Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen in het secundair onderwijs

Een school bepaalt zelf de inhoud van de lessen en de onderwijsmethode.

De overheid legt wel enkele basisregels op die de kwaliteit van het onderwijs moeten verzekeren. Zo moeten alle leerlingen een verplichte basisvorming volgen die bestaat uit een reeks vakken en die varieert naargelang het leerjaar en de onderwijsvorm. De overheid tekent ook in grote lijnen uit wat de leerlingen moeten kennen en zij ontwikkelde daarvoor onderwijsdoelen en ontwikkelingsdoelen.

Onderwijsdoelen zijn minimumdoelen waarvan de overheid vindt dat alle leerlingen ze moeten bereiken. Zij omvatten een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

Voor het buitengewoon onderwijs en de B-stroom (1ste leerjaar B en beroepsvoorbereidend leerjaar) van het gewoon secundair onderwijs zijn er geen eindtermen, maar ontwikkelingsdoelen:  vaardigheden die een school bij de leerlingen moet nastreven, maar niet noodzakelijk bereiken.

In een leerplan beschrijft de school hoe ze de eindtermen probeert te bereiken. Meestal delen scholen van eenzelfde onderwijsnet hun leerplannen. Ook leerplannen moeten goedgekeurd worden door de overheid.

In het secundair onderwijs heb je:

  • Vakgebonden eindtermen: geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Nederlands, wiskunde ...
  • Vakoverschrijdende eindtermen die niet bij een bepaald vak aansluiten maar wel belangrijk zijn voor je ontwikkeling: kunnen samenwerken, mediawijsheid, kritisch denken ...

In bepaalde gevallen kan het leerprogramma worden aangepast aan het individuele profiel of de noden van de leerling.
Voorbeelden:

  • Soms kan je kind vrijstelling krijgen van vakken. Als het een extra kwalificatie wil halen en bepaalde vakken al eerder gevolgd heeft, kan de directeur vrijstellingen toestaan.
  • Je school kan ook het lesprogramma aanpassen als je kind bijvoorbeeld om medische redenen het gewone programma niet kan volgen. Maar je kan dat recht niet afdwingen. De beslissing ligt bij de klassenraad. Aan de eigenheid van de studierichting mag je alleszins niet raken.
     

Extra informatie

Websites

Leerplannen zoeken op websites van onderwijskoepels