Update corona: buitenschoolse activiteiten voor kinderen beperkt - gevolgen voor DKO - vernieuwde teststrategie

  • 27 januari 2021

Buitenschoolse activiteiten worden beperkt

De verschillende Gemeenschappen van het land hebben in samenspraak met virologen een voorstel uitgewerkt over de buitenschoolse activiteiten. Dat voorstel voorziet maatregelen voor de buitenschoolse activiteiten van kinderen tot en met 12 jaar, maar bevat ook positieve perspectieven voor de jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen alleen nog plaatsvinden in groepjes van maximaal 10. Bovendien worden buitenschoolse activiteiten beperkt tot 1 activiteit per kind/jongere om te vermijden dat te veel bubbels zich met elkaar vermengen. 
Deze inspanningen in de maatschappij moeten er - samen met een vernieuwde teststrategie in het onderwijs waarbij ook het project sneltesten verder wordt uitgerold en mobiele testequipes gebruikt worden - voor zorgen dat de scholen maximaal open kunnen blijven.

Toepassing regels buitenschoolse activiteiten op dko

In het deeltijds kunstonderwijs (dko) komen kinderen uit verschillende scholen samen buiten de normale periode van het ‘dagonderwijs’. Anderzijds bestaan er al langer strenge protocollen in het dko die nauwgezet worden toegepast. Het dko kan je ook niet zomaar beschouwen als een “gewone hobby”: het leidt tot een diploma en in sommige gevallen ook tot hoger onderwijs. 
Daarom heeft minister Weyts samen met het brede onderwijsveld beslist om de maatregelen die nu gelden voor het dko (zoals hier opgelijst) te behouden.  
De enige wijziging is dat bij de -12-jarigen de groep beperkt wordt tot maximaal 10 en dat activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd worden, in de volle wetenschap dat dit voor sommige activiteiten (zoals piano) niet altijd mogelijk is. In dat geval kan de opleiding nog steeds binnen georganiseerd worden.
Vermijd de combinatie van het bestaande dko-aanbod met hobby’s buiten het dko. 

Gevolgen van nieuwe teststrategie

Sinds 25 januari is er een nieuwe teststrategie:

  • Hoog risicocontacten worden 2 keer getest: zo snel mogelijk na identificatie en op het einde van de quarantaine.
  • De duur van isolatie voor bevestigde COVID-gevallen in thuisisolatie wordt verlengd tot 10 dagen.
  • Omwille van de verhoogde besmettelijkheid bij alle leeftijdsgroepen zullen de kinderen in de lagere school die in de klas/refter naast een indexgeval zaten, voortaan als hoog risicocontact beschouwd worden. Werk daarom overal met vaste plaatsen in de klas én in de refter
  • Leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar van de (klas)groep in isolatie of in quarantaine moet.
  • In de buitenschoolse opvang gelden dezelfde maatregelen. Lees meer over de nieuwe teststrategie.

Afkoelingsperiode enkel in SO

Tijdens de week voor de krokusvakantie - van 8 tot en met 12 februari - wordt er een afkoelingsperiode ingelast in alle graden van het gewoon secundair onderwijs. Deze week vullen scholen in met collectief, voltijds afstandsonderwijs.
Tijdens het overleg van minister Weyts met de onderwijspartners en de virologen is er bevestigd dat deze maatregel niet wordt uitgebreid naar het basisonderwijs. Tijdens de noodzakelijke noodopvang (basisonderwijs) zouden er immers teveel leerlingen uit verschillende klassen en scholen gemengd worden. Ook BuSO OV 1 en 2 en het deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs kunnen in de week voor de krokusvakantie contactonderwijs blijven aanbieden volgens de geldende veiligheidsprotocollen. Door het voorstel van inspanningen die er buitenschools geleverd worden, zal er epidemiologische winst geboekt worden.
Ondertussen is het van cruciaal belang de preventieve maatregelen strikt te blijven naleven: draag waar nodig een mondmasker, hou voldoende afstand en ventileer en verlucht voldoende de binnenruimtes. Denk hierbij ook aan refters en lerarenkamers. Hou ook de onvermijdelijke contacten met collega’s op school (lunch, pauze, lerarenkamer ...) veilig. Vergaderingen en oudercontacten kunnen nog steeds enkel digitaal doorgaan.
We benadrukken dat opendeurdagen niet fysiek kunnen plaatsvinden. Organiseer een digitaal alternatief. Scholen kunnen uitzonderlijk ouders of kandidaat-leerlingen ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding of om een inschrijving te formaliseren. Lees meer over de voorwaarden.

Herinvoering tijdelijk verlof personeelsleden

Statutaire personeelsleden kunnen verlof nemen als de klas, school of het kinderdagverblijf van hun kind naar aanleiding van een coronamaatregel sluit, op voorwaarde dat telewerk of een andere oplossing niet mogelijk is. Die regeling geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Voor de personeelsleden van het onderwijs is dit geregeld via het uitzonderlijk verlof wegens overmacht.