Tijdelijk onderwijs aan huis

Wat is het?

Is je kind langdurig afwezig wegens ziekte of ongeval, of is het chronisch ziek? Dan heeft het onder bepaalde voorwaarden tijdelijk recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis.

Ook een leerling die langdurig afwezig is wegens moederschapsverlof, heeft onder dezelfde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis.

Tijdelijk onderwijs aan huis kan zowel in het gewoon als in het buitengewoon basisonderwijs en in de meeste richtingen van het secundair onderwijs.

De school waar je kind als regelmatige leerling is ingeschreven, zorgt ook voor het tijdelijk onderwijs aan huis. De school beslist welke leraar welke vakken op welke dagen geeft. Dat gebeurt in overleg met de ouders en rekening houdend met het advies van de arts.

Opgelet: tijdelijk onderwijs aan huis is niet te verwarren met huisonderwijs.

Naar boven

Wat kost het?

Voor jou zijn de tijdelijke lessen gratis.

Het ministerie van Onderwijs vergoedt de school, zowel voor de bijkomende lestijden als voor de reiskosten van de leraar.

Naar boven

Voorwaarden

De school van je kind is verplicht tijdelijk onderwijs aan huis te organiseren als je kind voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • Je kind is langdurig of chronisch ziek, of met moederschapsverlof.
   

  • Langdurig ziek betekent dat je kind meer dan 21 dagen na elkaar wegens ziekte of ongeval niet naar school kan. Weekend- en vakantiedagen tellen mee. Je bewijst dat met een ziektebriefje van je huisarts of van een specialist.
    
  • Chronisch ziek betekent dat je kind een terugkerende behandeling krijgt en daarvoor elke keer opnieuw een korte tijd niet naar school kan. De behandeling is gespreid over minstens 6 maanden. Je bewijst dat met een ziektebriefje van een specialist.
 • Een arts stelt de diagnose bij ziekte en geeft toestemming om onderwijs aan huis te krijgen.
 • Je kind is ingeschreven in een school van het basisonderwijs of van het secundair onderwijs.
 • Je kind verblijft op een redelijke afstand van de school: voor het gewoon onderwijs op maximum 10 km en voor het buitengewoon onderwijs op maximum 20 km. Die verblijfplaats kan ook een andere plaats zijn dan de woonplaats van de ouders. Zoals een internaat, een instelling bijzondere jeugdzorg, de woonplaats van de grootouders of van andere familieleden, een ziekenhuis…
  Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, moet de school geen tijdelijk onderwijs aan huis organiseren, maar kan dat wel. Het ministerie van Onderwijs zal dan ook de school vergoeden.
 • Minstens één van de ouders gaat akkoord en doet de aanvraag. Ook een pleegouder of voogd mag tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen.

Verblijft je kind in een ziekenhuis met ziekenhuisschool, preventorium of K-dienst (dienst voor kinderpsychiatrie), bespreek dan de mogelijkheden voor tijdelijk onderwijs aan huis met de school van je kind.

Naar boven

Hoe lang heeft mijn kind recht?

Langdurig zieke kinderen

Je kind heeft recht tot de einddatum, vermeld op het ziekteattest van de arts. Je kind blijft het recht op onderwijs aan huis behouden wanneer het opnieuw ziek wordt binnen 3 maanden na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis of bij verlenging van de ziekteperiode. Zodra je kind minstens halftijds weer naar school kan, stopt het recht op tijdelijk onderwijs aan huis.

Chronisch zieke kinderen

Er is éénmalig een medisch attest nodig voor chronische ziekte. Per 9 halve dagen afwezigheid heeft je kind recht op 4 uur onderwijs aan huis. 

Moederschapsverlof

Je hebt recht tot 3 weken na het moederschapsverlof en tot maximaal 9 weken na de bevalling.

Naar boven

In de kleuterklas

Alle kleuters hebben sinds 1 januari 2019 recht op onderwijs aan huis.

Naar boven

In het secundair onderwijs: niet altijd een recht

In de volgende opleidingen is tijdelijk onderwijs aan huis niet mogelijk:

 • Deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)
 • Voltijds secundair onderwijs:
  • Voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (in het aso en kso)
  • Opleidingen secundair-na-secundair (Se-n-Se) (in het tso en kso)
 • Alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs
 • Opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs

Naar boven

De school informeert

De school moet je op 2 manieren op de hoogte brengen:

 • Zij moet de mogelijkheid in het schoolreglement vermelden.

 • Heeft je kind recht op tijdelijk onderwijs aan huis, dan moet de school je daar attent op maken. De keuze om tijdelijk onderwijs aan te vragen ligt bij jou, je kind en de behandelende arts. Het is geen verplichting.

Naar boven

Tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen

Verlenging

Voor een langdurig ziek kind waarvoor de ziekteperiode wordt verlengd of dat binnen 3 maanden (vakantieperiodes niet meegeteld) na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis hervalt, vervalt de wachttijd van 21 dagen. De school kan meteen met tijdelijk onderwijs aan huis starten. Je hebt wel een nieuw medisch attest nodig, dat je bezorgt aan de school.

Voor een chronisch ziek kind van wie de behandeling wordt verlengd, is er enkel bij verandering van school een nieuwe aanvraag nodig.  

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Publicaties