Controle tijdens ziekteverlof

Wat is het?

Ben je afwezig door ziekte, dan mag het controleorgaan (Certimed, vroeger Mensura)  je tijdens die periode komen controleren. Het controleonderzoek gebeurt bij je thuis of op je verblijfplaats.

Naar boven

Aanvraag

De volgende instanties of personen kunnen een controle aanvragen tijdens je ziekteverlof:

 • Je werkgever
 • Het controleorgaan
 • Het bevoegde agentschap van het ministerie van Onderwijs: AGODI of AHOVOKS
 • Jijzelf als personeelslid: als je tijdens je ziekteverlof voor meer dan 1 dag naar het buitenland vertrekt

Naar boven

Verplichting om je te laten controleren

Als je met ziekteverlof bent, moet je een aantal regels volgen:

 • Je moet controle toestaan.
 • Tijdens de 1ste 24 uur van je afwezigheid wegens ziekte mag je je woonplaats of verblijfplaats alleen verlaten om medische redenen. Heb je tijdens die 1ste 24 uur een controle gemist, dan moet je de bewijsstukken kunnen voorleggen.
 • Als je tijdens je ziekte niet in je woonplaats verblijft, moet je je verblijfplaats aan de directeur van je instelling meedelen en vermelden op het medisch attest. Dat geldt ook voor een verblijf in het ziekenhuis.
 • Als je tijdens je ziekteverlof van verblijfplaats verandert, moet je dat vooraf aan het controleorgaan melden.
 • Als je tijdens je ziekteverlof meer dan 1 dag naar het buitenland wil gaan, moet je tenminste 4 kalenderdagen vóór je vertrek zelf rechtstreeks een controleonderzoek aanvragen bij het controleorgaan. Je gebruikt daarvoor het officieelmedisch attest (docx, 2 p.) (32,5 KB).

Wat als de controlearts je niet thuis vindt?

 • Als de controlearts je niet thuis vindt bij een ziekteverlof van 1 dag of tijdens de 1ste 24 uur van een meerdaags ziekteverlof, dan zal hij een briefje achterlaten. Dan kan je beter naar het gratis nummer op hetmedisch attest (docx, 2 p.) (32,5 KB) bellen om de situatie uit te leggen.
 • Als de controlearts je tijdens een meerdaags ziekteverlof komt controleren op een ander moment dan de 1ste ziektedag en je niet thuis vindt, dan zet hij op het briefje ook een datum en uur waarop jij je bij hem moet aanmelden. Mis je ook die afspraak, bel dan naar het gratis nummer dat je vindt op het medisch attest.

Als de controle niet kan gebeuren doordat je die regels niet gevolgd hebt, dan verlies je je salaris voor de duur van je ziekteverlof.

Naar boven

Verplichting tot werkhervatting

De controlearts kan beslissen dat je afwezigheid door ziekte niet (langer) gerechtvaardigd is.

De controlearts deelt dat meteen mee met een formulier dat je voor ontvangst tekent. Je moet dan weer aan het werk op de eerstvolgende werkdag, tenzij de controlearts een andere dag voorschrijft.

Als de controlearts tijdens het onderzoek vaststelt dat je nog geen medisch attest hebt van je behandelende arts, dan oordeelt hij als enige over je afwezigheid wegens ziekte. Vindt de controlearts dat je niet langer ziekteverlof nodig hebt, dan moet je meteen weer aan het werk.

Naar boven

Beroepsprocedure

Ga je niet akkoord met de beslissing van het controleorgaan dat je weer aan het werk moet, dan neemt je behandelende arts zo snel mogelijk – het beste binnen 24 uur en in elk geval vóór de opgelegde hervattingsdatum – (telefonisch) contact op met de controlearts.

Mogelijke gevolgen van het beroep:

 • Je behandelende arts gaat akkoord met de beslissing van de controlearts. Je moet dus weer aan het werk.
 • De controlearts gaat akkoord met de argumentatie van je behandelende arts. Je blijft in ziekteverlof.
 • De artsen bereiken geen akkoord: de behandelende arts vraagt aan de controlearts om een arbitragearts aan te stellen. Die scheidsrechter voert binnen 24 uur na zijn aanstelling een onderzoek uit en beslist onmiddellijk. De arbitrage schort de beslissing van de controlearts op. De beslissing van de arbitragearts is definitief en bindend.

Als je het werk moet hervatten en je doet dat niet, dan verlies je je recht op salaris.

Naar boven

Protestattest

Als het controleorgaan een datum heeft bepaald waarop je het werk hervat, dan moet je op die dag weer gaan werken.

Je kan niet zomaar niet gaan werken en een nieuw attest sturen, want dat is een protestattest. Tijdens de periode van het protestattest heb je geen recht op je salaris.

Alleen in 2 gevallen moet je niet gaan werken op die dag: je behandelende arts heeft vóór de hervattingsdatum contact opgenomen met de controlearts en:

 • De controlearts gaat akkoord met de argumentatie van je behandelende arts.
 • Je behandelende arts en de controlearts waren het niet eens en je arts heeft arbitrage aangevraagd. Arbitrage schort de datum van hervatting op tot de arbitragearts een beslissing neemt.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Website

Regelgeving

Formulieren

Contact
Ziektecontroleorgaan Certimed
Certimed, t.a.v. Dienst Onderwijs
Postbus 10018
1070 Anderlecht
België