Uitzonderlijk verlof wegens overmacht

Wat is het?

Je hogeschool kan je uitzonderlijk verlof toestaan naar aanleiding van de ziekte of een ongeval van een van de volgende personen:

  • Je echtgenoot of samenwonende partner
  • Een bloed- of aanverwant die onder hetzelfde dak woont
  • Een met het oog op zijn adoptie of de uitoefening van een pleegvoogdij opgenomen persoon die onder hetzelfde dak woont
  • Een bloed- of aanverwant in de 1ste graad die niet onder hetzelfde dak woont

In bepaalde gevallen is het verlof betaald. Het kan ook onbetaald zijn.

Recht of gunst?

Uitzonderlijk verlof wegens overmacht is een gunst. Je hogeschool kan het verlof weigeren.

Naar boven

Voorwaarden

Je moet de noodzaak van het verlof bewijzen aan de hand van een doktersattest.

Naar aanleiding van ziekte of ongeval van een bloed- of aanverwant in de 1ste graad die niet onder hetzelfde dak woont, neem je het uitzonderlijk verlof wegens overmacht op:

  • Ofwel als onbezoldigd verlof dat gelijkgesteld wordt met dienstactiviteit
  • Ofwel als verworven vakantiedag die afgetrokken wordt van het aantal vakantiedagen

Naar boven

Begin, duur en einde

Je kan maximaal 4 dagen uitzonderlijk verlof wegens overmacht opnemen per kalenderjaar voor ziekte of ongeval van:

  • Je echtgenoot of samenwonende partner
  • Een bloed- of aanverwant die onder hetzelfde dak woont
  • Een met het oog op zijn adoptie of de uitoefening van een pleegvoogdij opgenomen persoon die onder hetzelfde dak woont

Je kan eveneens maximaal 4 dagen opnemen voor ziekte of ongeval van een bloed- of aanverwant in de 1ste graad die niet onder hetzelfde dak woont.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Je ontvangt je salaris, tenzij je het verlof opneemt voor een bloed- of aanverwant in de 1ste graad die niet onder hetzelfde dak woont, en je daarvoor onbezoldigd verlof neemt.

Anciënniteit

Het uitzonderlijk verlof wegens overmacht telt mee voor je geldelijke anciënniteit.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit verlof aan bij je hogeschool.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Regelgeving