Politiek verlof

Wat is het?

Je moet of kan politiek verlof nemen als je een politiek mandaat hebt. Het is een verlof dat je vrijstelt van je onderwijsopdracht.

Je kan als personeelslid vrijwillig, op eigen verzoek, politiek verlof nemen voor de minder grote mandaten:

 • Burgemeester van een gemeente tot en met 50.000 inwoners
 • Schepen van een gemeente tot en met 80.000 inwoners
 • Gemeenteraadslid
 • Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente tot en met 80.000 inwoners
 • Lid van het bureau of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • Provincieraadslid
 • Voorzitter, lid van het vast bureau van de districtsraad of lid van de districtsraad

Vrijwillig politiek verlof kan je ook deeltijds opnemen.

Voor de overige, grotere politieke mandaten is het van ambtswege verplicht  om politiek verlof te nemen:

 • Burgemeester van een gemeente met meer dan 50.000 inwoners
 • Schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente met meer dan 80.000 inwoners
 • Lid van de bestendige deputatie van een provincieraad
 • Voorzitter van een agglomeratie of van een federatie van gemeenten
 • Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de Senaat
 • Lid van het Vlaams of Europees Parlement
 • Lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
 • Lid van de federale regering
 • Lid van de federale, Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Regering
 • Staatssecretaris van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • Lid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Recht of gunst?

Dit verlof is een recht. Voor grote politieke mandaten is het een verplichting.

Naar boven

Voorwaarden

Je bent  tijdelijk aangesteld,  tot de proeftijd toegelaten of vastbenoemd.

Je oefent een van de politieke mandaten uit die de omzendbrief politiek verlof opsomt.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Tijdens je politiek verlof ben je in non-activiteit. Je behoudt wel je rechten op bevordering tot een hogere wedde of weddetoelage.

Salaris

Voor de periode van je politiek verlof heb je geen recht op salaris of salaristoelage.

Als je deeltijds politiek verlof op verzoek neemt, heb je recht op een salaris of salaristoelage voor de onderwijsopdracht die je nog uitoefent.

Anciënniteit

Je verlof komt niet in aanmerking voor de opbouw van je geldelijke, ambts- en dienstanciënniteit. Opgelet: werk je na je politiek mandaat opnieuw in het onderwijs, dan krijg je die ‘verloren’ anciënniteit terug.

Cumulatie

Een politiek mandaat mag je niet cumuleren met een opdracht in het onderwijs.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

 • Politiek verlof van ambtswege: je politiek verlof begint op de datum van je eedaflegging
 • Politiek verlof op verzoek: op een datum overeengekomen met je school- of centrumbestuur, maar het kan niet ingaan vóór je eedaflegging

Duur

De duur van de uitoefening van je mandaat.

Als je politiek verlof op verzoek neemt, kan je dit verlof ook vervroegd beëindigen. Meer informatie vind je in de omzendbrief politiek verlof.

Einde

Een politiek verlof eindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op die waarin het mandaat een einde neemt.

Welke dag is dat precies?

Voor parlementaire mandaten is er een verschil tussen federale en Vlaamse verkozenen.
Voor gemeentelijke mandaten is er een verschil tussen de mandatarissen van het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat
  Je mandaat eindigt op de dag van de ontbinding van de federale kamers. Dat is normaal gezien (ten hoogste) 40 dagen vóór de parlementsverkiezingen.
  Voorbeeld: als het parlement wordt ontbonden, eindigt je parlementair mandaat. Je politiek verlof kan nog tot de laatste dag van die maand doorlopen.
   
 • Leden van het Vlaams Parlement
  Je mandaat eindigt de dag vóór de verkiezingen.
  Voorbeeld: als de verkiezingen op 16 juni plaatsvinden, eindigt het mandaat op 15 juni. Het politiek verlof kan dus nog tot eind juli doorlopen.
   
 • Gemeentelijke mandaten in het Vlaams Gewest
  Deze mandaten eindigen op 31 december volgend op de gemeenteraadsverkiezingen.
  Je politiek verlof kan tot 31 januari van het daaropvolgende jaar doorlopen.
   
 • Gemeentelijke mandaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Je mandaat eindigt op 30 november volgend op de gemeenteraadsverkiezingen.
  Je politiek verlof kan tot 31 december doorlopen.

Naar boven

Na het politiek verlof

Na afloop van het politiek verlof kan je aan de minister van Onderwijs uitstel vragen om je onderwijsopdracht te hervatten. Het uitstel bedraagt maximaal 1 jaar. Je vraagt het aan via een brief aan de minister.

Als je na je politiek mandaat recht hebt op een uittredingsvergoeding, kan je je onderwijsopdracht opnieuw opnemen. Je ontvangt geen salaris zolang je van die uittredingsvergoeding geniet. Je bouwt wel geldelijke, ambts- en dienstanciënniteit op.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij:

Naar boven


Extra informatie

Website

Regelgeving

Alle personeelsleden

Gemeenschapsonderwijs

Gesubsidieerd onderwijs

Contact