Ouderraad, leerlingenraad en schoolraad

Ouderbetrokkenheid en ouderraad

Je betrokkenheid bij de school als ouder kan vele vormen aannemen:

  • De leraar even vragen hoe het er op school aan toe gaat
  • Problemen signaleren
  • Naar het oudercontact gaan
  • Naar de opendeurdag gaan
  • Leesmoeder of vertelvader zijn
  • Een schooluitstap begeleiden
  • ...

Ouderraad

Sommige ouders sluiten aan bij de oudervereniging of zetelen in de ouderraad. De school moet zo’n ouderraad oprichten als minstens 10% van de ouders dat vraagt.

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alle thema's waarover de schoolraad bevoegdheid heeft.

De ouderraad houdt alle ouders op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

De ouderraad wordt samengesteld voor 4 jaar. De zetelende ouderraad bepaalt hoe de volgende ouderraad zal worden samengesteld. Hij brengt alle ouders hiervan op de hoogte, zodat elke ouder die dat wil zich kandidaat kan stellen. Als de zetelende ouderraad geen richtlijnen vastlegt voor de samenstelling van een nieuwe ouderraad, organiseert het schoolbestuur, samen met de schoolraad, verkiezingen.

Ouderkoepel

Heel wat ouderverenigingen en ouderraden zijn aangesloten bij een ouderkoepelvereniging. Individuele ouderverenigingen en ouderraden kunnen er raad vragen, steun en materiaal voor thema-avonden krijgen, of zelfs bemiddeling bij conflicten tussen ouders en school. Deze organisaties brengen op regelmatige basis een elektronische nieuwsbrief uit.

Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO) Ravensteingalerij 27 bus 8
1000 Brussel
Hannelore Lambrighs
0473 72 54 19
hannelore.lambrighs@ovsg.be
GO! ouders vzw Willebroekkaai 36
1000 Brussel
Timothy Van Raemdonck
02 790 94 20
timothy.van.raemdonck@g-o.be of ouders@g-o.be
Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV)

Berkendreef 7
3220 Holsbeek
016 38 81 00
info@vcov.be

Schoolraad

Je kan jezelf ook kandidaat stellen voor de schoolraad.

Naar boven

Leerlingenparticipatie en leerlingenraad

In het basisonderwijs

In heel wat scholen praten leerlingen een mondje mee. In het basisonderwijs gaat het vaak om informele participatie: de dag starten met een praatronde, een ideeënbus …

In sommige basisscholen is er ook een leerlingenraad. Die is verplicht als 10% van de leerlingen uit de leeftijdsgroep 11 tot 13 jaar erom vraagt. In het schoolreglement staat hoe een leerlingenraad wordt samengesteld. Dat kan, maar moet niet via verkiezingen.

In het secundair onderwijs

Je kind kan op heel wat manieren deelnemen aan het schoolleven. In veel scholen is er bijvoorbeeld een schoolkrant, een overleguurtje met de leraar, een ideeënbus … Of je kind kan meewerken aan de leerlingenraad.

Een school is verplicht om een leerlingenraad op te richten als minstens 10% van de leerlingen erom vraagt. Die verplichting vervalt als leerlingen op een andere manier kunnen participeren, zoals in een themagroep of forum. In de praktijk heeft bijna elke secundaire school een leerlingenraad of een andere vorm van leerlingenparticipatie.

De leerlingenraad wordt samengesteld voor 4 jaar. In het secundair onderwijs bepaalt de zetelende leerlingenraad hoe de volgende leerlingenraad zal worden samengesteld. Hij brengt alle leerlingen hiervan op de hoogte, zodat iedereen die dat wil zich kandidaat kan stellen. Als de zetelende leerlingenraad geen richtlijnen vastlegt voor de samenstelling van een nieuwe leerlingenraad, organiseert het schoolbestuur, samen met de schoolraad, verkiezingen.

De leerlingenraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alles wat leerlingen aanbelangt: het schoolreglement, het welzijns- en gezondheidsbeleid, het studieaanbod ... De school is niet verplicht om de voorstellen van de leerlingenraad ook echt uit te voeren. Een school is wel verplicht om te luisteren naar de ideeën van de leerlingenraad.

De leerlingenraad houdt alle leerlingen op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

De leerlingenraad kan zich aansluiten bij de Vlaamse Scholierenkoepel, een vereniging voor en door leerlingen in het secundair onderwijs. Leden van de leerlingenraad komen er alles te weten over rechten en plichten van scholieren. Daarnaast verdedigt de Vlaamse Scholierenkoepel de belangen van leerlingen uit alle Vlaamse scholen.

Een leerling kan zich ook kandidaat stellen voor de schoolraad.

Naar boven

De schoolraad

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers in van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap. In het secundair onderwijs hebben ook vertegenwoordigers van de leerlingen een zitje in de schoolraad. In het buitengewoon onderwijs beslist de directeur samen met de leerkrachten of het opportuun is om 1 of meer leerlingen in de schoolraad op te nemen.

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar. De pedagogische raad, de ouderraad en de leerlingenraad duiden hun afgevaardigden voor de schoolraad aan. Dat kan, maar moet niet via verkiezingen. Is er geen ouderraad of leerlingenraad, dan organiseert het schoolbestuur verkiezingen bij alle ouders en leerlingen.

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod,  grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

Als de schoolraad vindt dat de school de regels over inspraak en participatie niet naleeft, kan ze klacht indienen bij de Commissie zorgvuldig bestuur. Ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur zelf kunnen bij die commissie terecht met vragen of problemen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Met een vraag of klacht naar de Commissie zorgvuldig bestuur

Websites

Regelgeving

Omzendbrief: Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs