Synchroon internetonderwijs

Wat is synchroon internetonderwijs?

Synchroon internetonderwijs (SIO) is er voor kinderen die langdurig of voor korte opeenvolgende periodes van school afwezig blijven wegens ziekte, moederschapsrust of een ongeval.

Door synchroon internetonderwijs kan je kind thuis via de computer live de lessen op school meevolgen en er actief aan deelnemen.

SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt je kind voor op de terugkeer naar school. Het zorgt ervoor dat de band met de school, de leerkrachten en de medeleerlingen behouden blijft.

Voor jou en voor de school is SIO gratis.

Zie ook de definitie in de omzendbrief voor scholen:

Omzendbrief synchroon internetonderwijs: wat is het?

Wie organiseert het?

Bednet vzw organiseert en begeleidt het synchroon internetonderwijs. Het ministerie van Onderwijs subsidieert Bednet voor die dienstverlening.

Naar boven

Wie komt in aanmerking?

Voorwaarden

 • Je kind is minstens 5 jaar
 • Je kind is ingeschreven in een door de overheid erkende en gefinancierde of gesubsidieerde school van het basisonderwijs of secundair onderwijs
 • Je kind is door ziekte, ongeval of moederschapsrust langdurig of vaak afwezig en niet in staat om op school de lessen te volgen
 • Je bezorgt de school een geldig afwezigheidsattest

SIO kan niet als je kind:

 • Permanent onderwijs aan huis krijgt
 • Een van deze studierichtingen volgt in het secundair onderwijs:
  • Deeltijds beroepssecundair onderwijs
  • Voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (aso en kso)
  • Secundair-na-secundair-opleidingen: Se-n-Se (tso en kso)
  • 4de graad beroepssecundair onderwijs en verpleegkunde hoger beroepsonderwijs
  • Alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs

Naar boven

Haalbaar of niet?

Synchroon internetonderwijs biedt niet voor elk ziek kind een oplossing. Samen met alle betrokkenen weegt Bednet af of SIO voor jouw kind een haalbare en goede oplossing is.

Bednet gaat samen met de behandelende arts na of je kind niet te ziek is om op schooldagen voldoende gebruik te maken van SIO.

Ook de periode van de voorziene afwezigheid speelt een rol. Je kan pas van SIO genieten als:

 • Je kind minimaal 4 weken afwezig zal zijn
 • Je kind veelvuldig afwezig zal zijn: minimaal 36 halve dagen per jaar

Lees meer over de bijkomende voorwaarden: Bednet - Aanvragen.

SIO is een tijdelijke oplossing. Het doel is, je kind zodra het kan weer les te laten volgen op school.

Hoe werkt het?

Is je kind langdurig of veelvuldig afwezig door ziekte, ongeval of moederschapsrust, dan moet de school:

 • Jou tijdig informeren over de mogelijkheden van synchroon internetonderwijs
 • Je verwijzen naar Bednet voor meer informatie

De keuze om SIO aan te vragen ligt bij jou, je kind en de behandelende arts. Het is geen verplichting.

Een SIO-traject kan op elk moment van het schooljaar starten en eindigen.

Bednet zorgt voor de hard- en software om SIO thuis en op school mogelijk te maken. De klas en thuis worden met elkaar verbonden via internet. Op beide plaatsen installeert Bednet het nodige materiaal. Het levert en leent alle materiaal gratis uit en zorgt voor technische ondersteuning.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Vraag SIO aan bij Bednet.

De ouders, het ziekenhuis, de behandelende arts of een andere betrokkene kunnen het aanvraagformulier indienen.

Bednet beoordeelt de aanvraag en neemt binnen 5 werkdagen contact op met jou en met de school.

Meer over de aanvraag indienen en het verloop van de aanvraag: Bednet - Voor ouders

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Naar boven