Profylactisch verlof: bij risico op besmetting

Wat is het?

Om verspreiding van besmettelijke ziekten op school tegen te gaan, nemen scholen en CLB’s maatregelen zodra een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld bij een leerling of een personeelslid of bij hun huisgenoten.

De profylactische maatregelen gelden voor de leerlingen en voor de personeelsleden.

Als personeelslid kan je in 2 gevallen profylactisch verlof krijgen:

 • Je bent zelf (nog) niet ziek, maar iemand bij jou thuis heeft een besmettelijke ziekte. Er bestaat een kans dat je die ziekte doorgeeft aan de leerlingen of aan andere personeelsleden van je school.
   
 • Je bent zwanger en een CLB-arts stelt vast dat er in de school een besmetting is door:

Recht of gunst?

Profylactisch verlof is een recht. De school, het CLB  en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer moeten de nodige maatregelen nemen om personeel en leerlingen te beschermen.

Naar boven

Voorwaarden

 • Alle personeelsleden op school kunnen profylactisch verlof krijgen.
  Ter informatie: als je zwanger bent en verwijderd werd voor bedreiging door beroepsziekte of moederschapsbescherming, dan val je niet onder profylactische maatregelen.
   
 • De bevoegde arts beslist dat profylactisch verlof nodig is:
  • Bij een besmettelijke ziekte bij jou thuis verklaart je arts in het medisch attest dat profylactisch verlof nodig is en het controleorgaan bevestigt dat.
  • Als je zwanger bent, oordeelt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer dat je tijdelijk verwijderd moet worden voor de duur van de ziekte op school.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Je salaris wordt verder doorbetaald.

Anciënniteit

Profylactisch verlof telt mee voor de berekening van je geldelijke en je dienstanciënniteit.

Ben je vastbenoemd, dan telt het verlof ook mee voor je sociale anciënniteit.

Ben je tijdelijk, dan telt het verlof mee voor de berekening van het aantal dagen ziekteverlof waar je recht op hebt.

Meer over anciënniteit

Pensioen

Profylactisch verlof telt mee voor je recht op en de berekening van je rustpensioen.

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin - duur - einde

Bij een besmettelijke ziekte bij jou thuis bepaalt je arts het begin en de duur van je profylactisch verlof in het medisch attest, en het controleorgaan bevestigt dat.

Verwijdering omdat je zwanger bent, gebeurt voor de duur van de ziekte op school, zoals de CLB-arts die bepaalt.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Een bij jou inwonend familielid heeft een besmettelijke ziekte

Als iemand bij je thuis een besmettelijke ziekte heeft, verwittig je meteen de directeur van je school of centrum.

Je vraagt profylactisch verlof aan bij het controleorgaan met hetmedisch attest (docx, 2 p.) (32,5 KB). In VAK I laat je je arts invullen dat het gaat om een aanvraag voor profylactisch verlof.

Je voegt een attest bij waarin de arts van je familielid verklaart dat profylactische maatregelen nodig zijn.

Het controleorgaan bevestigt dat de besmettelijke ziekte van je familielid werkelijk aanleiding geeft tot profylactische maatregelen.

Je bent zwanger en er is een besmettelijke ziekte op school

De directie van je school verwittigt het CLB en stuurt je door naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Die zal je tijdelijk verwijderen voor de duur van de ziekte op school, zoals de CLB- arts die bepaalt.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving

Formulier

Contact