Praktijkvoorbeelden als hefboom voor schoolontwikkeling. Identificatie van determinanten en kritische kenmerken

Voorstelling resultaten OBPWO 04.04-onderzoek Brussel, 9 oktober 2009

Beschrijving en samenvatting onderzoek

Goede praktijkvoorbeelden worden door beleidsverantwoordelijken steeds meer gezien als een instrument om scholen te stimuleren en te ondersteunen in hun lokale beleid om kwaliteitsvol onderwijs vorm te geven. Ofschoon het werken met praktijkvoorbeelden intussen wijd verspreid geraakt is, bestaat er weinig of geen onderzoek over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder praktijkvoorbeelden ook effectief bijdragen tot schoolontwikkeling en beleidsvoerend vermogen van scholen. Dit project inventariseert en identificeert de determinanten en kritische kenmerken die de impact van praktijkvoorbeelden bepalen.

pdf bestandSamenvatting (166 kB)

Naar boven

Publicatie

  • Kelchtermans, G., & Ballet, K. (2009). Geef eens een voorbeeld. Naar een methodiek van goede praktijkvoorbeelden. Mechelen: Wolters-Plantyn.

Naar boven

Presentaties

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina