Terbeschikkingstelling wegens ziekte

Wat is het?

Als je ziek bent, maar het aantal dagen betaald ziekteverlof waar je als vastbenoemd personeelslid recht op hebt, is uitgeput, dan stelt je school- of centrumbestuur je ter beschikking wegens ziekte.

Je komt terecht in de administratieve stand terbeschikkingstelling wegens ziekte (tbs ziekte).

Naar boven

Voorwaarden

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent ter beschikking gesteld.

Salaris

Je ontvangt wachtgeld. Afhankelijk van de aard van je ziekte ontvang je 100% of een percentage van je salaris. Het Bestuur medische expertise (Medex) beslist over de aard van de ziekte:

 • Bij een ernstige ziekte of gebrekkigheid krijg je een wachtgeld gelijk aan je laatste salaris als vastbenoemde.
 • Beslist Medex dat je geen ernstige ziekte of gebrekkigheid hebt, dan is je wachtgeld een percentage van je laatste salaris als vastbenoemde.
  Het percentage van het wachtgeld blijft onveranderd zolang je terbeschikkingstelling duurt. Alleen de indexverhogingen worden toegepast.

Anciënniteit

Tijdens je terbeschikkingstelling

Je bouwt geen geldelijke anciënniteit of sociale anciënniteit op. De eerste 2 jaren tellen wel mee voor je dienstanciënniteit, en je kan dan ook aanspraak maken op een hogere salarisschaal.

Na je terbeschikkingstelling

Als je je werk effectief hervat, krijg je je geldelijke anciënniteit terug met een maximum van 2 jaar.

Meer over anciënniteit

Pensioen

De jaren TBS ziekte tellen mee voor je recht op en voor de berekening van je rustpensioen.

Voor meer informatie over de invloed van deze terbeschikkingstelling op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

Je terbeschikkingstelling wegens ziekte vangt aan van zodra je dagen betaald ziekteverlof zijn uitgeput.

Duur en einde

Je tbs ziekte duurt tot er een einde aan komt. Dat kan zijn door:

Een beslissing van het Bestuur Medische Expertise (Medex)

Medex kan volgende beslissingen nemen:

 • Je bent geschikt om je ambt verder uit te oefenen.
 • Je bent voorlopig nog niet geschikt om te werken. Je moet na een bepaalde tijd terugkomen voor een nieuw controleonderzoek.
 • Je kan wel terug werken in de een of andere vorm:
  • Je kan je eigen ambt terug opnemen met een halve dagtaak: wederaanpassing.
  • Je bent definitief niet meer geschikt voor je eigen werk, maar wel voor een aangepaste functie: herinschakeling na een beslissing van Medex.
 • Je moet tijdelijk of definitief met vervroegd pensioen gaan wegens ziekte.

Meer over de beslissingen van Medex

Ambtshalve einde van je tbs ziekte

Werkhervatting

 • Je kan uit eigen beweging weer aan het werk gaan.

Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen

 • Je kan ook een terbeschikkingstelling voor persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (tbsvp) of een bonus opnemen.
  Let op: als je vanuit een stand tbs ziekte een tbsvp of een bonus wil opnemen, dan zal Medex je altijd eerst oproepen. Acht Medex je definitief ongeschikt voor je ambt, dan moet je met pensioen gaan.

Naar boven

Procedure

Als je in de stand tbs ziekte terecht komt, krijg je een oproep van Medex - cel Pensioenen voor een onderzoek. Medex neemt een beslissing op basis van dit onderzoek.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Contact