Overgang personeelsleden uit het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding

Wat is het?

Op 1 september 2019 gaan de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (hbo5) en de specifieke lerarenopleiding (SLO) van de centra voor volwassenenonderwijs over naar de hogescholen en universiteiten. Waar de hbo5 opleidingen overgaan naar de hogescholen, kunnen de SLO-opleidingen overgaan naar de hogescholen of de universiteiten.
Deze overgang heeft ook voor de personeelsleden verbonden aan deze opleidingen grote gevolgen.
Aangezien het onderwijzend personeel eenduidig kan worden toegewezen aan de betrokken opleidingen en het voor het bestuurs- en onderwijzend personeel vaak onmogelijk is om de opdracht van het personeelslid eenduidig aan deze opleidingen toe te wijzen, wordt er een onderscheid gemaakt tussen deze twee groepen.
In de regelgeving wordt bepaald dat er specifieke lijsten met betrekking tot de betrokken personeelsleden moeten opgemaakt worden, die de situatie van 31 december 2018 weergeven. Deze lijsten werden goedgekeurd door de Minister van Onderwijs en werden op 18 februari 2019 aan de instellingen bezorgd. Deze lijsten zijn bepalend voor de verplichte of de eventuele vrijwillige overgang van personeelsleden.

Overgang onderwijzend personeel

Verplichte overgang

De lectoren die verplicht moeten overgaan naar de hogescholen zijn:

  • De benoemde personeelsleden
  • De personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in een vacante betrekking

Vrijwillige overgang

De lectoren die niet automatisch overgaan naar de hogescholen zijn:

  • Personeelsleden met een TADD in een niet vacante betrekking
  • Personeelsleden met een aanstelling van bepaalde duur (vervangers)
  • Personeelsleden in een TBS wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) 
  • Personeelsleden in TBS voorafgaand aan het rustpensioen

De hogescholen hebben echter wel de mogelijkheid om deze personeelsleden zonder openbare vacature en vergelijkende selectieprocedure over te nemen.

Overgang bestuurs- en ondersteunend personeel 

Voor deze personeelsleden geldt er geen automatische overgang naar de hogeschool. Afhankelijk van de voorrangsregels qua aanstelling in de CVO’s zullen de benoemde personeelsleden al dan niet in TBSOB (Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking) worden geplaatst in het volwassenenonderwijs. 
De hogescholen kunnen deze personeelsleden vrijwillig overnemen of wedertewerkstellen in de hogeschool indien ze TBSOB werden geplaatst.

Enkel voor de SLO-opleidingen

De SLO-opleidingen gaan niet enkel over naar de hogescholen maar kunnen ook overgenomen worden door de universiteiten. De personeelsleden die naar de universiteit willen overgaan kunnen dit eerst en vooral op vrijwillige basis doen. Dit kan zonder openbare vacature en vergelijkende selectieprocedure indien de personeelsleden opgenomen zijn op de opgemaakte personeelslijsten. 
Wanneer na de vrijwillige overgang van de personeelsleden nog onvoldoende personeelsleden naar de universiteiten zijn overgegaan, worden de personeelsleden van de SLO-opleidingen die volgens de algemene regels verplicht overgaan naar een hogeschool, aan de universiteit en de hogescholen toegewezen op basis van een overeenkomst die beide instellingen hierover gesloten hebben. De hogeschool en universiteit houden bij deze toewijzing maximaal rekening met de voorkeur van het betrokken personeelslid om aan de universiteit of hogeschool te werken. 
De personeelsleden die nog naar een universiteit overgaan kunnen dit op 2 manieren doen:

  • Via het integratiekader
  • Via een samenwerkingsovereenkomst tussen de hogeschool en de universiteit

Deze overgang naar de universiteit is mogelijk voor hun volledige opdracht of voor een gedeelte ervan. De betrokken personeelsleden kunnen tot 1 september 2024 met instemming van de hogeschool en universiteit naar de andere instelling overgaan.

Regelgeving

Extra informatie

Verwante pagina