Vragen over de maximumfactuur

Vragen en antwoorden

Wanneer en hoe kan de school de maximumfactuur voor de meerdaagse uitstappen aanrekenen?

Door de jaarlijkse indexering is het mogelijk dat het bedrag voor de meerdaagse uitstappen jaarlijks stijgt. De maximale bijdrage die een school aan een ouder kan vragen voor meerdaagse uitstappen over de hele lagere school, is de bijdrage die geldt op het moment dat het kind in het 6de leerjaar zit.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Een kind komt in schooljaar 2016-2017 binnen in het 1ste leerjaar. Op dat moment bedraagt de maximale bijdrage voor de meerdaagse uitstappen 420 euro. Stel dat door de indexatie dit bedrag met 5 euro per schooljaar verhoogt, dan zal het bedrag van de minder scherpe maximumfactuur op het moment dat de leerling in het 6de leerjaar zit, 445 euro bedragen.

Dat is het bedrag dat de school maximaal aan de ouders mag vragen voor meerdaagse uitstappen. Maar: de school mag daar niet op anticiperen door bijvoorbeeld een meerdaagse uitstap voor 445 euro te plannen als de leerling in het 3de leerjaar zit, en dan de kost al volledig door te rekenen aan de ouders.

In dit voorbeeld is het bedrag voor de meerdaagse uitstappen in het 3de leerjaar maximaal 430 euro. De school mag die uitstap wel plannen en organiseren, maar moet dan zelf 15 euro per leerling bijleggen.

De school mag evenmin extra kosten doorrekenen aan de ouders na de activiteit. Zo kan de school in het 6de leerjaar geen 15 euro extra aan de ouders kan vragen voor de uitstap in het 3de leerjaar.

Naar boven

Als scholen door de maximumfacturen minder mogen doorrekenen aan de ouders, kunnen ze dan nog uitstappen of zwemlessen organiseren?

Ja. Want samen met de maximumfacturen werd op 1 september 2008 ook een nieuw financieringssysteem ingevoerd.

Dat financieringssysteem is gebaseerd op leerlingen- en schoolkenmerken en zorgt ervoor dat scholen nu meer financiële mogelijkheden hebben dan vroeger. Zo moeten ze minder kosten aan de ouders doorrekenen.

Naar boven

Heb ik als ouder inspraak in de activiteiten die de school organiseert?

Het schoolbestuur beslist welke activiteiten de school organiseert. Dat is wettelijk zo bepaald.

Maar elke school moet over een schoolraad beschikken, met vertegenwoordigers van de ouders. De schoolraad moet advies geven over de kosten die de school aan ouders doorrekent.

De schoolraad geeft advies, het schoolbestuur beslist. Als het schoolbestuur het advies niet volgt, moet ze dat wel verantwoorden tegenover de schoolraad.

Naar boven

Mogen wij als oudercomité nog geld inzamelen voor de school?

Oudercomités kunnen dat blijven doen. Alleen mag men geen enkele ouder verplichten om aan dergelijke acties deel te nemen.

Naar boven

Valt kledij onder de scherpe maximumfactuur?

In principe niet. Als de school vraagt dat de leerling een T-shirt voor de turnles meebrengt, en de ouders vrij laat in de keuze, dan valt dat niet onder de maximumfactuur.

Maar als de school een specifiek T-shirt vraagt, dat niet vrij op de markt te vinden is – zoals een T-shirt met schoollogo -, dan valt de kostprijs wel onder de maximumfactuur.
Op dat principe is 1 uitzondering: als de school het T-shirt aanbiedt vanuit een sociale doelstelling – dus als de prijs lager is dan op de vrije markt – dan moet ze de kost niet aanrekenen op de maximumfactuur. Het schoolbestuur moet dan wel schriftelijk advies inwinnen bij de schoolraad.

Idem voor het schooluniform. Als de school alleen vraagt om een trui te dragen van een bepaalde kleur, dan is die vrij op de markt te krijgen en vallen de kosten niet onder de maximumfactuur.
Maar als de school een zodanig specifieke trui vraagt dat je die niet op de markt kan kopen, dan valt de trui wel onder de maximumfactuur. Ook hier geldt de uitzondering van de sociale doelstelling.  

Naar boven

Zijn er nóg zaken die uit de scherpe maximumfactuur gehaald kunnen worden?

Nee. Alleen kledij kan uit de scherpe maximumfactuur, en dan alleen vanuit een sociale doelstelling.  

Naar boven

Gelden er andere bedragen voor de maximumfactuur in het buitengewoon onderwijs?

Nee. Scholen uit het buitengewoon onderwijs kennen hogere kosten, maar ontvangen ook een hoger werkingsbudget. Zo is het mogelijk om ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften niet zwaarder te belasten dan andere ouders.

Naar boven

Kan de school een bijdrage vragen aan de ouders voor een toneelbezoek?

Ja. Een toneelbezoek bijwonen is niet strikt noodzakelijk voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Het is een activiteit die de school extra aanbiedt.

De school kan voor het vervoer en de toegang een bijdrage aan de ouders vragen. Die bijdrage moet in de scherpe maximumfactuur zitten.

Naar boven

Welke materialen en activiteiten kan de school verplichten?

De school beslist dat zelf.

Maar: materialen en activiteiten die buiten de ontwikkelingsdoelen en eindtermen vallen, maar tijdens de schooluren gebruikt worden of plaatsvinden, vallen dan wel onder de scherpe maximumfactuur.

Naar boven

Kan een school ouders verplichten om hun kind op meerdaagse uitstap te laten gaan?

Nee. Een school kan niet verplichten dat een kind mee op meerdaagse uitstappen gaat. Ze  moet altijd de toestemming van de ouders vragen.

Voor kinderen die niet deelnemen, moet de school vervangende activiteiten organiseren.

Naar boven

Wat met meerdaagse uitstappen die in de vakantie vallen?

Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren plaatsvinden, vallen niet onder de maximumfactuur.

Een school kan dus zelf bepalen hoeveel ze voor die uitstappen aan de ouders doorrekent. Ze is niet gebonden door de maximumfactuur. De school kan ook geen enkele leerling verplichten om mee te gaan.

Meerdaagse uitstappen die gedeeltelijk in de schooltijd en in de vakantie vallen, vallen wel onder de maximumfactuur.

Naar boven

Als niet de school maar het oudercomité een meerdaagse uitstap organiseert, valt die dan onder de minder scherpe maximumfactuur?

Meerdaagse uitstappen die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden tijdens de schooluren, vallen onder de maximumfactuur.

Het heeft dus geen zin constructies op te zetten waarbij niet de school maar een derde partij de organisator is, zoals het oudercomité. Het criterium is of de activiteit al dan niet (gedeeltelijk) tijdens de schooltijd plaatsvindt.

Het is ook de school, en niet het oudercomité, die tijdens de schooldagen onderwijs moet aanbieden aan de kinderen en die de eindverantwoordelijke is.

Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren vallen, zoals tijdens de kerst- of paasvakantie, vallen niet onder de maximumfactuur. Los van de organisator van de reis: school of oudercomité.

Naar boven

Heeft een ouder recht op terugbetaling van ten onrechte betaalde bijdragen? Is dat afdwingbaar?

Het is evident dat de school ten onrechte betaalde bedragen terug moet betalen, maar daarover bestaat geen specifieke onderwijsregelgeving.

Bij een blijvend meningsverschil tussen ouder en school moet je dat principe afdwingen bij de burgerlijke rechtbank.

Naar boven

Wat bij verandering van school?

  • Hoe verreken je het bedrag van de scherpe maximumfactuur als je kind van school verandert? De ene school gaat misschien in het begin van het schooljaar op uitstap, de andere op het einde van het schooljaar. Als het kind het maximum al bereikt heeft in de 1ste school, kan het dan gratis mee op uitstap in de 2de school?
     
  • Wat met de minder scherpe maximumfactuur bij verandering van school?

De bedragen gelden per school. Als een kind van school verandert, moet de nieuwe school geen rekening houden met bedragen die je al in een vorige school betaald hebt.

Een school vraagt het bedrag voor materiaal dat háár leerlingen gebruiken of voor activiteiten die zíj organiseert.

Als je beslist om je kinderen van school te laten veranderen, kan je dus de bedragen die je in de 1ste school al betaalde, niet inroepen. Dat geldt voor de scherpe en voor de minder scherpe maximumfactuur.

Anderzijds mag een school aan een nieuwe leerling, die nog niets betaalde in de school, geen hogere bijdrage vragen dan aan andere leerlingen. Het bedrag dat ze aanrekent, moet op de kostprijs gebaseerd zijn. Lees meer daarover in de volgende vraag.

Naar boven

Kan de school differentiëren in de bijdragen die ze vraagt?

Een school mag niet differentiëren in de bijdragen die ze vraagt. Het bedrag dat ze aan de leerlingen aanrekent voor een (buitenschoolse) activiteit, moet op de kostprijs gebaseerd zijn.

Als het schoolbestuur beslist om met eigen of externe middelen de prijs te drukken, dan moet dat voor alle leerlingen op gelijke voet gebeuren. Individuele sociale tegemoetkomingen zijn wel mogelijk.

Zo kan een school geen lager tarief voor bijvoorbeeld sneeuwklassen aanrekenen aan leerlingen die in vorige schooljaren al aan andere meerdaagse extramurale activiteiten deelnamen, om te vermijden dat die leerlingen het maximumbedrag zouden overschrijden.

Dat zou betekenen dat die leerlingen voor het bedrag van de minder scherpe maximumfactuur van meer activiteiten kunnen genieten dan andere leerlingen. Het schoolbestuur zou dan de andere leerlingen discrimineren.

Naar boven

Wat met kinderen die zittenblijven? Blijft het bedrag voor meerdaagse uitstappen dan ook gehandhaafd?

Het bedrag voor meerdaagse uitstappen geldt voor een normale schoolloopbaan van een kind in het volledige lager onderwijs. Die duurt in principe 6 jaar.

Het is niet de bedoeling dat kinderen die 7 of 8 jaar over het lager onderwijs doen, opeens gratis op meerdaagse uitstap kunnen vertrekken, of uitgesloten worden.

Doet je kind een jaar over en wil je het laten deelnemen aan een meerdaagse activiteit, dan kan je niet inroepen dat de maximumfactuur daardoor overschreden wordt. Je kind kan tijdens de uitstap op school blijven, of je betaalt vrijwillig het bedrag voor de uitstap.

Naar boven

Passen scholen niet gewoon hun bijdrageregeling aan om zo de maximumfactuur te ontlopen?

Om dat risico te beperken, bepaalt de regelgeving dat de kostprijs van de bijdragen in verhouding moet zijn tot de geleverde prestaties.

Naar boven

Mag een school het bedrag van de scherpe maximumfactuur in 1 keer opvragen bij het begin van het schooljaar en op het einde van het schooljaar het eventuele verschil terugbetalen aan de ouders?

De school kan alleen bedragen vragen voor geplande activiteiten. Ouders moeten dus een duidelijk zicht hebben op de activiteiten waarvoor ze een bijdrage betalen.  

Een school beslist autonoom op welke manier ze de bedragen opvraagt bij de ouders. Dat kan bijvoorbeeld met een maandelijkse of driemaandelijkse factuur.

De school kan de bijdrage niet in 1 keer opvragen. Dat moet minstens in 3 keer, gespreid over het schooljaar.

Als een kind aan een of meerdere activiteiten niet heeft kunnen deelnemen en je had de school tijdig op de hoogte gebracht, dan moet de school de niet-verschuldigde bedragen terugbetalen.

Naar boven

Wat met vrijwillige bijdragen die ouders betalen?

Het is toegestaan dat ouders vrijwillig een bijdrage aan de school of aan een vriendenkring betalen.

Maar ouders die zo'n bijdrage niet willen betalen, kunnen daar niet toe verplicht worden.

Naar boven

Worden scholen gecontroleerd op het naleven van de maximumfactuur?

De onderwijsinspectie checkt tijdens de schooldoorlichtingen of de school alle wettelijke bepalingen naleeft, dus ook die over de kostenbeheersing in het basisonderwijs.

Naar boven

Wat als alle ouders uit onze school beslissen dat ze meer willen betalen dan de maximumfactuur?

De maximumfacturen zijn wettelijk vastgelegd en gelden dus in alle scholen. De school mag de bedragen niet verhogen, ook niet met het akkoord van de ouders.

Maar de overheid kan een vrijwillige gift van ouders aan een school niet verhinderen.

Naar boven

Ik zou een probleem willen aankaarten op school. Wie kan mij daarbij helpen?

Elke school moet een schoolraad oprichten. In de schoolraad zijn ook de ouders vertegenwoordigd.

Als je een probleem wil aankaarten en je doet dat liever niet zelf, richt je dan tot de vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België