Participatie in het basis- en secundair onderwijs

Wat is het?

Participatie, inspraak en overleg zijn essentieel op school.

Via formele participatieorganen zoals de schoolraad, pedagogische raad, leerlingenraad en ouderraad nemen onderwijspersoneel, leerlingen en ouders deel aan het bestuur van je school.

Draagvlak op school kan je ook creëren via informele vormen van participatie en inspraak, zoals een personeelsvergadering, leerlingenparlement of klasouders.

In het decreet participatie op school en Vlaamse onderwijsraad en de omzendbrief lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs lees je meer over:

  • De algemene principes van participatief bestuur op school
  • De pedagogische raad, de leerlingenraad en de ouderraad
  • De schoolraad (gesubsidieerd onderwijs)
  • De rechten, plichten en bevoegdheden van de schoolraad

In het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs vind je meer informatie over de schoolraad in scholen van het gemeenschapsonderwijs.

Alles wat je personeel, je leerlingen en hun ouders moeten weten, staat op deze pagina’s over inspraak en participatie:  

Naar boven

Wat moet ik doen?

Organiseer verkiezingen

Schoolraad in het gesubsidieerd onderwijs

Als gemandateerde van het schoolbestuur speelt de directeur een belangrijke rol: als de pedagogische raad, de leerlingen- of de ouderraad van je school ervoor kiest om geen gebruik te maken van zijn recht om leden in de schoolraad aan te duiden, of als op je school een of meerdere van deze raden ontbreken, is het de directeur die het initiatief voor een verkiezing van de schoolraad moet nemen. Hoe die verkiezingen verlopen en waar je rekening mee moet houden, vind je in het participatiedecreet/de omzendbrief.

Schoolraad in het GO!

Voor scholen van het GO! stelt de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de kiesprocedure voor de schoolraden op. In het secundair onderwijs van het GO! bepaalt de schoolraad de wijze waarop de leerlingen worden betrokken bij de werking van de schoolraad. Meer informatie vind je in het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs.

Pedagogische raad, leerlingen- of ouderraad in het gesubsidieerd onderwijs en het GO!

Als de zetelende pedagogische raad, leerlingen- of ouderraad van je school niet heeft bepaald op welke manier de raad voor de volgende mandaatperiode zal worden samengesteld, moet de directeur samen met de schoolraad verkiezingen organiseren om deze raad samen te stellen.

Naar boven

Nood aan concrete tips of ondersteuning?

Heb je als directeur nood aan informatie, materiaal of praktijkvoorbeelden om concreet aan de slag te gaan rond ouderbetrokkenheid op je school, kan je terecht bij de ouderkoepelvereniging van je net.

Om leerlingenparticipatie op je school vorm te geven, kan je leerlingen en begeleiders van de leerlingenraad voor tips, materiaal en workshops doorverwijzen naar de Vlaamse Scholierenkoepel.

Naar boven

Een vraag of klacht over participatie op school

Gesubsidieerd onderwijs

Als de schoolraad oordeelt dat de decretale bepalingen in verband met het besluitvormingsproces, de bevoegdheden of de procedure niet gerespecteerd werden, kan ze een vraag stellen aan of een klacht indienen bij de Commissie zorgvuldig bestuur.

Ook elke belanghebbende (schoolbestuur, personeelslid, leerling, ouder …) of elk participatieorgaan apart (pedagogische raad, leerlingen- of ouderraad) kan een vraag stellen of een klacht indienen.

Alle informatie over de procedures voor vragen en klachten: Commissie zorgvuldig bestuur (AGODI).

GO!

Behoort je school tot het GO!, dan vind je de klachtenprocedure in het Vlaams Bestuursdecreet.

Naar boven