Professionaliseringsmiddelen

Besteden volgens het professionaliseringsplan

Het kwaliteitsdecreet bepaalt dat je school, centrum of instelling jaarlijks een coherent professionaliseringsplan moet opstellen op basis van een behoefteanalyse.

Om het professionaliseringsplan uit te voeren, stelt de overheid elk jaar professionaliseringsmiddelen (nascholingsmiddelen) ter beschikking van de onderwijsinstellingen.

Naar boven

Voor wie?

Instellingen uit de volgende onderwijsniveaus ontvangen professionaliseringsmiddelen:

 • Basisonderwijs

 • Secundair onderwijs

 • Volwassenenonderwijs

 • Deeltijds kunstonderwijs

 • CLB’s

 • Basiseducatie

Je kan de middelen besteden aan alle personeelsleden van je instelling, waaronder niet-gesubsidieerd personeel en directieleden. Voor vrijwilligers kan je geen beroep doen op het professionaliseringsbudget.

Het professionaliseringsplan moet de relevantie van de professionaliseringsactiviteit aantonen voor een of meer personeelsleden of voor het team.

Naar boven

Hoeveel krijgt je instelling?

Je professionaliseringsbudget wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in je instelling op 1 februari van het vorige begrotingsjaar. De professionaliseringsmiddelen voor centra voor basiseducatie worden berekend op basis van het aantal contractuelen.

Je kan een reserve opbouwen van maximaal 50% van de jaarlijkse middelen.

Middelen die je niet tijdig gebruikt, moet je terugbetalen.

Je vindt de bedragen per onderwijsniveau voor het huidige begrotingsjaar in het kwaliteitsdecreet.

Naar boven

Wanneer krijg je het geld?

Je instelling ontvangt de middelen in 2 schijven:

 • 1ste schijf van 60% voor het einde van de maand februari

 • 2de schijf van 40% voor het einde van de maand juni

Naar boven

Wat betaal je ermee?

Het professionaliseringsplan bevat bij voorkeur een financieel luik, dat aangeeft in welke mate je school, centrum of instelling de nascholing betaalt.

Als je iets betaalt met professionaliseringsmiddelen, moet je aantonen dat het bijdraagt tot de professionalisering van een of meer personeelsleden of van het team. Het is belangrijk dat er een link is tussen de professionaliseringsactiviteit enerzijds en de onderwijsorganisatie en onderwijspraktijk anderzijds. Het uiteindelijke doel is om de leerprocessen en -resultaten van de leerlingen te verbeteren.

Zo kan je het professionaliseringsbudget gebruiken voor:

 • Nascholingen bij externen, individueel of als team

 • Een toelichting of workshop door een expert op een pedagogische studiedag

 • Een bijkomende opleiding voor onderwijzer in een lagere school voor een kleuterleidster

 • Een opleiding voor beginnende directeurs, ook voor een personeelslid dat het ambt van directeur (nog) niet uitoefent

 • Materiaal gebruikt voor interne professionalisering, ter kennismaking met of ondersteuning van nieuwe methodes

 • Verplaatsingsonkosten, als je het verband tussen de gemaakte kosten en de professionaliseringsactiviteit kan bewijzen

Het professionaliseringsbudget is niet bestemd voor de persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden. Dus niet voor bijvoorbeeld een cursus bloemschikken voor een leraar lichamelijke opvoeding.

Naar boven

Regelgeving
Extra informatie

Verwante pagina

Voor directies en administraties

Contact
Beleid Onderwijspersoneel: professionalisering