • Deze personeelsleden moeten instaan voor de opvang van leerlingen.
 • Over de verdere invulling van hun takenpakket maak je ook in het lokaal onderhandelingscomité afspraken die ervoor zorgen dat je leerlingen de aangeleerde leerstof en vaardigheden onderhouden.
 • Ondersteuners, ICT-coördinatoren en CLB-personeel blijven aan de slag en moeten dus ook nog toegang krijgen tot je school. Voor de CLB’s worden de vaccinaties uitgesteld.
 • Personeelsleden die zich zorgen maken dat ze meer risico lopen op besmetting omwille van gezondheidsredenen (zogenaamde risicogroepen), nemen contact op met de arts. Personeelsleden die preventief niet komen werken, omdat ze behoren tot de risicogroep (bevestigd door de arts – brief of attest) of omdat ze samenleven met iemand van een risicogroep (bevestigd door de arts – brief of attest), kunnen beroep doen op overmacht (DO 046 heirkracht). Daar kan de school een attest voor vragen. Je moet dit niet doorgeven aan je werkstation. Vervanging voor dit personeelslid kan volgens de bestaande regels.  
 • Personeelsleden die ziek zijn blijven thuis en bezorgen een ziekteattest aan de school. Zowel de school als het personeelslid volgen de geldende procedures.

Schoolvervoer

 • Scholen voor gewoon onderwijs beslissen zelf of ze busvervoer voor de leerlingen voorzien.
 • Kinderen moeten terechtkunnen in de opvang van hun buitengewone school. Daarom blijven de ritten voorzien door De Lijn uitgevoerd. Het transport via collectief vervoer (‘de busdienst’) van leerlingen in het buitengewoon onderwijs gaat dus door.
 • Schakel een ander personeelslid in als de busbegeleider tot de risicogroep behoort.

Facultatieve alternatieven voor de lessen

 • De lessen zijn geschorst, maar het is aangeraden om alternatieven aan te bieden - al dan niet via elektronische weg. Maak ook hier daarover afspraken in het lokaal onderhandelingscomité (LOC).  Lees de mogelijkheden.
 • Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming werkt alvast samen met platformen als Smartschool, Microsoft, Google ...
 • Er wordt bovendien een educatief aanbod voorzien via de bestaande kanalen. Leraren kunnen bijvoorbeeld eenvoudig en snel digitale content vinden via de tools waarover ze al beschikken via de educatieve uitgeverijen (Bingel, Kweetet, Scoodle ...). Met die uitgeverijen wordt op dit moment ook bekeken hoe ze hun digitale materiaal tot aan de paasvakantie integraal kunnen openstellen voor leerlingen en leraren. Voor Bingel is dat alvast zo.
 • Op Klascement - Wat te doen nu de lessen niet doorgaan? vind je inspiratie en concreet materiaal dat je onmiddellijk kan inzetten. Bekijk ook Klasse.
 • VRT brengt extra programma-aanbod voor onderwijs door impact coronavirus
 • Je kan die alternatieven aanbieden zowel aan de leerlingen in de opvang op school als aan de gezonde leerlingen die niet naar school komen.
 • Geef taken in functie van de noden van de leerlingen. De taken moeten ervoor zorgen dat ze in het ritme blijven (het is geen vakantie), voeling met de school houden en de aangeleerde leerstof kunnen inoefenen. Hou daarbij rekening met mogelijkheden van de ouders om thuis digitaal op te volgen.
 • Nieuwe leerstof mag dus niet aan bod komen.
 • De taken mogen niet meetellen voor de beoordeling van leerlingen.
 • De taken zijn facultatief, maar raad ouders wel ten zeerste aan om hun kind ermee aan de slag te laten gaan.
 • Communiceer daarom goed en tijdig met je leerlingen en ouders over de afspraken rond alternatieve leervormen en taken die je eventueel voorziet.
 • Duaal leren en stages: leerlingen volgen voor hun werkplekcomponent de richtlijnen van de onderneming in kwestie, voor hun lestijd die van de school. Onderneming en school doen dat in nauw overleg. Lees meer.

Als het echt niet meer lukt

 • Veilige opvang organiseren op school kan op een bepaald moment te moeilijk worden. In dat geval kan je schoolbestuur beslissen om tijdelijk te sluiten.
 • Volg dan dezelfde procedure als bij andere noodsituaties. Verwittig je schoolbeheerteam. Geef een contactpersoon, gsm-nummer en e-mailadres door.
 • Verwittig de ouders.
 • Alle kinderen en personeel blijven gedurende de sluitingsperiode thuis. Ouders hoeven geen verklaringsbewijs te bezorgen.
 • Maak over je personeel vooraf afspraken in het lokaal onderhandelingscomité (LOC). Hun salaris blijft doorbetaald en ze blijven in dienstactiviteit. 
 • Je hoeft geen afwezigheidscode te registreren.

Wat met centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs?

 • Deze onderwijsniveaus hoeven niet in opvang te voorzien.
 • De overheid roept op tot vrijwillige solidariteit. Contacteer een school uit je buurt uit het leerplichtonderwijs en bied aan om vrijwillig in te springen.

Wat met internaten?

Internaten blijven open en behouden hun normale werking.

Inschrijvingen opgeschort

 • Alle inschrijvingen via chronologie worden opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april.
 • Gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden.
 • Het secretariaat van de Commissie inzake leerlingenrechten zal alle initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure informeren over de volgende stappen.

Vragen?

Vragen van scholen krijgen zo snel mogelijk een antwoord op de website over het coronavirus en onderwijs.