Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn de door de overheid bepaalde minimumdoelen van ons onderwijs.

Ze bepalen voor de leerlingenpopulatie in het gewoon lager onderwijs, het gewoon secundair onderwijs, de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs een minimum aan:

  • Kennis
  • Inzicht
  • Vaardigheden
  • Attitudes

Eindtermen zijn minimumdoelen in het gewoon lager onderwijs, het gewoon secundair onderwijs, de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs.

  • Vak- of leergebiedoverschrijdende eindtermen en eindtermen die een attitude aangeven, zijn door de school bij de leerlingen na te streven. De school moet kunnen aantonen dat ze inspanningen levert om de leerlingen die eindtermen te laten bereiken.
  • De andere eindtermen, waaronder ook de specifieke eindtermen, zijn te bereiken.

Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de school bij haar leerlingen moet nastreven. Het kleuteronderwijs en het buitengewoon onderwijs werken met ontwikkelingsdoelen.

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen moeten duidelijk verwerkt zijn in de leerplannen die de school gebruikt.

De onderwijsinspectie gaat in de scholen en centra na of en in welke mate de onderwijsdoelstellingen worden nagestreefd of bereikt.

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen die momenteel van kracht zijn, vind je op de website Onderwijsdoelen.


Extra informatie

Verwante pagina’s