Ontslag om dringende redenen

Wat is het?

 • Een ernstige tekortkoming maakt verdere aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk.
 • Er is geen opzeggingstermijn.
 • Binnen 5 kalenderdagen na het ontslag kan het personeelslid met een aangetekende brief beroep aantekenen bij de bevoegde kamer van beroep.
 • Is het school- of centrumbestuur meer dan 3 dagen op de hoogte van het feit dat het ontslag rechtvaardigt, dan kan het het ontslag om dringende redenen niet meer geven.

Naar boven

Voor wie?

 • Personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD) in een wervingsambt
 • Personeelsleden met een tijdelijke of waarnemende aanstelling in een selectie- of bevorderingsambt
 • Personeelsleden belast met een mandaat

Naar boven

Wat moet ik doen?

Het school- of centrumbestuur (gesubsidieerd onderwijs) of de raad van bestuur (gemeenschapsonderwijs):

 • Meldt de uitdiensttreding elektronisch (Dimona) ten laatste op de dag van de uitdiensttreding:
  • Via RL-4 als het eerder al het opdrachtenpakket doorstuurde via RL-1
  • Via RL-11 als het nog geen opdrachtenpakket doorstuurde
 • Brengt het personeelslid met een aangetekende brief op de hoogte van de dringende reden(en), binnen 3 werkdagen na ontslag.
 • Schorst het personeelslid preventief bij hoogdringendheid. Duur van de schorsing:
  • Als het personeelslid beroep aantekent: vanaf het moment dat het personeelslid op de hoogte is van de schorsing tot het moment dat de beroepsprocedure is beëindigd
  • Als het personeelslid geen beroep aantekent: vanaf het moment dat het personeelslid op de hoogte is van de schorsing tot het moment dat de termijn om beroep aan te tekenen is verstreken
 • Bezorgt het personeelslid:
  • Een bewijs van werkloosheid voor de RVA (C4.6)
  • Eventueel een dienstattest

 Naar boven