Overdracht van leraarsuren, voltijdsequivalenten en punten in het volwassenenonderwijs

Wat is het?

Je centrum kan niet-aangewende leraarsuren, voltijdsequivalenten (vte) of punten overdragen naar een volgend schooljaar of binnen hetzelfde schooljaar naar een ander centrum.

De overdracht is in beide gevallen beperkt tot 2% van het totaal aantal toegekende leraarsuren, vte of punten.

Welke overdrachten zijn mogelijk?

  • Omzetting leraarsuren of vte naar krediet voor vergoeding voordrachtgevers
  • Overdracht gewone leraarsuren of vte naar andere centra
  • Overdracht gewone leraarsuren of vte naar volgend schooljaar
  • Overdracht leraarsuren of vte naar centra met wachtlijsten NT2
  • Overdracht punten naar andere centra
  • Overdracht punten naar volgend schooljaar

Je kan geen leraarsuren, vte of punten overdragen tussen een centrum voor basiseducatie en een centrum voor volwassenenonderwijs.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Protocol lokaal comité

Draag je leraarsuren, vte of punten over, dan moet het lokaal comité dat vermelden in een protocol. Dat moet je niét aan het ministerie bezorgen.

Bewaar het protocol in je centrum, ter inzage voor AHOVOKS.

Melden via DAVINCI

Bezorg de zending van de overdracht via DAVINCI ten laatste tegen 31 mei van het lopende schooljaar. Na die datum zijn de gezonden overdrachten definitief.

De overgedragen leraarsuren, vte en punten kunnen dan niet meer worden aangewend in het centrum of in het schooljaar waaruit ze zijn overgedragen.

De uiterste datum voor het zenden van de aanwending van leraarsuren of vte voor voordrachtgevers is 1 oktober.

Aandachtspunt bij nieuwe zending

Elke zending overschrijft volledig de voorgaande zending.

Naar boven