Overgaan of zittenblijven in het lager onderwijs

In het lager onderwijs beslist de school of een leerling mag overgaan, of moet zittenblijven. De school kan wel afstand  doen van dat beslissingsrecht en de keuze aan de ouders laten.

Een school die beslist dat een leerling moet overzitten, moet die beslissing schriftelijk motiveren en mondeling toelichten aan de ouders. Zij moet ook aandachtspunten voor het volgende schooljaar formuleren, zodat je kind gerichter begeleid kan worden.

Tot wanneer in het lager onderwijs?

In principe duurt het gewoon lager onderwijs 6 jaar en het buitengewoon lager onderwijs 7 jaar.

Maar hoelang een leerling in het lager onderwijs kan doorbrengen wordt niet uitgedrukt in aantal jaren maar in leeftijden.

  • De regelgeving legt geen minimum aantal jaren vast die een leerling in het lager onderwijs ‘moet’ doorbrengen.
  • Het getuigschrift lager onderwijs kan pas uitgereikt worden aan regelmatige leerlingen die vóór 1 januari van het lopende schooljaar al 8 jaar geworden zijn. 
  • Een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan nog 1 schooljaar lager onderwijs volgen.
    • In het gewoon lager onderwijs kan dat na gunstig advies van de klassenraad en advies van het CLB.
    • In het buitengewoon lager onderwijs is een advies van het CLB en van de klassenraad nodig.
    • Na de adviezen en de toelichting ervan, nemen de ouders de beslissing.

Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan geen lager onderwijs meer volgen,  tenzij met toelating van de klassenraad.

 


Extra informatie

Verwante pagina’s

Getuigschrift basisonderwijs