Politiek verlof aan de hogeschool

Wat is het?

Als je als personeelslid van een hogeschool een van de volgende politieke mandaten uitoefent, word je van ambtswege en zonder dat je je eraan kan onttrekken, met politiek verlof gezonden:

 • Het lidmaatschap van het Europese of Belgische parlement
 • Het lidmaatschap van een gemeenschaps- of gewestparlement
 • Het lidmaatschap van de Commissie van de Europese Unie
 • Het lidmaatschap van een regering op federaal, gemeenschaps- of gewestniveau
 • Het ambt van gouverneur, vicegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant
 • Het mandaat van lid van het rechtsprekend college, bedoeld in artikel 83 quinquies, § 2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen
 • Het mandaat van bestendig afgevaardigde of van staatssecretaris in het Brusselse Gewest
 • In een gemeente of een district van meer dan 50.000 inwoners, het mandaat van:

  • Burgemeester

  • Districtsburgemeester

  • Schepen

  • OCMW-voorzitter

  • Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Voor de uitoefening van een van de volgende mandaten kan de hogeschool je op jouw verzoek politiek verlof toekennen:

 • Ongeacht het aantal inwoners in een gemeente of district, het mandaat van:

  • Burgemeester

  • Districtsburgemeester

  • Schepen

  • Districtsschepen

  • Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn

  • Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Politiek verlof is onbetaald.

Recht of gunst?

 • Politiek verlof van ambtswege kan je hogeschool niet weigeren. Jijzelf kan je er ook niet aan onttrekken.
 • Politiek verlof op eigen verzoek is een gunst. Je hogeschool kan dat weigeren.

Naar boven

 

Begin, duur en einde

Begin

Je politiek verlof van ambtswege vangt aan op de datum van eedaflegging voor een van de politieke mandaten.

Duur

 • Politiek verlof van ambtswege is voltijds.
 • Politiek verlof op eigen verzoek kan je voltijds of deeltijds opnemen.

Einde

Het politiek verlof eindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op die waarin het mandaat een einde neemt.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in non-activiteit.

Salaris

Je ontvangt geen salaris tijdens de periode dat je politiek verlof opneemt.

Anciënniteit

De periode van politiek verlof telt mee voor de berekening van je geldelijke anciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).
 

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit verlof aan bij je hogeschool.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving