Prestatieregeling van je personeel in het secundair onderwijs

Wat is het

Wat is een prestatieregeling? Hoeveel uren moet ik presteren? Je personeelslid vindt alle informatie op de pagina over de prestatieregeling voor onderwijspersoneel.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Je hoeft geen administratieve stappen te zetten inzake de prestatieregeling. Zorg er wel voor dat je de regels volgt bij bepalen van de prestaties, opdracht en taken van je personeel.

Naar boven

Prestatieregeling, opdracht, functiebeschrijving

De overheid legt vast hoeveel uren een personeelslid moet presteren om een voltijdse opdracht uit te voeren. Ze doet dat op basis van prestatienoemers. De werkgever, het schoolbestuur, legt voor elke medewerker de concrete invulling van de opdracht vast in het aanstellingsbesluit (GO!) of een overeenkomst (andere netten).

Voor elk personeelslid dat minstens 104 dagen aangesteld is, stelt het bestuur een functiebeschrijving op.

Naar boven

Bestuurs- en onderwijzend personeel gewoon secundair onderwijs

De prestatieregeling voor de wervings-, selectie- en bevorderingsambten in het gewoon secundair onderwijs vind je in de omzendbrief ambten, vakken, bekwaamheidsbewijzen en bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.

Je vindt de prestatietabel voor het onderwijzend personeel als bijlage bij de omzendbrief (.doc, 2p).

Voor de leraren praktische vakken vind je de prestatieregeling in de omzendbrief prestatieregeling leraar praktische vakken in het secundair onderwijs.

Naar boven

Personeel buitengewoon secundair onderwijs

De prestatieregeling voor personeelsleden buitengewoon secundair onderwijs vind je in de omzendbrief prestatieregeling personeelsleden buitengewoon onderwijs.

Naar boven

Administratief personeel, opvoedend hulppersoneel en ondersteunend personeel

Voor opvoeders en administratief medewerkers van zowel het gewoon als het buitengewoon secundair onderwijs vind je de prestatieregeling in de omzendbrief maatregel vanaf het schooljaar 2001-2002 voor de prestatieregeling van bepaalde ambten in uitvoering van cao VI.

Naar boven