Proefprojecten leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

In de regio’s Leuven en Roeselare-Hooglede-Izegem-Ingelmunster is er een proefproject gestart voor het vervoer van leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

Het doel: beter aangepast vervoer door lokaal overleg

Het huidige systeem van zonaal leerlingenvervoer is complex. De organisatie gebeurt centraal: het Departement Onderwijs en Vorming kent het recht op leerlingenvervoer toe, De Lijn staat in voor de ritten. Al te vaak zitten leerlingen lang op de bus.

Een nieuwe aanpak wil beter inspelen op de noden van leerlingen. De klemtoon ligt daarbij op lokaal overleg. Scholen, centra voor leerlingenbegeleiding en ouders krijgen meer ruimte om samen een beter aangepast vervoer te organiseren.

Dit verandert er:

  • Het lokale niveau krijgt meer autonomie om voor elke leerling het best mogelijke vervoer te regelen. Scholen bepalen zelf welke leerlingen recht hebben op vervoer naar welke school en op welke manier.
  • De zorgzwaarte, de vervoersnood en de thuiscontext bepalen de keuze van het gepaste vervoer.
  • Naast de bus kunnen leerlingen ook gebruikmaken van carpoolen, zelfstandig of begeleid fietsen, taxi's ...
  • Ouders kunnen recht hebben op vervoer naar een verder gelegen school als die hun kind beter kan helpen.
  • De organisatie van buitenschoolse kinderopvang (in de nabijheid van een school voor buitengewoon onderwijs) is een belangrijke pijler van de nieuwe aanpak.

Naar boven

Twee proefprojecten in de regio’s Leuven en Roeselare

Het nieuwe concept geldt niet meteen voor heel Vlaanderen. Op 6 maart 2017 zijn er 2 pilootprojecten gestart: in Leuven en in de regio Hooglede-Izegem-Ingelmunster-Roeselare.

Alle scholen buitengewoon onderwijs binnen de 2 regio’s nemen deel, behalve de ziekenhuisschool Gasthuisberg in Leuven. Die school maakt voor haar type 5-leerlingen geen gebruik van leerlingenvervoer.

De 2 pilootprojecten moeten duidelijk maken wat de impact is van het nieuwe concept en waar bijsturing nodig is.

Naar boven

Voor inschrijvingen vanaf 6 maart 2017

Voor leerlingen die na 6 maart 2017 in een van de deelnemende scholen inschrijven voor het schooljaar 2017-2018, gelden de huidige regels niet meer. Ouders, de school en het CLB zoeken voor hen samen naar de beste vervoerskeuze.

Leerlingen die al vóór maart 2017 recht op vervoer hadden, behouden hun recht op vervoer. Toch willen de deelnemende scholen ook hen bereiken en stimuleren om andere vervoerswijzen dan het collectief vervoer te gebruiken.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Document