Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking

Wat is het?

In de loop van je loopbaan kan het gebeuren dat je je opdracht geheel of gedeeltelijk verliest.  Bijvoorbeeld door een daling van het aantal leerlingen in je school of centrum.

Als dat gebeurt en als jij vastbenoemd bent, dan  kan  je, volledig of gedeeltelijk, ter beschikking gesteld worden wegens ontstentenis van betrekking (tbsob) voor een gedeelte of alle uren van je vaste benoeming.

Je kan voor die uren een reaffectatie of een wedertewerkstelling krijgen.
In afwachting van een reaffectatie of wedertewerkstelling voer je pedagogische taken uit in je school of centrum.

Op deze pagina vind je de term 'school- of centrumbestuur', in de regelgeving over tbsob de term 'inrichtende macht'. Beide begrippen hebben dezelfde betekenis.

Naar boven

Hoe word je ter beschikking gesteld?

Als je school- of centrumbestuur in een bepaalde betrekking niet genoeg lestijden, lesuren, uren of punten heeft om al zijn vastbenoemde personeelsleden de opdrachten terug te geven waarvoor die op 31 augustus van het voorafgaande schooljaar vastbenoemd waren, dan zal het, na voorafgaande maatregelen, personeelsleden moeten ter beschikking stellen.

Verdeling van betrekkingen en voorafgaande maatregelen

Om een schooljaar te organiseren heeft een bestuur een aantal ambten en een globaal pakket van lestijden, lesuren, uren of punten. Het school- of centrumbestuur verdeelt, per instelling, de beschikbare betrekkingen over zijn vastbenoemde personeelsleden.

Als er na de verdeling niet genoeg lestijden, lesuren of uren over zijn om aan alle vastbenoemden een opdracht te geven, moet het school- of centrumbestuur een aantal voorafgaande maatregelen nemen. In volgorde:

 1. Binnen hetzelfde ambt worden de prestaties van alle personeelsleden beperkt tot het minimum om tot een volledige opdracht te komen. Dat gebeurt eerst in de school waar er een tekort is, en daarna in de andere scholen van hetzelfde school- of centrumbestuur.
  Wat ‘hetzelfde ambt’ precies is, vind je in de omzendbrief reaffectatie en wedertewerkstelling.
 2. Op de eerste schooldag (1 september) neemt het school- of centrumbestuur de tijdelijken niet weer in dienst.
 3. Vastbenoemden die een bijbetrekking hebben, verliezen die.
 4. Personeelsleden die een doorlopende reaffectatie of wedertewerkstelling hebben, verliezen die.

Wanneer word je ter beschikking gesteld?

Je school- of centrumbestuur heeft niet genoeg lestijden, lesuren of uren om je je vaste benoeming volledig te laten invullen, maar anderzijds ben je vast in dienst.

Je school- of centrumbestuur zal dan het personeelslid ter beschikking stellen dat de minste dienstanciënniteit heeft.

Naar boven

Reaffectatie en wedertewerkstelling

Reaffectatie

Reaffectatie betekent dat een school- of centrumbestuur een ter beschikking gesteld personeelslid een betrekking toewijst in hetzelfde ambt.

Wat hetzelfde ambt is, is afhankelijk van het onderwijsniveau waarin je werkt, en of je in het gewoon of buitengewoon onderwijs werkt. Meer hierover in de omzendbrief reaffectatie en wedertewerkstelling.

Wedertewerkstelling

Wedertewerkstelling betekent dat een school- of centrumbestuur een ter beschikking gesteld personeelslid een betrekking toewijst in een ander ambt.

Wat een ander ambt is, is afhankelijk van het onderwijsniveau waarin je werkt, en of je in het gewoon of buitengewoon onderwijs werkt. Meer uitleg in de omzendbrief reaffectatie en wedertewerkstelling.

Afstand van wachtgeld

Als je niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld wil worden buiten je eigen school- of centrumbestuur, moet je bij het begin van het schooljaar afstand doen van wachtgeld. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld als je een reaffectatie of wedertewerkstelling krijgt, kan je geen afstand meer doen, en moet je de reaffectatie of wedertewerkstelling aanvaarden, of een verlof opnemen.

Naar boven

Begin - duur - einde

Tbsob

De ingangsdatum van je tbsob is in principe altijd 1 september van een gegeven schooljaar.

Je tbsob bij de school of het bestuur waar je vastbenoemd bent, stopt niet als je naar een andere school gereaffecteerd of wedertewerkgesteld wordt. Bij het begin van elk volgend schooljaar zal het school- of centrumbestuur waar je vastbenoemd bent, onderzoeken of je nog steeds tbsob bent.

Reaffectatie of wedertewerkstelling

Een reaffectatie of wedertewerkstelling begint op de datum die de reaffectatiecommissie meedeelt.

Er is bestendigheid van reaffectatie of wedertewerkstelling, over de schooljaren heen, zolang je tbsob bent.

In een aantal gevallen kan je reaffectatie of wedertewerkstelling beëindigd worden. Die vind je in het reaffectatiebesluit.

Naar boven

Gevolgen

Salaris

Voor de uren waarvoor je ter beschikking gesteld bent zonder enige reaffectatie of wedertewerkstelling, ontvang je een wachtgeld. Dat is gelijk aan het salaris dat je voor die uren zou krijgen. Als je voor minstens 1 uur gereaffecteerd of wedertewerkgesteld bent, ontvang je gewoon het salaris van je vastbenoemde opdracht.

Als je volledig ter beschikking gesteld bent, en je hebt geen enkel uur reaffectatie of wedertewerkstelling, volgt er na 2 jaar een geleidelijke vermindering van je wachtgeld of wachtgeldtoelage.

De bezoldigingsregeling bij tbsob vind je in het reaffectatiebesluit.

Statuut

Je behoudt je vaste benoeming in de uren waarvoor je ter beschikking gesteld bent.

Aan de vaste benoeming in die uren komt wel een einde als je benoemd wordt in uren waarin je gereaffecteerd of wedertewerkgesteld bent.
Door die nieuwe benoeming vermindert het volume van tbsob, ook als je in een ander ambt, vak, een andere specialiteit of module, of bij een ander bestuur benoemd wordt.
Die nieuwe benoeming krijg je niet vanzelf. Je moet het bestuur erom verzoeken, en dat is niet verplicht om op je vraag in te gaan tenzij de betrekking vacant is verklaard en je voldoet aan de voorwaarden voor vaste benoeming.

Rechten en plichten

 • Sommige reaffectaties en wedertewerkstellingen moet je aanvaarden, andere kan je weigeren. Tegen reaffectaties of wedertewerkstellingen kan je beroep aantekenen bij de bevoegde reaffectatiecommissie. Dat beroep is niet opschortend. In afwachting van een uitspraak moet je dus je reaffectatie of wedertewerkstelling opnemen.
  (Reaffectatiecommissies en hun bevoegdheden)
   
 • Als je in een school gereaffecteerd of wedertewerkgesteld bent, kan je niet verdrongen worden door een tijdelijk personeelslid dat aangesteld is voor doorlopende duur, ook niet bij het begin van een nieuw schooljaar.
   
 • Als je gedeeltelijk vastbenoemd bent en gedeeltelijk als tijdelijk personeelslid werkt, en je wordt tbsob voor (een deel van) je vaste benoeming, dan blijven de tijdelijke uren die je op de vooravond van je tbsob al had ook tijdelijke uren. Je verliest die bestaande tijdelijke uren dus niet omdat je voor een deel of  je volledige vastbenoemde opdracht tbsob wordt.
  Maar als je tijdelijke uren (bij)krijgt nadat je al tbsob werd, of als de begindatum van die tijdelijke uren en je tbsob gelijk is, dan zijn dat uren waarin je vrijwillig gereaffecteerd of wedertewerkgesteld wordt. Je kan dus geen tijdelijke uren (bij)krijgen boven op je tbsob.

Pensioen

Het feit dat je tbsob bent voor een deel of het geheel van je opdracht, heeft geen invloed op de berekening van je pensioen.

Voor meer informatie over de invloed van tbsob op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

Contact