Verlof voor adoptie, pleegvoogdij en langdurige pleegzorg

Wat is het?

Als je een minderjarig kind opneemt in je gezin om het te adopteren of om er de pleegvoogdij of langdurige pleegzorg over uit te oefenen, heb je recht op:

 • Opvangverlof

 • In geval van adoptie: dienstvrijstelling om een voorbereidingsprogramma te volgen

Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarbij het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin en bij dezelfde pleegouders verblijft.

Recht of gunst?

Zowel het  verlof als de dienstvrijstelling is een recht voor vastbenoemde, tot de proeftijd toegelaten en tijdelijk aangestelde personeelsleden.

Naar boven

Voorwaarden

Een minderjarig kind opnemen in je gezin om het te adopteren of om er de pleegvoogdij of langdurige pleegzorg over uit te oefenen.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit tijdens het verlof en de dienstvrijstelling.

Salaris

Je ontvangt tijdens het verlof en de dienstvrijstelling je salaris en eventueel  een salaristoelage. Je  behoudt je recht op salarisverhoging.

Anciënniteit

Dit stelsel telt volledig mee voor je ambts-,  geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Binnen de 4 maanden na de datum waarop je kind effectief in je gezin opgenomen is. Je bewijst dit met een getuigschrift van domiciliëring dat de gemeente aflevert.
  Als het om een intrafamiliale adoptie gaat, moet je ook  bewijzen  dat het verzoekschrift tot adoptie ingediend is. Intrafamiliale adoptie betekent dat het gaat over de adoptie van een kind dat:

  • Tot in de 4de graad verwant is met de adoptant,  zijn echtgenoot, of de persoon waarmee hij samenwoont, zelfs als die overleden zijn

  • Het dagelijks leven op duurzame wijze gedeeld heeft met de adoptant(en) in een relatie zoals die geldt voor ouders, vóór de adoptant(en) stappen met het oog op adoptie ondernomen heeft (hebben)

 • Op de dag van je afreis naar het buitenland, op voorwaarde dat er bij terugkeer naar België een adoptie tot stand gekomen is. Als er geen adoptie gebeurt, dan wordt de periode van je afwezigheid omgezet in een afwezigheid voor verminderde prestaties.

Duur en einde

Het opvangverlof bedraagt maximum 7 ononderbroken weken:

 • Elke pleeg- of adoptieouder heeft recht op 6 weken
 • De 7de week kan slechts 1 van de pleeg- of adoptieouders nemen

Dienstvrijstelling voor het verplichte voorbereidingsprogramma:

 • De nodige duur om het programma te volgen

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

Contact