Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers organiseren in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Wat is het?

Op de pagina’s voor ouders vind je:

Naar boven

Organisatie van het onthaalonderwijs

Anderstalige nieuwkomers inschrijven

Een school moet een anderstalige nieuwkomer, net als elke andere leerling, inschrijven als:

 • De leerling aan de toelatingsvoorwaarden voldoet
 • De ouders zich schriftelijk akkoord verklaren met het schoolreglement en het pedagogisch project
 • De school het structuuronderdeel waarin de leerling wil inschrijven, nog niet volzet heeft verklaard
 • Er geen andere weigeringsgrond is

Lees meer in de omzendbrief inschrijvingsrecht secundair onderwijs: recht op inschrijving.

Naar boven

Een onthaaljaar programmeren

In het voltijds gewoon secundair onderwijs is het onthaaljaar een afzonderlijk structuuronderdeel. Het wordt er ook onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) genoemd.

Een onthaaljaar wordt geprogrammeerd

 • Ofwel op het niveau van de scholengemeenschap
 • Ofwel door het schoolbestuur van een school die niet tot een scholengemeenschap behoort

Binnen een scholengemeenschap bepaalt men in onderling overleg welke scholen het onthaaljaar organiseren. De aanvraag tot programmatie van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers gaat uit van het schoolbestuur van de contactschool. Dat is de school die de programmatie aanvraagt in naam van de scholengemeenschap, en de aanvraag verder opvolgt.

Door een tijdelijke maatregel wegens de vluchtelingensituatie is het sinds 1 oktober 2015 mogelijk om het hele schooljaar lang een aanvraag tot programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in te dienen.

De Vlaamse Regering beslist uiterlijk 2 maanden na de aanvraag. Voor zij een beslissing neemt, wint de Vlaamse Regering het spoedadvies (binnen 10 werkdagen) in van:

 • De Vlaamse Onderwijsraad
 • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en de onderwijsinspectie

Bij een gunstige beslissing bepaalt zij ook vanaf welk tijdstip het onthaaljaar van start kan gaan.

De scholengemeenschap kan ook het bestaande aanbod herschikken: een bijkomende school kan met een onthaaljaar beginnen, een andere kan ermee stoppen. De scholengemeenschap meldt dat vooraf aan AgODi. Dat kan per e-mail naar formulieren.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be.

Lees meer in de omzendbrief programmatie: structuuronderdelen - onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers.

Naar boven

Inhoudelijke voorwaarden

Als de scholengemeenschap de toestemming krijgt om een onthaaljaar te programmeren, gelden er voor de school die het onthaaljaar organiseert ook inhoudelijke voorwaarden:

 • Je school streeft de ontwikkelingsdoelen na:
  Ontwikkelingsdoelen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers in de onthaalklas (pdf, 22 p.) (135 kB)
 • Je werkt een leertraject uit voor elke anderstalige nieuwkomer. Je houdt ook alle informatie bij  over de nieuwkomers en hun doorstroming.
 • Je leerkrachten hebben recht op nascholing in taalvaardigheidsonderwijs en intercultureel onderwijs.
 • Je ondersteunt de nieuwkomers tijdens het onthaaljaar en ook bij en na de overgang naar het gewone secundair onderwijs.

Lees meer in de omzendbrief onthaalonderwijs: inhoudelijke voorwaarden.

Naar boven

Omkadering

Specifieke uren-leraar
 

 1. Voor het onthaaljaar
  De overheid kent aan elke scholengemeenschap die onthaalonderwijs mag organiseren, 2,5 uren-leraar toe per regelmatige anderstalige nieuwkomer in het onthaaljaar. Die extra uren-leraar worden in de loop van het schooljaar toegekend aan de contactschool van de scholengemeenschap. Als meerdere scholen van de scholengemeenschap het onthaaljaar organiseren, beslist de scholengemeenschap over de verdeling van de specifieke uren-leraar over de verschillende scholen.

  Je kan die extra uren-leraar alleen aanwenden voor de organisatie van het onthaaljaar. Je kan ze wel aanvullen met uren van het jaarlijkse pakket uren-leraar, toegekend op basis van de telling van 1 februari. Bij een stijging of daling van 4 anderstalige nieuwkomers binnen de scholengemeenschap tijdens het schooljaar, laat je de uren-leraar herberekenen.

  Lees meer in de omzendbrief onthaalonderwijs: specifieke omkadering voor het onthaaljaar.
   
 2. Voor ondersteuning en opvolging na het onthaaljaar
  Elke scholengemeenschap of elke school buiten een scholengemeenschap die:
 • Het onthaaljaar mag organiseren én
 • Het in het voorafgaande jaar ook georganiseerd heeft

heeft recht op 0,9 uren-leraar per regelmatige leerling in het onthaaljaar (vervolgschoolcoach) om:

 • Gewezen anderstalige nieuwkomers te ondersteunen in hun verdere studies in het secundair onderwijs
 • Expertise over te dragen naar en op te bouwen in de vervolgscholen

Lees meer in de omzendbrief onthaalonderwijs: omkadering voor ondersteuning en opvolging na het onthaaljaar.

Reguliere omkadering

Alle scholen die het onthaaljaar organiseren, krijgen naast het specifieke pakket uren-leraar, ook reguliere omkadering.

Die middelen worden berekend op basis van het aantal regelmatige leerlingen van het onthaaljaar op de 1ste lesdag van februari van voorafgaande schooljaar.

Lees meer in de omzendbrief onthaalonderwijs: omkaderingsnormen bestuurs- en ander personeel.

Naar boven

Werkingsmiddelen

Anderstalige nieuwkomers die op 1 februari waren ingeschreven (of op 1 juni als de scholengemeenschap voor het eerst een onthaalklas heeft), tellen mee voor de berekening van de reguliere werkingsbudgetten.

Lees meer in de omzendbrief onthaalonderwijs: werkingstoelage.

Naar boven

Leerkrachten aanstellen

In het onthaaljaar

Je kan een tijdelijk personeelslid aanwerven of een vastbenoemd personeelslid aanstellen in het ambt van leraar, godsdienstleraar of leraar niet-confessionele zedenleer.

De OKAN-leerkrachten mogen volgende vakken geven:

 • Het algemeen vak Nederlands voor nieuwkomers. Voor dit vak bestaan momenteel geen vereiste bekwaamheidsbewijzen, alleen voldoende geachte.
 • De algemene vakken godsdienst, niet-confessionele zedenleer, eigen cultuur en religie, cultuurbeschouwing, en ook andere vakken voor maximaal 4 uren.
  De aanstelling in deze OKAN-uren gebeurt via een gelijkstelling met het vak in kwestie.  

Om het salaris en het prestatiestelsel van de leerkracht te bepalen, druk je de opdracht uit in het aantal gepresteerde lesuren in een graad en onderwijsvorm. Op basis van zijn bekwaamheidsbewijs, kies je de graad en onderwijsvorm die voor het personeelslid het meest gunstige salaris en prestatiestelsel opleveren.

Lees meer in de omzendbrief onthaalonderwijs: aanstelling in het onthaaljaar.

In de extra uren-leraar vervolgschoolcoach

In deze extra uren-leraar kan je dezelfde ambten aanstellen als in het onthaaljaar. Je stelt de opdracht van de vervolgschoolcoach gelijk met een vak, graad en onderwijsvorm die het meest gunstig zijn voor zijn salaris en prestatiestelsel.

Lees meer in de omzendbrief onthaalonderwijs: aanstelling voor begeleiding, ondersteuning en opvolging.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Aanvraag voor programmatie

De contactschool of het schoolbestuur van een school die niet tot een scholengemeenschap behoort, dient de aanvraag voor programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (docx, 2 p.) (896 kB) in, samen met:

 • Een schriftelijke motivering
 • Het protocol van onderhandelingen, getekend door het schoolbestuur en de personeelsvertegenwoordiging

Lees meer in de omzendbrief programmatie: administratieve procedure.

Bij de inschrijving

Registratie in Discimus

 • Registreer de anderstalige nieuwkomers in je school via je schooladministratiepakket in Discimus. AgODi zal op basis daarvan het urenpakket bepalen.
  De contactschool moet dus geen formulieren meer aan AgODi bezorgen.
  AgODi zendt je een dienstbrief met het aantal specifieke uren-leraar, ook na elke herberekening.
 • Ook de afwijkingen die de klassenraad toestaat, registreer je in Discimus.

Lees meer in de omzendbrief onthaalonderwijs: specifieke omkadering voor het onthaaljaar.

Melden aan je werkstation

Meld aanstellingen van OKAN-leerkrachten via Edison aan je werkstation.

Maak een RL-1 met een opdrachtenpakket aan voor het personeelslid en koppel aan de OKAN-uren volgende vakcodes:

 • Het algemeen vak Nederlands voor nieuwkomers stuur je door met vakcode 877.
 • De andere opdrachten in het onthaaljaar krijgen vakcode 436. Je stelt die OKAN-uren gelijk met het vak in kwestie.
 • De extra uren-leraar vervolgschoolcoach stuur je door met vakcode 880. Je stelt die uren gelijk met een vak.

Zie ook: omzendbrief onthaalonderwijs: praktische schikkingen.

Naar boven