Onderwijsregelgeving in ontwikkeling

De Vlaamse Regering zal het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangen door het decreet leersteun. Het decreet leersteun en het leersteunmodel gaan vanaf 1 september 2022 gefaseerd van start. Het huidige ondersteuningsmodel blijft tot en met schooljaar 2021-2022 van kracht.

Vanaf schooljaar 2023-2024 nemen alle lagere en secundaire scholen de eerste Vlaamse toetsen af. Lees hier alles over wat, waarom, wie, wanneer en hoe.

Aan welke initiatieven en hervormingen wordt er getimmerd en hoe zullen zij het onderwijs veranderen?

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering de visienota 'Van kwetsbaar naar weerbaar' goed. Eén van de acties richt zich op Extended Reality (XR) in de 2de en 3de graad van het beroeps- en technisch secundair onderwijs.

De onderhandelingen met de sociale partners over de nieuwe maatregelen ICT-coördinatie vanaf 1 september 2021 werden op 24 juni 2021 afgerond.

TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement het definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.