Update coronavirus: opvang tijdens paasvakantie - contactbubbels - inschrijvingen - stages - afstandsleren

 • 24 maart 2020

Opvang paasvakantie en andere richtlijnen

 • Ook deze en volgende week, tot en met vrijdag 3 april, blijven de lessen geschorst, voorzie je opvang op school en organiseer je alternatieve vormen van leren. De maatschappelijke waardering voor zo veel 'levensnoodzakelijk' engagement is en blijft groot.
 • Tijdens de paasvakantie krijgen de lokale besturen de regie voor de opvang van leerlingen basisonderwijs zonder opvang thuis. Het is mogelijk dat ze daarvoor o.a. een beroep doen op scholen, maar de inzet van onderwijspersoneel gebeurt op vrijwillige basis. Bedoeling is de maatregelen die het onderwijsveld nu strikt toepast, consequent verder te zetten in de strijd tegen het coronavirus.
 • Of scholen na de paasvakantie de lessen weer kunnen opstarten, is nu nog niet duidelijk. Dat zal onder meer afhangen van hoe het virus zich verder gedraagt.

Voor wie voorzie je tot de paasvakantie opvang?

Het basisprincipe is dat leerlingen maximaal thuis worden opgevangen. Dat gebeurt ook, zo blijkt uit cijfers van het beleidsdomein Onderwijs & Vorming.

Er zijn 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je t.e.m. vrijdag 3 april opvang op school voorziet:

1. Leerlingen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen. De federale overheid stelde een lijst op van dergelijke beroepen die als toetssteen kan dienen. Deze ouders kunnen niet thuis werken, want ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, werken bij het openbaar vervoer of in de veiligheidssector, voedingsindustrie, distributie ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat je hun kinderen op school opvangt. Deze groep leerlingen mag je in geen geval weigeren.

2. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Als school kan jij het best inschatten voor welke kinderen opvang thuis geen veilige optie is. Zij moeten kunnen rekenen op de school. Ga daarover in overleg met de ouders via telefoon of mail, maar breng beter geen huisbezoek. Ben je echt ongerust over een leerling, schakel dan het CLB in. Leraren kunnen een leerling ook rechtstreeks doorverwijzen naar CLB-ch@t.

3. Leerlingen in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden.

Waarom 'contactbubbels' van scholen intact houden?

Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen - die dus eerder al contact hadden - de komende weken gelijk blijft. Dat noemt men een 'contactbubbel.' Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming). Gebeurt dat toch, dan dooft het binnen die groep sneller uit en kan het niet ontsnappen. Binnen de groep zelf ontwikkelt zich dan groepsimmuniteit.

Daarom:

 • Is de opvang van verschillende scholen organiseren op 1 plek geen goed idee. Dit filmpje maakt dat duidelijk. Moet je de opvang toch centraliseren, hou leerlingen van verschillende scholen dan strikt gescheiden.
 • Laat je ondersteuners, ICT-coördinatoren etc. enkel toe op school als het écht nodig is, rekening houdend met de gekende voorzorgsmaatregelen.
 • Laat je de kinderen van je personeel beter niet bij jou op school in de opvang verblijven.

Waar moet je op letten bij afstandsleren?

 • Vraag je leraren hun didactiek aan te passen en leerlingen niet te overladen met massa's taken. Pak het gecoördineerd aan met het hele team. Maak goede afspraken met je team nu de klassieke lesuren wegvallen.
 • Hou rekening met de verschillende thuissituaties van je leerlingen. Afstandsonderwijs kan de sociale ongelijkheid versterken. Dat moeten we met z'n allen bewaken.
 • Het doel van afstandsleren de komende weken is: leerlingen in het ritme houden, voeling laten behouden met de school en reeds aangeleerde leerstof laten inoefenen. Nieuwe leerstof aanbieden kan niet. Evenmin mogen resultaten van taken meetellen voor het rapport.

Lees alle up-to-date info over alternatieve vormen van leren.
 

Hoe verloopt de opvang in de paasvakantie?

 • Het algemene principe blijft ook in de paasvakantie dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis worden opgevangen.
 • Voor basisschoolkinderen voor wie dat niet kan, nemen de lokale besturen, in nauw overleg met het Agentschap Opgroeien (ex-Kind & Gezin) de regie in handen. Het gaat concreet om deze 3 groepen van gezonde leerlingen:
  • Kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie
  • Er worden alternatieve regelingen uitgewerkt voor kinderen zonder andere opvangmogelijkheid. In het bijzonder voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs met medische en/of sociale zorgnoden, voor kinderen uit de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. De gesprekken daarover lopen nog.
 • Leerlingen uit het secundair onderwijs in één van de bovenstaande situaties, kunnen terecht bij een meldpunt dat door de lokale besturen wordt georganiseerd, waarna een oplossing op maat wordt gezocht. Voor de andere leerlingen secundair blijft gelden: thuisblijven tijdens de vakantie. Geef die boodschap zeker mee aan de leerlingen en hun ouders.
 • Het lokale bestuur voorziet de vakantieopvang in samenwerking met de bestaande lokale partners. Wanneer de bestaande opvanginitiatieven (gemeentelijk of vrij initiatief) niet voldoen aan de heersende principes (social distancing, contactbubbels, hygiëne ...) of wanneer er geen buitenschoolse opvang is in de paasvakantie, dan kan het scholen en/of andere actoren in de eigen gemeente contacteren. Op basis van dat lokale overleg worden afspraken gemaakt over het eventuele gebruik van schoolinfrastructuur (bv. over gebruik en onderhoud van de gebouwen, openen en sluiten van de poort ...).
 • Het lokale bestuur zorgt voor voldoende personeel (van de buitenschoolse opvang, kinderbegeleiders, animatoren, vrijwilligers …), zelfs al vindt de vakantieopvang plaats in de schoolgebouwen. Onderwijspersoneel kan zich tijdens de paasvakantie vrijwillig aanbieden voor de opvang, al dan niet op vraag van het lokale bestuur. Kinderen worden bij voorkeur opgevangen door personen met wie ze al contact hadden.
 • Tijdens de paasvakantie hebben de leerlingen ook effectief vakantie. Ze mogen dan geen alternatieve vormen van leren aangeboden krijgen. De invulling van de vakantieopvang bestaat uit sport en spel, maximaal rekening houdend met de geldende voorzorgsmaatregelen.

Hoe kan je de inschrijvingen aanpakken?

Alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, worden opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 5 april.

 • Gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden.
 • Ook de inschrijvingsperiodes voor voorrangsgroepen worden opgeschort (als die nog niet afgelopen waren op 16 maart, moet je de resterende dagen nog voorzien).

Je hebt 3 mogelijkheden:

1. Je kan aansluiten bij een bestaande aanmeldingsprocedure.

2. Je kan zelf een nieuwe digitale aanmeldingsprocedure opstarten.

Voor beide bovenstaande opties geldt dat je na het aanmelden je de toegewezen leerlingen inschrijft: dat gebeurt door het pedagogisch project en schoolreglement digitaal te ondertekenen voor akkoord. Bovendien:

 • Moet je het recht op inschrijving garanderen van ouders die niet digitaal kunnen inschrijven, of van ouders die de school niet kan bereiken.
 • Behoudt een ouder het recht van inschrijving minstens een week nadat de lessen hervat zijn, tenzij die schriftelijk duidelijk gemaakt heeft dat hij er geen gebruik van wil maken.
 • Kan je ook via de post werken voor ouders die niet digitaal kunnen inschrijven.

3. Je kan er ook voor kiezen om rechtstreeks digitaal in te schrijven.

 • Doe dat alleen als je geen capaciteitsprobleem hebt.
 • Voorzie een performant systeem.
 • Maak de start van de digitale inschrijvingen breed bekend.
 • Scholen die in LOP-gebied gelegen zijn, maken afspraken met het LOP en respecteer de regels rond de voorrangsgroepen.
 • Een inschrijving is pas definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project zijn ondertekend.
 • Voorzie telefonische ondersteuning en papieren schoolreglementen per post voor ouders waar nodig.
 • Stuur de ouders een bevestiging per mail of brief dat de leerling ingeschreven is.

Lees meer over inschrijvingen.

Welke stages en trajecten duaal leren gaan door?

 • Na overleg met de vakbonden, onderwijskoepels, het GO! en de overheid zijn er overzichten van opleidingen binnen de essentiële diensten waarbinnen respectievelijk stages en trajecten duaal leren/leren en werken in het secundair onderwijs kunnen doorgaan.
 • Voorwaarde blijft dat alle beschermingsmaatregelen voor de leerling genomen kunnen worden.

Lees meer over stages in het voltijds onderwijs en over duaal leren/leren en werken tijdens de coronamaatregelen.