Beroep tegen een beslissing over je buitenlands diploma

Uiterlijk binnen 31 kalenderdagen

Als je niet akkoord gaat met een beslissing om je buitenlandse diploma niet gelijkwaardig te erkennen met een Vlaams diploma hoger onderwijs, moet het beroep bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad) uiterlijk de 31ste dag na de dag van kennisgeving van de betrokken beslissing worden ingesteld (Codex Hoger Onderwijs, art. II.294, §1).

Geen externe beroepsmogelijkheid, noch -modaliteiten vermeld op de beslissing?

De vervaltermijn om in beroep te gaan vangt in dat geval aan 4 maanden na de kennisgeving van de beslissing.

Naar boven

Je verzoekschrift opstellen en indienen

Maak je verzoekschrift op

Je maakt een verzoekschrift op waarin je minimaal de volgende zaken vermeldt:

  • Je naam, woonplaats of woonplaatskeuze en je eigen e-mailadres of dat van je raadsman
  • De naam en zetel van het bestuur
  • Het voorwerp van beroep met een feitelijke omschrijving van de ingeroepen bezwaren

Je kan gebruikmaken van het modelverzoekschrift dat de Raad ter beschikking stelt:

Voeg de nodige stukken toe

Bij je verzoekschrift voeg je de volgende zaken:

  • De beslissing om je buitenlandse diploma niet gelijkwaardig te erkenning met een Vlaams diploma hoger onderwijs
  • Als je dat nodig vindt, eventueel ook overtuigingsstukken

Dateer en onderteken je verzoekschrift

Je dateert en ondertekent je verzoekschrift. Verzoekschriften die niet ondertekend zijn, zijn onontvankelijk. De Raad zal ze dus niet ten gronde behandelen.

Je mag je verzoekschrift ook alleen door je raadsman laten ondertekenen. Als je raadsman niet ingeschreven is als advocaat of advocaat-stagiair, moet je een schriftelijke machtiging toevoegen aan je verzoekschrift.

Stuur je verzoekschrift aangetekend op

Je stuurt je verzoekschrift aangetekend naar het volgende adres:

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Je bezorgt op hetzelfde ogenblik ook een kopie van je verzoekschrift aan de erkenningsinstantie. Je doet dat ook aangetekend.

Naar boven

Aandachtspunten bij de indiening van een beroep

Procedure in het Nederlands

Een procedure bij de Raad verloopt in het Nederlands. De Raad houdt dus geen rekening met procedurestukken in een andere taal, zoals verzoekschriften, antwoordnota’s of wederantwoordnota’s.

Sinds 1 november 2015 neemt de Raad anderstalige verzoekschriften niet meer in aanmerking voor verdere behandeling.

Wie een niet-Nederlandstalig procedurestuk indient, kan voorlopig binnen een door de Raad bepaalde termijn een Nederlandse vertaling aanleveren. Alleen als je dat effectief doet, wordt de procedure voortgezet.

Door je verzoekschrift meteen in het Nederlands in te dienen, vermijd je tijdverlies.

Ondertekening van het verzoekschrift

Artikel II.294 van de Codex Hoger Onderwijs bepaalt dat het verzoekschrift op straffe van onontvankelijkheid moet ondertekend zijn door de verzoekende partij of haar raadsman. Verzoekschriften die niet zijn ondertekend, kunnen niet ten gronde behandeld worden.

Vermelding van de beroepsmogelijkheid en -modaliteiten

De beslissingen over de gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma moeten vermelden dat de student in beroep kan gaan tegen de genomen beslissing. Zij vermelden ook de essentiële beroepsmodaliteiten. De beroepstermijn vangt immers niet geldig aan als de beslissing geen melding maakt van de mogelijkheid en de modaliteiten om in beroep te gaan. De vervaltermijn om in beroep te gaan vangt in dat geval aan 4 maanden na de kennisgeving van de beslissing.

Een mogelijke formule is: "Het staat u vrij tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Dat beroep dient u te verzenden bij ter post aangetekende brief, op straffe van onontvankelijkheid ondertekend uiterlijk de 31ste dag na de dag van de kennisgeving van deze beslissing. Een kopie van uw schrijven moet terzelfder tijd bij aangetekend schrijven worden bezorgd aan …"

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Documenten en publicaties

Regelgeving